Archive For The “Cirkevné právo” Category

Cintoríny a cirkevné pohrebné obrady

By |

CIRKEVNÉ PRÁVO (Jozef Miňo) Medzi miesta, o ktorých hovorí kánonické právo, patria aj cintoríny. Oba kódexy hovoria o tom, že Katolícka cirkev má právo vlastniť vlastné cintoríny (CCEO, kán. 874; CIC, kán. 1240). Samozrejme, prevládajúca prax na Slovensku je taká, že obce a mestá majú podľa štátnej právnej úpravy povinnosť vlastniť alebo spravovať cintoríny. Preto…

Read more »

Duchovný rast veriacich

By |

CIRKEVNÉ PRÁVO (Jozef Miňo) Kódex kánonov východných cirkví (CCEO) na úvod hovorí o veriacich v Krista. Definuje práva a povinnosti, ktoré nás môžu povzbudiť v prežívaní viery. Kánon 13 CCEO hovorí: „Všetci veriaci v Krista musia podľa vlastného postavenia venovať svoje sily na to, aby viedli svätý život a napomáhali vzrast Cirkvi a jej ustavičné…

Read more »

Kult svätých, posvätných ikon alebo obrazov a relikvií

By |

CIRKEVNÉ PRÁVO (Jozef Miňo) Kánonické právo hovorí aj o pravidlách uctievania ikon, obrazov a relikvií. Starobylá tradícia Cirkvi hovorí o úcte k Panne Márii, k svätým apoštolom, mučeníkom, ktorí boli umučení pre svoju vieru. Kresťania na ich hroboch slávili eucharistiu a verili v ich príhovor u Boha. Kánon 884 CCEO hovorí: „Na posilnenie svätosti Božieho…

Read more »

Chrám

By |

KATECHÉZA – PRÁVO (Jozef Miňo) Každé náboženstvo má svoje posvätné miesto slúžiace na oslavu Boha. Kódexy definujú ako posvätné miesto chrám, kostol, kaplnku, ktoré slúžia na Boží kult. Kódex kánonov východných cirkví (CCEO, kán. 869) hovorí: „Chrám je budova posvätením alebo požehnaním určená výlučne pre Boží kult.“ Kódex pre latinskú Cirkev hovorí, že „pod označením…

Read more »

Sväteniny a sviatosti

By |

CIRKEVNÉ PRÁVO (Jozef Miňo) Pre duchovné dobro kresťana je dôležité rozlišovať medzi sviatosťami a sväteninami. Kódex kánonického práva definuje sviatosti takto: „Sviatosťami, ktoré Cirkev má povinnosť udeľovať, aby pod viditeľným znakom ohlasovala Kristove tajomstvá, náš Pán Ježiš Kristus, pôsobením Svätého Ducha, posväcuje ľudí, aby sa osobitným spôsobom stali skutočnými ctiteľmi Boha Otca a pričleňuje ich…

Read more »

Pôsty v Gréckokatolíckej cirkvi

By |

CIRKEVNÉ PRÁVO (Jozef Miňo) Podľa dekrétu Posvätnej kongregácie pre východné cirkvi z roku 1969 majú veriaci Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku zachovávať nasledujúcu pôstnu disciplínu. Zdržanlivosť od mäsa. Zaväzuje všetky piatky cez rok s výnimkou prikázaných sviatkov (a odporúčaných sviatkov), voľníc, národných (občianskych) sviatkov. Je záväzná aj všetky stredy počas Štyridsiatnice, na sviatky Povýšenia sv. Kríža…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku