Archive For The “Vyberáme” Category

By |

PREDSTAVUJEME (Daniel Černý)   V roku 1929 vydala Svätá stolica dekrét Cum Data Fuerit, ktorý opätovne nariadil v USA celibát. Biskup Takáč následne odmietol vysvätiť ženatých kandidátov kňazstva, čo viedlo k schizme. Rozdelili sa nielen farnosti, ale aj mnohé rodiny a naštrbili sa i vzťahy biskupa a jeho kňazov. Výsledkom bol vznik Amerického karpatoruského pravoslávneho biskupstva pod jurisdikciou Konštantínopola,…

Read more »

By |

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ)   Všetkým čitateľom nášho časopisu Slovo vinšujem pokojný a požehnaný nový rok. Gréckokatolícka cirkev na Slovensku, ktorej korene siahajú až k cyrilo-metodskej misii, si v tomto roku pripomenie viac ako desať výročí. Pôjde predovšetkým o 200. výročie zriadenia gréckokatolíckej Prešovskej eparchie vyčlenením z Mukačevskej eparchie, ale aj 10. výročie jej povýšenia na Gréckokatolícku…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa)   Lekárske povolanie má viaceré zvláštne črty, ktoré nelekárovi – laikovi môžu pripadať tajomné či nepochopiteľné. Patria medzi ne aj mnohé etické požiadavky, ku ktorým sa lekár slávnostne zaväzuje pri promócii, ale z ktorých viaceré sa vyžadujú už od študentov medicíny. Tieto etické požiadavky platia v primeranom rozsahu aj pre iné zdravotnícke povolania či…

Read more »

By |

SLOVO NA ÚVOD (Jozef Kaniansky)   Na našej planéte Zem žije množstvo druhov rastlín a živočíchov. Ich počet sa odhaduje na tridsať miliónov druhov okrem mikroorganizmov. Tak Pán Boh obdaroval našu zem životom. V súčasnosti sa každý rok z planéty Zem stráca mnoho druhov rastlín a živočíchov. Svätý Otec František v encyklike Laudato si píše: „Každý rok miznú tisíce…

Read more »

By |

HISTÓRIA (Peter Borza)   Radosť z konca prvej svetovej vojny sa miešala s obavami o ďalší vývoj. Juh a východ Slovenska ešte v roku 1919 nebol plne začlenený do Československa. V Prešove bola 16. júna vyhlásená Slovenská republika rád známa aj ako Slovenská sovietska republika. Jej existenciu po pár týždňoch ukončil postup československých legionárov. V tomto zložitom období viedol Prešovské biskupstvo…

Read more »

By |

VÝROČIA (Helena Dudová)   Žijeme vo víre osobných, spoločenských i svetových udalostí. Sme ich súčasťou. Sledujeme politický, ekonomický, hospodársky vývoj spoločnosti, analyzujeme, tvoríme prognózy a plány aj na osobnej, rodinnej úrovni. Je to ľudská schopnosť spomínať, usporadúvať, zachytávať najhlbší zmysel udalostí a znova ich privádzať k životu. V prežívaní udalostí má dôležitú úlohu pamäť.  …

Read more »

By |

VÝROČIA (Michal Glevaňák)     Divadlo vo všeobecnosti je odveká túžba človeka zachytiť, vysvetliť a vyjaviť svet naokolo a v sebe. Už antickí Gréci vnímali divadlo ako proces skultúrňovania, ak nie dokonca ako recept na život pre svojich obyvateľov. Práve tento proces sa pokúsil dramaticky zhmotniť otec Štefan Papp. Jedna časť jeho tvorby je stále zahalená rúškom tajomstva….

Read more »

By |

VÝROČIA (Michal Vadrna)   Tento rok si pripomíname 700. výročie vzniku obce Blažov. Prvá zmienka o obci je z roku 1317, keď Ján z Brezovice urobil šoltýssku zmluvu s Blažejom, synom Leustacha z Brezovice, na založenie novej dediny. Blažov bol prvou dedinou založenou na nemeckom práve. Rusíni sa tu postupne začali sťahovať v 15. storočí, o čom svedčí zmienka v doklade z roku…

Read more »

By |

VIANOČNÝ PRÍBEH (Marta Gromošová)   „Neplač, no tak, nič sa nedeje, pôjdeme k mamke, veď počítala isto aj s nami,“ chlácholil ma manžel. Z rúry som práve vytiahla koláč. Mala to byť dobrota nevídaná, prsty oblizovať nútiaca špecialita, ktorú ešte v lete prezentovala jedna z mamičiek na pieskovisku. Po lícach mi stekali slzy, postupne mi opúchali oči a tvár naberala…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa)   V súvislosti s transplantáciami orgánov alebo tkanív človeka sa často diskutuje otázka mozgovej smrti. Ľudia možno rozumejú, prečo je dobrá a správna možnosť použiť funkčné orgány mŕtveho človeka na transplantáciu. Chceli by však mať istotu, že mŕtvy darca orgánu alebo tkaniva bol pred odberom orgánov naozaj, nielen zdanlivo, mŕtvy, že sa orgány a tkanivá neodoberali…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi