Adresa redakcie:

Hlavná 3
080 01 Prešov

 

Hodiny pre verejnosť:

Po – Pi: 09.00 – 11.30; 13.30 – 15.00
So – Ne a prikázané sviatky: zatvorené

 

Šéfredaktor:

ThLic. Juraj Gradoš, PhD.

sefredaktor(zavináč)casopisslovo.sk

 

Cenzori:

PaedDr. František Dancák
ThDr. Miroslav Dancák, PhD.
ThDr. Milan Kuzmiak, PhD.

 

Výkonná redaktorka:

Mgr. Drahomíra Kolesárová

redakcia(zavináč)casopisslovo.sk

 

Spravodajstvo:

ThLic. Jaroslav Girovský

spravodajstvo(zavináč)casopisslovo.sk

 

Program a inzercia:

PaedDr. Helena Krenická

inzercia(zavináč)casopisslovo.sk

 

Distribúcia:

Martin Grošík

distribucia(zavináč)casopisslovo.sk

 

Jazyková úprava:

PhDr. Adriana Matoľáková, PhD.

Vydavatelia:

Gréckokatolícke arcibiskupstvo
Petra, n. o. Prešov

 

Cirkevné schválenie:

Gréckokatolícky biskupský úrad Prešov
č.j. 3317/99.

 

Redakčná rada:

Mgr. Petra Jakubová, predsedkyňa
Mgr. Ján Hreško, podpredseda
PaedDr. František Dancák
Mgr. Da­niel Dzurovčin
Mgr. Stanislav Gábor
ThLic. Juraj Gra­doš, PhD.
doc. ThDr. Michal Hospodár, PhD.
PhDr. Valéria Juríčková, PhD.
doc. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD.
Miroslav Dargaj

 

Číslo účtu:

BBAN: 321 020 69 59/0200
IBAN: SK45 0200 0000 0032 1020 6959
SWIFT KÓD: SUBASKBX
Variabilný symbol: vaše PSČ
Konštantný symbol: 0558
Špecifický symbol pre zasielanie Slova, prípadne poďakovanie: 700
Špecifický symbol iba pre zasielanie Slova: 1700
Špecifický symbol pre zasielanie eSlova: 999
Špecifický symbol pre „priateľa časopisu Slovo“: 777
Špecifický príspevok pre platby za inzerciu: 555

 

Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu príspevkov.

Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame.

Dodávateľ fotografie spravodajského charakteru z verejne prístupných udalostí v prípade zaostrenia na konkrétnu osobu je povinný zabezpečiť súhlas dotknutej osoby na fotografovanie a na zverejnenie fotografie buď všeobecne alebo konkrétne v časopise. Tento súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú alebo do odvolania u prevádzkovateľa. Redakcii tento súhlas potvrdzuje písomne.

V prípade zverejňovania fotografií detí (napr. zo sviatostí) je potrebné rešpektovať rozhodnutie zákonných zástupcov. Preto dodávateľ fotografie je povinný písomne prehlásiť, že má od zákonných zástupcov súhlas s takýmto zverejnením. Vzor súhlasu zákonných zástupcov použiteľný pre cirkevné subjekty je na webstránke gdpr.kbs.sk. V prípade, ak dodávateľom fotografie je sám zákonný zástupca, svojim zaslaním dáva najavo, že súhlasí so zverejnením fotografie svojho dieťaťa.

Celý text právneho vyhlásenia je dostupný na webstránke: http://casopisslovo.sk/vyhlasenie/.

 

Tlač a distribúcia:

AlfaPRINT, Martin.

 

ISSN 1335-7492

 

Kontaktný formulár:

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi