Hľadáme priateľov Slova. Môžete sa nimi stať aj vy!

 

Priateľ je človek, ktorý s nami zdieľa dobré i zlé, ktorý nám vždy povie pravdu a keď padáme, podrží nás. Dnes viac ako v minulosti cítiť deficit priateľstva. Je to vzťah, a hoci sa dnes veľa hovorí o potrebe budovania vzťahov, rýchle tempo života, ktoré sa od nás vyžaduje, vzťahom nepraje. Vzťah ako priateľstvo potrebuje čas. Buduje sa pomaly. Je ako dub, ktorý treba prv zasadiť ako semeno a potom čakať dlhé roky, kým sa o neho budeme môcť oprieť. Nie je ako burina, ktorá len čo niekde padne, už klíči a rastie. Priateľstvo má svoju hodnotu.

 

Dúfam, že Slovo a cez neho my v redakcii sme si za päťdesiat rokov vybudovali vzťah s vami, našimi čitateľmi. Áno, práve začíname päťdesiaty rok vydávania časopisu. Jeho prvé číslo vyšlo 14. februára 1969. Pred 49 rokmi. Za ten dlhý čas sme sa všetci zmenili. Mnohí z čitateľov i redaktorov Slova už nie sú medzi nami, najmä tí, čo robili či čítali jeho prvé číslo. Verím, že vďaka odvahe svedčiť i počas neslobody sú teraz slobodní v Božom kráľovstve. Jedni ho v odvahe písali, pripravili, iní roznášali a ďalší čítali. A dnes, po takmer päťdesiatich rokoch treba mať znova odvahu. Vnímam to veľmi intenzívne. My v redakcii potrebujeme odvahu nevzdávať sa, budovať Slovo po kvalitatívnej stránke, aby rástlo a mocnelo. Potrebujeme odvahu veriť v silu vzťahu s vami, našimi čitateľmi.

 

Ľahké je spolu nažívať, ak nie sú problémy, ťažkosti a kríže. Ťažšie je ich zvládať a riešiť alebo iba niesť. Dnes, na prahu jubilejnej päťdesiatky časopisu vás, naši priatelia a čitatelia, pozývam k intenzívnejšej spolupráci na budovaní Slova, na ohlasovaní Božieho slova ďalším ľuďom. Táto výzva prichádza v čase, keď sú už na obzore viditeľné prvé väčšie ťažkosti, ktoré nás čakajú. A sami v redakcii bez vás ich zvládnuť nemôžeme. Potrebujeme vás, vaše priateľstvo, vašu pomoc a podporu.

 

V mnohých farnostiach sa modlievate ruženec. Pozývam vás, aby ste v poslednú nedeľu v mesiaci obetovali ruženec práve za Slovo, za nás jeho redaktorov i za všetkých priateľov tohto časopisu. V tento deň budem sláviť na tento úmysel svätú liturgiu. Zároveň prosím spolubratov v kňazskej službe, aby aj oni v tento deň pridali do suhubej ekténie prosbu za pomoc Svätého Ducha pre nás redaktorov i pre všetkých priateľov časopisu Slovo. Tak sa všetci spojíme do jedného hlasu. V dôvere v Pánovo „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!“ (Lk 11, 9) verím, že Pán vypočuje túto modlitbu a osloví srdcia tých, ktorým už dal potrebné milosti a dary, aby pomohli Slovu aj materiálne.

 

Doteraz Slovo vychádza iba s pomocou Gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove, ktoré hradí väčšinu platov jeho redaktorov, no nie z príspevkov štátu, ale vlastných aktivít. Na plat jedného redaktora by sa musel každý odberateľ poskladať dvomi eurami. A tak, keby sme od odberateľov Slova žiadali ročne o desať eur viac, mnoho z nich by prestalo Slovo čítať. Cieľ, ktorým je ohlasovanie Božieho slova i tým chudobnejším, by bol nenaplnený. Uvedomujeme si to, a preto pozývam vo viere a klopem na dvere sŕdc tých, ktorí môžu finančne prispievať na toto dielo, aby sa stali členmi spoločenstva priateľov časopisu Slovo podobne, ako majú svoje spoločenstvá iné kresťanské médiá.

 

Dúfam, že časom sa nájde aspoň desať percent čitateľov Slova, ktorí budú patriť do tohto spoločenstva. To by nám veľmi pomohlo. V praxi to znamená prispievať mesačne trvalým príkazom aspoň desať eur na účet časopisu Slovo. Ak nemáte účet, pošleme vám poštové poukážky a môžete príspevok realizovať i touto formou. Je prirodzené, že títo dobrodinci budú dostávať časopis Slovo v tlačenej i elektronickej podobe bezplatne. Stačí, ak sa e-mailom alebo listom zaviažu k takejto podpore. Zároveň počas slávenia liturgie v poslednú nedeľu mesiaca budem klásť na oltár aj ich prosby, ktoré mi v priebehu mesiaca pošlú.

 

Verím, že spoločne dokážeme časopis Slovo nielen zachrániť pre ďalšie generácie, ale ho aj vylepšiť, aby bolo stále lepším prostriedkom na ohlasovanie toho nebeského Božieho slova.

ThLic. Juraj Gradoš, PhD., šéfredaktor (úvodník, Slovo č. 3/2018)

 

 

Môžete byť modlitebník. Ak ním chcete byť, v poslednú nedeľu v mesiaci spoločne v chráme alebo individuálne obetujte modlitbu posvätného ruženca za Slovo, jeho redaktorov a tých, ktorí ho finančne podporujú. Ak sa modlitebníkom záväzne stane farské či filiálne spoločenstvo, dajte nám vedieť na telefónnom čísle 051/756 26 42 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Môžete sa stať finančným podporovateľom. Stačí, ak sa písomne alebo e-mailom zaviažete posielať pravidelne každý mesiac sumu aspoň 10 eur bankovým prevodom alebo poštovým poukazom na účet SK45 0200 0000 0032 1020 6959 (SWIFT KÓD: SUBASKBX, KS: 0558, ŠS: 777, do poznámky treba uviesť svoje priezvisko a meno). Bližšie informácie vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Ak riadite firmu či podnikáte, môžete sa stať zmluvným partnerom. Zmluvou o reklamnej spolupráci podporíte Slovo a zároveň dvakrát v roku (na Paschu a Vianoce) budete mať v Slove svoje logo s webovou adresou alebo telefónom. Veľkosť loga závisí od výšky príspevku. Minimálny pravidelný mesačný príspevok je 50 eur bez DPH.

Je prirodzené, že títo dobrodinci budú dostávať časopis Slovo v tlačenej i elektronickej podobe bezplatne. Viac informácií vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

 

 

Zoznam priateľov časopisu Slovo:

Čandová Helena

Dudinský Alexander

rod. Dudová

o. Fedor František

Fedorová Mária

Franko Boris

o. Gradoš Juraj

o. Iľko Peter

Kamzík Radoslav

Romaňáková Martina

Šecková Jolana

o. Zlacký Martin

 

Zoznam modlitebníkov časopisu Slovo:

ružencové spoločenstvo pri monastieri otcov baziliánov v Trebišove

 

 

Vôbec neprisahajte… (Mt 5, 34)

(Slavomír Jusko) Sudca Jefte je pre nás varovným príkladom. Prisahá Bohu, že pokiaľ zvíťazí, obetuje Bohu prvé, čo doma stretne. A vyšla mu v ústrety dcéra. Rituálne zavraždí vlastnú dcéru a ešte do toho zatiahne aj Pána ako ručiteľa. ...

Krátke správy z domova (10)

Na Základnej škole s materskou školou v Jakubanoch boli 20. apríla ocenení žiaci, ktorí sa zúčastnili na interaktívnych vedomostných kvízoch pod názvom Vo svetle výročí. Tie vznikli v rámci medzipredmetovej spolupráce náboženská výchova, ...

Lee Strobel – Rob Suggs: Kauza Stvořitel pro deti

Lee Strobel – Rob Suggs: Kauza Stvořitel pro detiKNIHA   Lee Strobel je autorom kníh, ktoré sa zameriavajú na hľadanie dôkazov podporujúcich kresťanstvo. Kniha Kauza Stvořitel pro deti je detskou verziou bestselleru Kauza Stvoriteľ. Veľmi pútavo a vtipne ponúka čitateľom fakty o počiatku ...

Od energie k človeku

Od energie k človeku  ROZHOVOR (Juraj Gradoš)   RNDr. Mikuláš Bánó, CSc., emeritný pracovník Ústavu experimentálnej fyziky, ktorý pracoval v oblasti kozmickej fyziky, jadrovej fyziky a biofyziky, nadšenec vedeckého pokroku, a predsa veriaci kresťan, ...

Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho… (Mt 5, 29)

(Slavomír Jusko) Kristovi, na rozdiel od farizejov, ide o to, aby sme si uvedomili, čo spôsobíme blížnemu, keď mu zvedieme manželku. Nejde o to, aby sme sa nepoškvrnili pohľadom a nedostali do rečí. Ide o to, aby sme mysleli aj na toho tretieho, ...

Krátke správy z domova (10)

V Jubilejnom roku Prešovskej archieparchie sa 10. apríla v Cerkvi Narodenia Presvätej Bohorodičky v Becherove uskutočnil paschálny koncert Kňazského zboru sv. Jakuba. Koncert sa začal vstupom kňazského zboru za spevu stichyry z utierne Paschy ...

Ikony Bohorodičky

Ikony BohorodičkySLOVO O IKONE (Milan Gábor)   Bialyničská ikona Bohorodičky, (rus. Бялыническая) Podľa tradície bola prinesená mníchmi utekajúcimi z Kyjeva pred Tatármi v 13. storočí, ktorí sa usadili na brehu rieky Drut – pravom prítoku Dnepra, ...

Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva. (Mt 5, 20)

(Slavomír Jusko) Farizeji a zákonníci predstavovali vysoký stupeň zbožnosti. Dokonalejšia spravodlivosť v evanjeliovom chápaní však neznamená viacej predpisov a čiarok za dobré skutky. Neplatí tu priama úmera. Dokonalejšia spravodlivosť znamená ...

Ostatky kardinála Jozefa Berana sa vrátili do Česka

Ostatky kardinála Jozefa Berana sa vrátili do ČeskaV Ríme sa 19. – 20. apríla konala rozlúčka s telesnými ostatkami pražského arcibiskupa a kardinála Jozefa Berana, ktoré od jeho smrti v roku 1969 odpočívali v pápežských kryptách pod Bazilikou sv. Petra. Svätú omšu slávil 19. apríla v českom ...
oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi