Archive For The “Katechézy” Category

By |

SLOVO SVÄTÝCH OTCOV   Telo muža nepatrí mužovi, ale žene. Preto nech chráni ucelené to, čo jej patrí, nech nič z toho neuberie ani nepoškodí. Veď aj medzi sluhami je za oddaného považovaný taký, ktorý má nad sebou vládu svojich pánov a nič z toho nestratí. Ak je preto telo muža vlastníctvom ženy, potom nech…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran)   Nový život v Kristovi Vo svojej katechéze Svätý Otec priblížil význam sviatosti krstu: „Pamätajme na posledné slová Zmŕtvychvstalého adresované apoštolom: ,Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého‘ (Mt 28, 19). Prostredníctvom krstného kúpeľa je ten, kto verí v Krista, ponorený do…

Read more »

By |

Z CIRKEVNÉHO PRÁVA (Jozef Miňo)   Sme svedkami toho, že vo väčších farnostiach popri farárovi pastoračne pôsobí jeden alebo aj viac kňazov – kaplánov. CCEO v kánone 301 v 1 § hovorí, že keď je to pre náležité plnenie pastoračnej starostlivosti o farnosť potrebné alebo vhodné, farárovi možno prideliť jedného alebo viacerých kaplánov, ktorí musia byť…

Read more »

By |

  SLOVO MLADÝM   Sv. Matúš, apoštol a evanjelista, 1. storočie Keď ho učeníci videli kráčať po mori, vzrušení vraveli: „Mátoha!“ A od strachu vykríkli. Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!“ Peter mu povedal: „Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode.“ On povedal: „Poď!“ Peter vystúpil…

Read more »

By |

  SLOVO O IKONE (Milan Gábor)   Beživská ikona Bohorodičky, (ukr. Бежівская, rus. Бежевская/Бежoвская) Historicky sa spája s dedinkou Beživ Černiakovského rajónu v Žytomyrskej oblasti na severozápade Ukrajiny. O pôvode ikony nie sú žiadne historické záznamy, ale v súlade s miestnou tradíciou sa ikona objavila pravdepodobne v prvej polovici 17. storočia na strome (dube alebo hruške) pri riečke Bystrijivka pretekajúcej cez…

Read more »

By |

  BIBLICKÁ KATECHÉZA (Pavol Burda)   I keď sa 69. žalm nazýva Nadšenie pre Boží dom, jeho slová sú pomerne ostré. Zo žalmu, ktorý napísal Dávid (a svedčí o tom aj svätý apoštol Pavol v Liste Rimanom – 11, 9), najskôr cítiť smútok, frustráciu a dokonca až hnev. Pri našom uvažovaní o tomto žalme sa najskôr pristavíme pri niektorých…

Read more »

By |

Kéfas   Ružomberská gospelová kapela vznikla na prelome rokov 1994 – 1995, takže už má za sebou kúsok cesty dospelosťou. Vznikla zo sprievodnej skupiny zboru Juventus. Zakladajúcimi členmi boli Ján Fajčák, Milan Hatala, Jozef Gužiak, Jozef Maga a Ľuboš Kútnik a prvýkrát sa predstavili na ružomberskom festivale Spievajme Pánovi v roku 1995. Odohrali množstvo samostatných aj festivalových…

Read more »

By |

SLOVO BL. V. HOPKA   Vzdávanie vďaky po svätom prijímaní Slava Isusu Christu! Kriste, ja ťa krajšie ani neviem pozdraviť. Tak ma naučila pozdraviť ťa rodná matka, tak ma učí pozdravovať ťa svätá matka Cirkev. Slava Isusu Christu! Sláva Otcu i Synu, i Svätému Duchu, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Sláva…

Read more »

By |

HISTORICKÉ OSOBNOSTI (Michal Glevaňák)   Alexander Duchnovič sa narodil v roku 1803 v Topoli v kňazskej rodine, po smrti otca odišiel na gymnázium do Užhorodu, kde mal v pláne stať sa zememeračom. Na prosby matky absolvoval filozoficko-teologické štúdiá v Košiciach (1821 – 1823) a Užhorode (1823 – 1827). Po vysvätení pôsobil ako biskupský aktuár v Prešove. Tu sa často…

Read more »

By |

  SLOVO SVÄTÝCH OTCOV   No keď vzkriesenie stálo už predo dvermi a strach zo smrti pominul, keď kráčame v ústrety inému, lepšiemu životu, než je tento pozemský, aj starosť o tieto veci je zrazu zbytočná. Ak túžiš po deťoch, teraz môžeš získať lepšie a užitočnejšie, lebo jestvuje isté duchovné tehotenstvo, lepšie rodenie a užitočnejšia…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi