Archive For The “Predstavujeme” Category

By |

PREDSTAVUJEME (Ján Krupa; foto: www.nn.by)   Kresťanstvo sa stalo oficiálnym náboženstvom na bieloruskom území v roku 989, keď polocké knieža Izjaslav a jeho matka Rogneda prijali krst. Prvá eparchia vznikla v Polocku (na území Krivičov) a ďalšia v Turove (na území Dregovičov). Eparchie patrili do Kyjevskej metropolie, ktorá bola súčasťou Konštantínopolského patriarchátu.   V polovici 13. storočia boli bieloruské kniežatstvá začlenené…

Read more »

By |

PREDSTAVUJEME (Ján Krupa; foto: www.facebook.com/StAndrewRussianGreekCatholicParish)   Tolerančný edikt, ktorý v roku 1905 vydal cár Mikuláš II., dal podnet na zakladanie katolíckych komunít byzantsko-slovanského obradu v Ruskom impériu. Túto činnosť veľmi podporoval ľvovský gréckokatolícky metropolita Andrej Šeptický.   Pád cárskeho režimu (február 1917) a zrod provizórnej vlády umožnili Šeptickému uplatňovať mimoriadne právomoci, ktoré mu udelil pápež Pius X….

Read more »

By |

PREDSTAVUJEME (Andrej Škoviera) Po voľbe Petra Parténia Petroviča za mukačevského biskupa v roku 1651 bolo treba zaistiť čím skôr jeho biskupskú vysviacku, a to od nejakého východného biskupa, aby bol akceptovaný aj ľudom. Na scéne sa totiž objavil aj prokalvínsky zmýšľajúci protikandidát, ktorý bol podporovaný Zuzanou Lorantfiovou, vdovou po Jurajovi I. Rákocim. Biskupskú chirotóniu Petrovi…

Read more »

By |

PREDSTAVUJEME (Andrej Škoviera) Inšpirácia u susedov Na začiatku 17. storočia na žiadosť grófa Juraja Drugeta prišiel biskup Atanáz Krupecký z Przemyšľa, teda z územia, kde sa už uplatnila Brestská únia (1596). Pomerne dlho pôsobil medzi východnými kresťanmi na drugetovskom panstve, pričom asi päťdesiat kňazov získal pre myšlienku únie. Uvádza, že mali jedinú podmienku, aby smeli…

Read more »

By |

PREDSTAVUJEME (Andrej Škoviera) Chýbajúce listiny O počiatkoch cirkevných štruktúr kresťanov byzantského obradu, ako aj o vzniku Mukačevského biskupstva chýbajú spoľahlivé písomné záznamy. Ich nedostatok sa pociťoval už aj v minulosti, preto sa objavil dokonca pokus takýto doklad vyrobiť. Ide o takzvanú Fundáciu Teodora Koriatoviča, falzum, ktoré kladie vznik Mukačevskej eparchie do súvisu s príchodom tohto…

Read more »

By |

PREDSTAVUJEME (Andrej Škoviera) Pod označením Chiesa Rutena, teda Ruténska alebo Rusínska cirkev, sa dnes v pápežskej ročenke Annuario Pontificio uvádzajú tri cirkevné jednotky – Pittsburská metropolia v USA (s podriadenými eparchiami Parma, Passaic a Phoenix), Mukačevská eparchia a Apoštolský exarchát v Českej republike. Z hľadiska cirkevnej správy pritom ide o tri nezávislé celky, ktoré spája…

Read more »

By |

PREDSTAVUJEME (Martin Mráz) Kongregácia je jedným z orgánov Rímskej kúrie, ktorý pomáha rímskemu pápežovi v správe a riadení všetkých východných katolíckych cirkví. Konkrétne sa jej kompetencie vzťahujú na všetky záležitosti, ktoré sú vlastné východným cirkvám a ktoré treba predložiť Svätej stolici, týkajúce sa buď štruktúry a usporiadania cirkví, buď vykonávania učiacej, posväcovacej a riadiacej úlohy,…

Read more »

By |

PREDSTAVUJEME (Mons. Cyril Vasiľ SJ, Martin Mráz) Jednou z najdôležitejších udalostí 20. storočia pre Katolícku cirkev bol Druhý vatikánsky koncil. Hneď po jeho zvolaní kardinál Tardini vyzval všetkých východných katolíckych biskupov, aby sa zapojili do jeho prípravy a zaslali svoje návrhy. Časť týchto návrhov neskôr tvorila návrh na spracovanie koncilového dekrétu Orientalium Ecclesiarum, ktorý koncil…

Read more »

By |

PREDSTAVUJEME (Mons. Cyril Vasiľ SJ, Martin Mráz) 19. storočie bolo storočím veľkých zmien. Priemyselná revolúcia menila spoločenský systém a veľkou túžbou pápeža Leva XIII. (1878 – 1903) bolo zblížiť Cirkev s moderným svetom. Lev XIII. sa stal známy encyklikou Rerum Novarum, v ktorej položil základy sociálneho učenia Cirkvi. Cirkev vstúpila do dialógu s moderným svetom,…

Read more »

By |

PREDSTAVUJEME (Mons. Cyril Vasiľ SJ, Martin Mráz) Rímsky pápež pri vykonávaní svojej najvyššej, plnej a bezprostrednej právomoci nad celou Cirkvou používa úrady Rímskej kúrie, ktoré konajú svoju službu v jeho mene a jeho autoritou na dobro miestnych cirkví a v službe ich pastierov. Jedným z takýchto úradov je aj Kongregácia pre východné cirkvi, ktorá v…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi