Archive For The “Slovo Svätého Otca” Category

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran)   Hľadači Krista Svätý Otec František vo svojom nedeľňajšom príhovore priblížil posolstvo sviatku, keď povedal: „Sviatok Nanebovstúpenia Pána v sebe nesie dva prvky. Na jednej strane upriamuje náš pohľad k nebu, kde oslávený Ježiš sedí po Božej pravici. Na strane druhej nám pripomína začiatok misie Cirkvi. Prečo? Pretože zmŕtvychvstalý a nanebovstúpený Ježiš posiela svojich učeníkov…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran)   Nový život v Kristovi Vo svojej katechéze Svätý Otec priblížil význam sviatosti krstu: „Pamätajme na posledné slová Zmŕtvychvstalého adresované apoštolom: ,Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého‘ (Mt 28, 19). Prostredníctvom krstného kúpeľa je ten, kto verí v Krista, ponorený do…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran)   Tlkot Božieho srdca Svätý Otec v Nedeľu Božieho milosrdenstva priblížil veriacim to, ako môžu Ježiša vidieť a zakúsiť jeho lásku: „V dnešnom evanjeliu sa veľakrát opakuje sloveso vidieť: ,Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána ‘ (Jn 20, 20). Potom povedali Tomášovi: ,Videli sme Pána‘ (Jn 20, 25). Ako ho môžeme vidieť?…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran)   Výkrik skaly hrobu Pri veľkonočnej vigílii Svätý Otec František vyzval veriacich k nasledovaniu vzkrieseného Krista: „Uprostred našich mlčaní, keď tak zdrvujúco zostávame ticho, vtedy kamene začínajú kričať (porov. Lk 19, 40) a dávajú priestor tomu najväčšiemu ohlasovaniu, aké história kedy mohla poznať: ,Niet ho tu, lebo vstalʻ (Mt 28, 6). Skala…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran)   Kajúce srdce Svätý Otec v rannej homílii povzbudil každého k tomu, aby sa nebál priznať skutočnosť, že je hriešny a potrebuje Boha: „Dávajme si pozor na zášť, ktorá v našom srdci vytvára uzol. Prvým krokom k tomu, aby nám Boh odpustil, je uznať, že sme hriešnikmi.   V prvom liturgickom čítaní z Knihy proroka Daniela…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran)   Odvaha Krista Svätý Otec František pred modlitbou Anjel Pána rozlomil Božie slovo o uzdravení malomocného. Povedal: „Dnešná evanjeliová stať nám hovorí o uzdravení človeka trpiaceho na malomocenstvo. Situácia malomocného bola skutočne žalostná, pretože podľa dobového spôsobu zmýšľania bol považovaný za nečistého i pred Bohom, nielen pred ľuďmi. Preto malomocný z evanjelia úpenlivo prosí…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran)   Nežnosť a blízkosť Pastiera V homílii sa Svätý Otec František zameral na dve udalosti z evanjelia. Hovorí o uzdravení ženy trpiacej krvotokom a o vzkriesení dvanásťročnej dcéry predstaveného synagógy: „Tieto udalosti sú vhodné viac na kontemplovanie duchovným zrakom než na rozumové analyzovanie, pretože ukazujú, aký bol bežný deň v živote Ježiša. Môžu tak poslúžiť…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran)   Odvážna modlitba Svätý Otec František sa vo svojej homílii zameral na odvážnosť pri modlitbe: „Dnešný úryvok z Evanjelia podľa Marka (2, 1 – 12) hovorí o uzdravení ochrnutého človeka. Malomocný Ježiša odvážne vyzýva hovoriac: ,Ak chceš, môžeš ma očistiť!‘ Pán odpovedá okamžite: ,Chcem.‘ Všetko je teda možné tomu, kto…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran)   Rodina otvorená Bohu Na sviatok Svätej rodiny Svätý Otec v príhovore povzbudil všetky rodiny: „Evanjelium nás pozýva zamyslieť sa nad skúsenosťou, ktorú prežívali Mária, Jozef a Ježiš, keď spoločne ako rodina rástli vo vzájomnej láske a v dôvere v Boha. Výrazom tejto dôvery je obrad, ktorým Mária a Jozef obetovali syna Ježiša Bohu. Ježišovi rodičia…

Read more »

By |

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran)   Milosti plná Na sviatok Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky Svätý Otec vo svojej homílii poukázal na plnosť milostí v živote Márie: „V dnešný deň kontemplujeme krásu Nepoškvrnenej Panny Márie. Evanjelium, ktoré rozpráva o udalosti zvestovania, nám pomáha pochopiť podstatu toho, čo slávime, najmä prostredníctvom anjelovho pozdravu. Anjel sa prihovára Márii slovom, ktoré…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi