Archive For The “Predstavujeme” Category

By |

PREDSTAVUJEME (Ján Krupa)   V súvislosti s rozdelením Českej a Slovenskej federatívnej republiky prešovský sídelný biskup Ján Hirka († 2014) zriadil k 1. januáru 1993 biskupský vikariát pre gréckokatolíkov v samostatnej Českej republike so sídlom v Prahe. Za biskupského vikára vymenoval otca Ivana Ljavinca († 2012), za kancelára vikariátu otca Jána Eugena Kočiša (* 1926).   Apoštolský exarchát…

Read more »

By |

PREDSTAVUJEME (Juraj Gradoš)   Po odstúpení vladyku Szilárda Keresztesa 10. novembra 2007 sa 2. mája 2008 stal hajdúdorožským biskupom a apoštolským administrátorom Miškoveckého apoštolského exarchátu Péter Fülöp Kocsis. Novovymenovaný biskup vyšiel práve z prostredia miestnej cirkvi, kde absolvoval i vysokoškolské štúdiá. Ďalšie štúdiá absolvoval v zahraničí. Po niekoľkoročnom pôsobení v Maďarsku najmä vo vzdelávacích inštitúciách vstúpil v roku 1995 do…

Read more »

By |

PREDSTAVUJEME (Juraj Gradoš)   Po smrti hajdúdorožského biskupa Imreho Timka bol o tri mesiace – 30. júna 1988 na jeho miesto ustanovený vtedajší pomocný biskup Hajdúdorožskej eparchie Szilárd Keresztes. Zároveň sa stal apoštolským administrátorom Miškoveckého apoštolského exarchátu. Počas jeho pôsobenia došlo nielen k výrazným politickým, ale aj cirkevným zmenám. Jednou z najdôležitejších bola kodifikácia Kódexu kánonov východných cirkví….

Read more »

By |

PREDSTAVUJEME (Tamás Véghseő, Juraj Gradoš)   Keď v rokoch 1944 a 1945 vojská sovietskeho druhého a tretieho ukrajinského frontu postupne obsadzovali Maďarské kráľovstvo, najväčšie boje prebiehali najmä v oblastiach okolo Nyíregyházy a Debrecína, ktoré patria medzi tradičné lokality maďarských gréckokatolíkov. V Maďarsku, podobne ako v iných krajinách v područí Sovietskeho zväzu, došlo k potlačeniu demokracie a nastoleniu diktatúry jednej strany. Keď v rokoch 1948 až 1950 bola…

Read more »

By |

  PREDSTAVUJEME (Tamás Véghseő; preklad: M. Gyurkovics)   Po zriadení Maďarskej gréckokatolíckej eparchie v Hajdúdorogu poveril pápež sv. Pius X. jej riadením mukačevského biskupa Antona Pappa, ktorý bol do októbra 1913 aj jej administrátorom. Neskôr poveril riadením eparchie Štefana Miklósyho, ktorého na jar v roku 1913 vymenoval za prvého hajdúdorožského biskupa.   V prípade včlenených farností z eparchie Nagyvárad…

Read more »

By |

PREDSTAVUJEME (Tamás Véghseő; preklad: M. Gyurkovics)   Po smrti Jozefa II. najdôležitejšou úlohou najbližších uhorských snemov (1790/91) bolo upevniť používanie maďarského jazyka na území Uhorského kráľovstva. Toto obdobie spoločenských reforiem malo pozitívny vplyv nielen na ekonomiku, ale aj na posilnenie národnostnej identity. Láska k vlasti sa stala jednou z najpopulárnejších tém spoločenského života.   Gréckokatolíci s maďarskou identitou…

Read more »

By |

  PREDSTAVUJEME (Tamás Véghseő; preklad: M. Gyurkovics)   Na pestrej náboženskej mape karpatského regiónu sa cirkev 250- až 300-tisíc maďarských gréckokatolíkov prejavuje veľmi svojským štýlom. Jeho nezvyčajnosť je aj v protikladoch. Často sa stereotypne hovorí, že byzantský obrad je jednou z hlavných čŕt slovanských a rumunských národov. O Maďaroch sa zasa tvrdí, že sú rímskokatolíci či…

Read more »

By |

PREDSTAVUJEME (Juraj Gradoš)   Severovýchod Maďarska bol do roku 1818 súčasťou Mukačevskej eparchie. Práve na prelome 17. a 18. storočia sa aj v tomto regióne udiali slzenia ikon Presvätej Bohorodičky.   Máriapócs Prvé slzenie bolo v Máriapócsi. Je to malé mesto (od roku 1993) v Nyíregyházskej eparchii, ktoré sa ako Pócs spomína prvýkrát v roku 1280. 4. novembra 1696 videli…

Read more »

By |

PREDSTAVUJEME (Ján Krupa)   Zakladajúcim aktom Maďarskej gréckokatolíckej cirkvi bolo kánonické zriadenie Hajdúdorožskej eparchie v roku 1912. Bula Pia X. Christifideles Graeci korunovala úspechom desaťročia trvajúci zápas maďarských gréckokatolíkov, ktorí žili v ruténskych a rumunských eparchiách Uhorského kráľovstva.     Tri teórie Pôvod maďarských gréckokatolíckych komunít je predmetom živých diskusií. V 19. storočí, keď sa začalo hnutie za maďarskú…

Read more »

By |

  PREDSTAVUJEME (Daniel Černý)   Koniec druhého milénia sa niesol v ruténskej americkej metropolii v znamení návratu k pôvodnej tradícii. V roku 1995 boli za biskupa Juraja Kuzmu v eparchii Van Nuys zavedené kňazské kríže a táto prax sa rozšírila po celej metropolii. Práve západ USA sa v mnohom stal hnacím motorom návratu k pôvodným východným tradíciám, ako to bolo i pri zavedení…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi