Poklad v odpade

ÚVODNÍK (Ing. Daniel Lešinský, PhD) Kedy ste naposledy držali v ruke nejaký odpad? Určite len nedávno. Odpady sú naším každodenným spoločníkom, často končia v koši. Pritom za každým odpadom je kus prírody a skrýva množstvo materiálu a energie, či je to papier, plast, alebo batéria. V koši na komunálny odpad by malo končiť čo najmenej odpadu, no pohľad do kontajnerov najmä na našich sídliskách tomu nenasvedčuje. Pritom až viac ako 85 % odpadu by sme mali vytriediť!
Cirkev si naliehavosť tém životného prostredia uvedomuje. V encyklike o ochrane spoločného domova Laudato si (Buď pochválený) Svätý Otec František kriticky opisuje javy dnešných čias, ako je konzumizmus a kultúra vyhadzovania: „Zdá sa, že zem, náš domov sa čoraz viac premieňa na obrovskú skládku smetí. Na mnohých miestach planéty starší ľudia s nostalgiou spomínajú na krajinu minulých čias, ktorá je dnes zaplavená odpadkami. … Okrem toho vieme, že sa vyplytvá približne tretina vyprodukovaných potravín, a potraviny, ktoré vyhadzujeme, ako by sme brali zo stola chudobným.“ Tento neudržateľný stav stále viac pociťujeme aj u nás na Slovensku, a, žiaľ, aj v našej vzácnej prírode pozorujeme množstvo nerozložiteľného odpadu. Podstata kultúry vyhadzovania neexistuje mimo nás, začína sa v našich rozhodnutiach a každý z nás pritom môže kráčať cestou radostnej skromnosti. Ako? Treba začať tu a teraz postojom, že aj ja osobne sa chcem čo najviac priblížiť dokonalému ekosystému stvorenstva, životu bez odpadov, so stopercentnou recykláciou. Stačí sa držať niekoľkých zásad zodpovedného nakladania s odpadmi u nás doma, v škole, v práci či vo farnosti.
Prvou zásadou je predchádzať vzniku odpadov, napríklad nakupovať len to, čo skutočne potrebujeme, používať vlastné tašky, kompostovať bioodpad, piť vodu z vodovodu či prameňa, využívať vratné obaly, vyhýbať sa jednorazovým nádobám, uprednostňovať darčeky, ktoré sa časom nevyhodia.
Druhou zásadou je opätovne využívať to, čo sa využiť dá, napríklad cez blízkych, darovaním alebo požičaním, cez požičovne, bazáre, second handy, opravné servisy, podporovať trvanlivé a opraviteľné veci pred jednorazovými, medzi priateľmi alebo v komunite zdieľať knihy, CD/DVD, hračky, športové či domáce náradie.
Treťou zásadou je triediť vzniknutý odpad. Bežne sa v obciach zbierajú triedeným zberom plasty, papier, sklo, kovy, prípadne viacvrstvové kombinované materiály – tetrapaky a bioodpad. Batérie, žiarovky a žiarivky sa spätne zbierajú v predajniach, pneumatiky v pneuservisoch, staré lieky v lekárňach, elektronika v elektropredajniach. Každá obec musí mať zavedený triedený zber odpadov a vlastný zberný dvor.
Štvrtou zásadou je zaobchádzať s potravinami tak, aby sa nemuseli vyhadzovať. Vyžaduje to uvážený výber pri nákupe, primeranosť nákupu, spracovanie, vhodné uskladnenie, rozdelenie.
Piatou zásadou je odpady v žiadnom prípade nespaľovať ani nevyhadzovať do prírody.
Tieto zásady by nám mali pomôcť znížiť produkciu komunálneho odpadu, ktorý končí na skládkach Slovenska z dnešných priemerných 330 kg na obyvateľa ročne na menej ako 50 kg. Dobrým triedením podporíme recyklačný priemysel, pomôžeme tak vytvoriť dlhodobé pracovné miesta, zvýšime materiálovú sebestačnosť Slovenska, ktoré je dnes závislé od dovozu materiálov a energií. Dnes na Slovensku skládkujeme až 80 % komunálnych odpadov, pritom recyklovať a inak zhodnotiť by sa dalo viac ako 85 % z nich.
Začnime teda ešte dnes – doma, v práci, v škole, vo farnosti či v spoločenstve a nebojme sa ísť príkladom. Boh Stvoriteľ sa nám za to odmení materiálnym i duchovným úžitkom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *