Archive For The “Slovo na tému” Category

By |

  SLOVO NA TÉMU (O2H)   Milý priateľ,   v detstve sme ako chlapci pri hrách používali tajné písmo, aby odkaz mohla prečítať len tá osoba, ktorej bol obsah určený. Mojím obľúbeným spôsobom zašifrovania správy bolo písanie mliekom na papier. Text sa potom stal viditeľným pohybom papiera nad plameňom sviečky. Spôsob tajného písania správ sa nazýva…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (O2H)   Mária je nám vzorom v O2H-e dôverovať Bohu. Rozjímame nad ňou ako nad hlavnou postavou druhej katechézy Odvážneho roka. Jej veľká dôvera sa neprejavila až na svadbe v Káne Galilejskej. Už pri zvestovaní anjelom Gabrielom sa ukázala ako tá, ktorá dôveruje, že Boží plán je pre človeka vždy ten najlepší…   Milý…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (O2H)   V nasledujúcich číslach Slova sa pridáme k mladým, ktorí sa v tomto roku stretnú v Prešove a v prípravných témach spolu s nimi budeme pracovať na odvahe.   Milý mladý priateľ, milá mladá priateľka!   Je tu znova čas, keď chceme spolu rásť a objavovať, k čomu veľkolepému sme pozvaní. Bude to chcieť našu spoločnú O2H-u. Ale nestrácajme čas…

Read more »

By |

Homíla kardinála Mons. Stanislava Dziwisza, ktorú predniesol v ľutinskej bazilike 4. februára 2018 pri príležitosti osláv 10. výročia ustanovenia Prešovskej gréckokatolíckej metropolie sui iuris.   Drahý otec arcibiskup Ján, prešovský metropolita, drahý pán nuncius, drahí bratia biskupi, arcibiskupi a kňazi, drahé rehoľné sestry, drahí seminaristi, drahí bratia a sestry!   „Čím sa odvďačím Pánovi za všetko,…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Vladimír Skyba)   „Preto sme na základe našej apoštolskej autority vyňali určité územie spod jurisdikcie prešovského biskupa, a to konkrétne dekanáty Bratislavský, Nitriansky, Banskobystrický a Žilinský, a pre veriacich byzantského rítu ustanovujeme novú eparchiu, ktorá sa má volať Bratislavská, pričom jej udeľujeme všetky náležité práva a povinnosti. Pravda, túto Bratislavskú eparchiu zriaďujeme ako sufragánnu Prešovskej metropolitnej…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Ľubomír Petrík)   Prešovská archieparchia – aj celá Gréckokatolícka metropolitná cirkev sui iuris na Slovensku – začala 1. januára 2018 sláviť rok vzácnych výročí. Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ už v auguste 2017 zriadil komisiu pre prípravu Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018, ktorého trvanie je totožné s kalendárnym rokom. V Prešovskej archieparchii…

Read more »

By |

Drahí bratia a sestry!   Na začiatku Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018, v ktorom Gréckokatolícka cirkev bude ďakovať mnohorakými spôsobmi Pánu Bohu za jeho nekonečnú lásku a dobrotu v duchu modlitby: „Tvoje z tvojho tebe prinášame…“, vás všetkých srdečne pozdravujem a prajem vám požehnaný nový rok plný milostí, pokoja a Božej lásky, ktoré nám Pán…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Juraj Gradoš)   Vianoce – toto slovo v dnešnom svete znamená pre kresťanov sviatky Narodenia Ježiša Krista. Ale v dnešnom sekularizovanom a konzumnom svete si nachádza aj nové významy, vychádzajúce z kresťanských zvyklostí, niekedy doplnené o vplyvy rôznych kultúr. Hlavnou osobou Vianoc pre kresťanov je dieťa Ježiš, no pre okolitý svet sú to deti všeobecne.   Sviatok…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Valéria Juríčková)   Vyvolá spomienky na úžas, ktorý sme vnímali ako deti pri vstupe do chrámu. Vtiahne nás do tajomstva, uprostred ktorého tušíme prítomnosť Božieho kráľovstva na zemi. Naše modlitby s dymom kadidla vystupujú k nebu. Zatiaľ čo nebo zostupuje na zem. Je ako Jakubov rebrík, ktorý pretvorí miesto na Betel, Boží…

Read more »

By |

SLOVO NA TÉMU (Michal Galmus)   „Dobrorečte Pánovi, všetci jeho anjeli, udatní hrdinovia, čo počúvate na jeho slová a plníte jeho príkazy. Dobrorečte Pánovi, všetky jeho zástupy, jeho služobníci, čo jeho vôľu plníte.“ (Žalm 103, 20 – 21)     Nicejsko-carihradské vyznanie viery poukazuje na dva rozmery sveta stvoreného Bohom – viditeľného i neviditeľného. Maxim Vyznávač…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi