Adresa redakcie:

Hlavná 3
080 01 Prešov

 

Hodiny pre verejnosť:

Po – Pi: 09.00 – 11.30; 13.30 – 15.00
So – Ne a prikázané sviatky: zatvorené

 

Šéfredaktor:

ThLic. Juraj Gradoš, PhD.

sefredaktor(zavináč)casopisslovo.sk

 

Cenzori:

PaedDr. František Dancák
ThDr. Miroslav Dancák, PhD.
ThDr. Milan Kuzmiak, PhD.

 

Výkonná redaktorka:

Mgr. Drahomíra Kolesárová

redakcia(zavináč)casopisslovo.sk

 

Spravodajstvo:

ThLic. Jaroslav Girovský

spravodajstvo(zavináč)casopisslovo.sk

 

Program a inzercia:

PaedDr. Helena Krenická

inzercia(zavináč)casopisslovo.sk

 

Distribúcia:

Martin Grošík

distribucia(zavináč)casopisslovo.sk

 

Jazyková úprava:

PhDr. Adriana Matoľáková, PhD.

 

Vydavatelia:

Gréckokatolícke arcibiskupstvo
Petra, n. o. Prešov

 

Cirkevné schválenie:

Gréckokatolícky biskupský úrad Prešov
č.j. 3317/99.

 

Redakčná rada:

Mgr. Petra Jakubová, predsedkyňa
Mgr. Ján Hreško, podpredseda
PaedDr. František Dancák
Mgr. Da­niel Dzurovčin
Mgr. Stanislav Gábor
ThLic. Juraj Gra­doš, PhD.
doc. ThDr. Michal Hospodár, PhD.
PhDr. Valéria Juríčková, PhD.
doc. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD.
Miroslav Dargaj

 

Číslo účtu:

BBAN: 321 020 69 59/0200
IBAN: SK45 0200 0000 0032 1020 6959
SWIFT KÓD: SUBASKBX
Variabilný symbol: vaše PSČ
Variabilný symbol pre eSlovo: 9999
Konštantný symbol: 0558
Špecifický symbol: 2018

 

Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu príspevkov.
Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame.

 

Tlač a distribúcia:

AlfaPRINT, Martin.

 

ISSN 1335-7492

 

Kontaktný formulár:

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi