Archive For The “Aktuálne” Category

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa)   Informovaný súhlas pacienta je nutnou podmienkou na poskytnutie akéhokoľvek výkonu zdravotnej starostlivosti. Súhlas je teda nielen etickou a právnou podmienkou, ale ako vyjadrenie vzťahu partnerstva dvoch alebo viacerých autonómnych osôb: pacient – lekár, sestra či iný zdravotnícky pracovník prináša do priestoru zdravotnej starostlivosti nevyhnutnú atmosféru dôvery, úcty a vzájomného rešpektovania.   Keď pacient…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa)   Keď ideme k lekárovi alebo do nemocnice, neraz nám dajú „čosi podpísať“, nejaký súhlas. Ak majú čas, niečo k nemu aj povedia. O čo tu vlastne ide? A je to takto správne?   Na pohľad je to jednoduché. Pacient, pokiaľ je duševne a telesne schopný, vyjadrí „informovaný súhlas“ s preventívnymi, diagnostickými alebo liečebnými postupmi, ktoré mu navrhne…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa)   Dodržiavanie lekárskeho tajomstva je dôležitou etickou požiadavkou lekárskeho povolania. Lekár sa k jeho dodržiavaniu zaväzuje slávnostným sľubom, prípadne prísahou pri promócii. Pre lekára – kresťana prísaha znamená slávnostný záväzok prijatý pred Bohom. Zachovanie lekárskeho tajomstva je teda závažný, osobne a verejne prijatý záväzok. Má však táto povinnosť aj nejaké hranice? Existujú situácie alebo…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa)   Lekárske povolanie má viaceré zvláštne črty, ktoré nelekárovi – laikovi môžu pripadať tajomné či nepochopiteľné. Patria medzi ne aj mnohé etické požiadavky, ku ktorým sa lekár slávnostne zaväzuje pri promócii, ale z ktorých viaceré sa vyžadujú už od študentov medicíny. Tieto etické požiadavky platia v primeranom rozsahu aj pre iné zdravotnícke povolania či…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa)   V súvislosti s transplantáciami orgánov alebo tkanív človeka sa často diskutuje otázka mozgovej smrti. Ľudia možno rozumejú, prečo je dobrá a správna možnosť použiť funkčné orgány mŕtveho človeka na transplantáciu. Chceli by však mať istotu, že mŕtvy darca orgánu alebo tkaniva bol pred odberom orgánov naozaj, nielen zdanlivo, mŕtvy, že sa orgány a tkanivá neodoberali…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa)   Transplantácie sa stali už samozrejmou súčasťou modernej medicíny. Právom sa zaraďujú medzi jej najväčšie úspechy. Kým sa však stali účinnou a pomerne bezpečnou metódou záchrany života, medicína musela prejsť veľký kus cesty. Okrem nových metód transplantačnej chirurgie a anestézy bolo treba objaviť aj mechanizmy, ktorými organizmus človeka rozoznáva vlastné bunky a tkanivá od cudzích….

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa)   Charta pre povolania pôsobiace v zdravotníctve Zdravotnícke povolania – „také pestré v postavách, úlohách a profesionálnych poslaniach – sa vyznačujú antropologickým významom, ktorý biomedicínske vedy aj v súčasnom kultúrnom smerovaní musia podporovať neustálym výskumom zameraným na ponúknutie špecifickej služby integrálnemu dobru života a dôstojnosti každej ľudskej bytosti; v plodnom dialógu medzi biomedicínou a morálnymi princípmi obsiahnutými v Magistériu…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa)   Koncom tohto leta dostali lekári, sestry a všetci zdravotnícki pracovníci na Slovensku mimoriadny dar: v edícii Dokumenty Svätej stolice vydávanej Spolkom sv. Vojtecha (SSV) vyšiel pôvodný slovenský preklad významného medzinárodného dokumentu – etického či deontologického kódexu katolíckych lekárov a zdravotníkov pod názvom Nová charta zdravotníckych pracovníkov. Podľa našich vedomostí ide o jeden z prvých národných prekladov…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa)   Začiatkom októbra sa v novej synodálnej hale vo Vatikáne konalo prvé zasadnutie obnovenej Pápežskej akadémie za život. Ide o jednu z najvýznamnejších inštitúcií Katolíckej cirkvi pre oblasť bioetiky. Pápežskú akadémiu za život založil osobitným motu proprio Tajomstvo života sv. pápež Ján Pavol II. 11. februára 1994. Na tento deň pripadá sviatok Panny Márie Lurdskej…

Read more »

By |

BIOETIKA (Jozef Glasa) Na výstavisku Incheba v Bratislave sa pod názvom Body-The-Exhibition koná po piatich rokoch znova neľudská, nehanebná výstava. Pred účasťou na nej treba vystríhať všetkých slušných, inteligentných ľudí – a prostredníctvom nich aj ich najbližších, priateľov či známych. Osobitne deti, žiakov, mladistvých. Nejde o vzdelávanie. Ani o vedu o ľudskom tele. Ani o nič, čo by ste potrebovali vedieť alebo…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi