Archive For The “Predstavujeme” Category

Kongregácia pre východné cirkvi

By |

PREDSTAVUJEME (Mons. Cyril Vasiľ SJ, Martin Mráz) Jednou z najdôležitejších udalostí 20. storočia pre Katolícku cirkev bol Druhý vatikánsky koncil. Hneď po jeho zvolaní kardinál Tardini vyzval všetkých východných katolíckych biskupov, aby sa zapojili do jeho prípravy a zaslali svoje návrhy. Časť týchto návrhov neskôr tvorila návrh na spracovanie koncilového dekrétu Orientalium Ecclesiarum, ktorý koncil…

Read more »

Kongregácia pre východné cirkvi

By |

Kongregácia pre východné cirkvi

PREDSTAVUJEME (Mons. Cyril Vasiľ SJ, Martin Mráz) 19. storočie bolo storočím veľkých zmien. Priemyselná revolúcia menila spoločenský systém a veľkou túžbou pápeža Leva XIII. (1878 – 1903) bolo zblížiť Cirkev s moderným svetom. Lev XIII. sa stal známy encyklikou Rerum Novarum, v ktorej položil základy sociálneho učenia Cirkvi. Cirkev vstúpila do dialógu s moderným svetom,…

Read more »

Kongregácia pre východné cirkvi

By |

PREDSTAVUJEME (Mons. Cyril Vasiľ SJ, Martin Mráz) Rímsky pápež pri vykonávaní svojej najvyššej, plnej a bezprostrednej právomoci nad celou Cirkvou používa úrady Rímskej kúrie, ktoré konajú svoju službu v jeho mene a jeho autoritou na dobro miestnych cirkví a v službe ich pastierov. Jedným z takýchto úradov je aj Kongregácia pre východné cirkvi, ktorá v…

Read more »

Ukrajinská gréckokatolícka cirkev v súčasnosti

By |

PREDSTAVUJEME (Ján Krupa) Dôležitým podnetom pre konsolidáciu cirkevnej hierarchie a budovanie legálnej cirkevnej štruktúry Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi (UGC) po páde komunistického režimu bolo stretnutie tajných biskupov s Jánom Pavlom II. koncom júna 1990 v Ríme. Pápež vtedy požehnal a potvrdil kánonickú a cirkevnú jednotu UGC vo vlasti a v zahraničí.   Miroslav Ivan Ljubačivskyj Koncom…

Read more »

Kardinál Josyp Slipyj, väčší arcibiskup

By |

Kardinál Josyp Slipyj, väčší arcibiskup

PREDSTAVUJEME (Ján Krupa) Čoskoro uplynie sto rokov od chvíle, keď 30. septembra 1917 vo Ľvove metropolita Andrej Šeptyckyj vysvätil za kňaza Josypa Slipého (*17. február 1892 v obci Zazdrisť). Ľvovský arcibiskup si všimol Slipého nadanie, preto ho po absolvovaní štúdia filozofie vo Ľvove poslal na štúdium teológie do Innsbrucku, kde Josyf Slipyj už ako novokňaz…

Read more »

Ukrajinskí gréckokatolícki v Sovietskom zväze

By |

Ukrajinskí gréckokatolícki v Sovietskom zväze

PREDSTAVUJEME (Ján Krupa) Po smrti metropolitu Andreja Šeptyckého nastúpil do čela Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi Josyp Slipyj. Koncom augusta 1944 došlo k opätovnému začleneniu Haliče do sovietskej Ukrajiny, ktorým sa začala ťažká existencia pre Gréckokatolícku cirkev. Už po niekoľkých mesiacoch – 11. apríla 1945 – zatkli sovietske orgány metropolitu Slipého a všetkých jeho spolubratov v biskupskej…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku