Archive For The “Cirkevné právo” Category

By |

CIRKEVNÉ PRÁVO (Jozef Miňo) Kongregácia pre náuku viery v Ríme vydala Inštrukciu Ad resurgendum cum Christo ohľadom pochovávania zomrelých a uchovávania popola v prípade kremácie. Inštrukcia bola schválená Svätým Otcom Františkom 18. marca 2016. V tejto inštrukcii kongregácia odpovedá na aktuálne otázky súčasnosti ohľadom pochovávania a kremácie. Sväté ofícium ustanovilo, aby sa „verne zachovával zvyk…

Read more »

By |

CIRKEVNÉ PRÁVO (Jozef Miňo) Medzi miesta, o ktorých hovorí kánonické právo, patria aj cintoríny. Oba kódexy hovoria o tom, že Katolícka cirkev má právo vlastniť vlastné cintoríny (CCEO, kán. 874; CIC, kán. 1240). Samozrejme, prevládajúca prax na Slovensku je taká, že obce a mestá majú podľa štátnej právnej úpravy povinnosť vlastniť alebo spravovať cintoríny. Preto…

Read more »

By |

CIRKEVNÉ PRÁVO (Jozef Miňo) Kódex kánonov východných cirkví (CCEO) na úvod hovorí o veriacich v Krista. Definuje práva a povinnosti, ktoré nás môžu povzbudiť v prežívaní viery. Kánon 13 CCEO hovorí: „Všetci veriaci v Krista musia podľa vlastného postavenia venovať svoje sily na to, aby viedli svätý život a napomáhali vzrast Cirkvi a jej ustavičné…

Read more »

By |

CIRKEVNÉ PRÁVO (Jozef Miňo) Kánonické právo hovorí aj o pravidlách uctievania ikon, obrazov a relikvií. Starobylá tradícia Cirkvi hovorí o úcte k Panne Márii, k svätým apoštolom, mučeníkom, ktorí boli umučení pre svoju vieru. Kresťania na ich hroboch slávili eucharistiu a verili v ich príhovor u Boha. Kánon 884 CCEO hovorí: „Na posilnenie svätosti Božieho…

Read more »

By |

KATECHÉZA – PRÁVO (Jozef Miňo) Každé náboženstvo má svoje posvätné miesto slúžiace na oslavu Boha. Kódexy definujú ako posvätné miesto chrám, kostol, kaplnku, ktoré slúžia na Boží kult. Kódex kánonov východných cirkví (CCEO, kán. 869) hovorí: „Chrám je budova posvätením alebo požehnaním určená výlučne pre Boží kult.“ Kódex pre latinskú Cirkev hovorí, že „pod označením…

Read more »

By |

CIRKEVNÉ PRÁVO (Jozef Miňo) Pre duchovné dobro kresťana je dôležité rozlišovať medzi sviatosťami a sväteninami. Kódex kánonického práva definuje sviatosti takto: „Sviatosťami, ktoré Cirkev má povinnosť udeľovať, aby pod viditeľným znakom ohlasovala Kristove tajomstvá, náš Pán Ježiš Kristus, pôsobením Svätého Ducha, posväcuje ľudí, aby sa osobitným spôsobom stali skutočnými ctiteľmi Boha Otca a pričleňuje ich…

Read more »

By |

CIRKEVNÉ PRÁVO (Jozef Miňo) Podľa dekrétu Posvätnej kongregácie pre východné cirkvi z roku 1969 majú veriaci Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku zachovávať nasledujúcu pôstnu disciplínu. Zdržanlivosť od mäsa. Zaväzuje všetky piatky cez rok s výnimkou prikázaných sviatkov (a odporúčaných sviatkov), voľníc, národných (občianskych) sviatkov. Je záväzná aj všetky stredy počas Štyridsiatnice, na sviatky Povýšenia sv. Kríža…

Read more »

By |

CIRKEVNÉ PRÁVO (Jozef Miňo) Východný kódex v titule XVI – Boží kult hovorí o pôstnej disciplíne. „Počas dní pokánia veriaci v Krista sú viazaní povinnosťou pôstu alebo zriekania sa, ktoré treba zachovávať spôsobom stanoveným partikulárnym právom vlastnej cirkvi sui iuris (CCEO, Kán. 882). Kódex priamo nedefinuje pôstnu disciplínu, ale odvoláva sa na disciplínu definovanú partikulárnym právom. V dnešnom…

Read more »

By |

CIRKEVNÉ PRÁVO (Jozef Miňo) Na konci Mimoriadneho svätého roka milosrdenstva Svätý Otec napísal apoštolský list Misericordia et misera (Milosrdenstvo a bieda). Cez niekoľko slov skúsme vidieť milosti a dary času, ktorý sme prežívali. List v 8. bode pozýva k prijímaniu sviatosti zmierenia: „Milosrdenstvo sa osobitným spôsobom slávi vo sviatosti zmierenia. To je okamih, v ktorom pociťujeme objatie Otca vychádzajúceho…

Read more »

By |

CIRKEVNÉ PRÁVO (Jozef Miňo) V živote človeka sú situácie, pred ktorými máme rešpekt. Takýto nenáležitý rešpekt majú aj veriaci pred sviatosťami. Viditeľne fenomén strachu vnímame pri sviatosti pomazania chorých, ktorú ľudovo často nazývame „posledné pomazanie“, a to iba preto, lebo často ju prijímajú zomierajúci veriaci. „Pomazanie chorých ,nie je sviatosťou iba tých, čo sa ocitajú v posledných…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi