Redakcia

Adresa redakcie:

Hlavná 3, 080 01 Prešov

 

Hodiny pre verejnosť:

Po – Pi: 09.00 – 11.30; 13.00 – 14.30
So – Ne a prikázané sviatky: zatvorené

 

Šéfredaktor, grafika a distribúcia:

PhDr. ThLic. Juraj Gradoš, PhD.

sefredaktor(zavináč)casopisslovo.sk

 

Cenzori:

ThDr. Miroslav Dancák, PhD.
ThDr. Milan Kuzmiak, PhD.

 

Redaktor:

ThDr. Miroslav Dancák, PhD.

cenzor(zavináč)casopisslovo.sk

Jazyková redaktorka:

PaedDr. Adriana Matoľáková, PhD.

redakcia(zavináč)casopisslovo.sk

Spravodajstvo:

Mgr. Richard Fučko

spravodajstvo(zavináč)casopisslovo.sk

Inzercia:

Bc. Maroš Tažik

inzercia(zavináč)casopisslovo.sk

 

Vydavatelia:

Gréckokatolícka cirkev na Slovensku
Petra, n. o. Prešov

 

Cirkevné schválenie:

Gréckokatolícky biskupský úrad Prešov, č.j. 3317/99.

 

Redakčná rada:

Mgr. Ján Hreško, predseda
Mgr. Marek Baran, podpredseda
vladyka Dr. h. c. ThDr. Ján Babjak SJ, PhD.
vladyka prof. ThDr. ICODr. Cyril Vasiľ SJ, PhD.
vladyka Milan Chautur CSsR
vladyka Peter Rusnák
Mgr. Da­niel Dzurovčin
Mgr. Stanislav Gábor
PhDr. ThLic. Juraj Gra­doš, PhD.
PhDr. Valéria Juríčková, PhD.
HELic. Martin Mráz
Michal Onderko
prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD.

 

Číslo účtu:

BBAN: 321 020 69 59/0200
IBAN: SK45 0200 0000 0032 1020 6959
SWIFT KÓD: SUBASKBX
Variabilný symbol: vaše PSČ
Konštantný symbol: 0558
Špecifický symbol pre zasielanie Slova, prípadne poďakovanie: 700
Špecifický symbol iba pre zasielanie Slova: 1700
Špecifický symbol iba pre príspevok, prípadne poďakovanie: 2700
Špecifický symbol pre „priateľa časopisu Slovo“: 777
Špecifický symbol pre zasielanie eSlova: 999
Špecifický príspevok pre inzerciu: 555

 

Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu príspevkov. Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame.

 

Dodávateľ fotografie spravodajského charakteru z verejne prístupných udalostí v prípade zaostrenia na konkrétnu osobu je povinný zabezpečiť súhlas dotknutej osoby na fotografovanie a na zverejnenie fotografie buď všeobecne alebo konkrétne v časopise. Tento súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú alebo do odvolania u prevádzkovateľa.

 

V prípade zverejňovania fotografií detí (napr. zo sviatostí) je potrebné rešpektovať rozhodnutie zákonných zástupcov. Preto dodávateľ fotografie je povinný písomne prehlásiť, že má od zákonných zástupcov súhlas s takýmto zverejnením. Vzor súhlasu zákonných zástupcov použiteľný pre cirkevné subjekty je na webstránke gdpr.kbs.sk. V prípade, ak dodávateľom fotografie je sám zákonný zástupca, svojim zaslaním dáva najavo, že súhlasí so zverejnením fotografie svojho dieťaťa.

Celý text právneho vyhlásenia je dostupný na webstránke: http://casopisslovo.sk/vyhlasenie/.

 

Tlač:

Alfaprint, Martin

 

Distribúcia:

Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., Bratislava

 

ISSN 1335-7492

 

Kontaktný formulár:

    Vaše meno (povinné)

    Váš email (povinné)

    Predmet

    Vaša správa

    oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku