Archive For The “Cirkevné právo” Category

By |

Z CIRKEVNÉHO PRÁVA (Jozef Miňo)   Kódex kánonov východných cirkví (CCEO) kán. 776 hovorí: „§ 1 Manželská zmluva ustanovená Stvoriteľom a vybavená jeho zákonmi, ktorou muž a žena neodvolateľným osobným súhlasom ustanovujú medzi sebou spoločenstvo celého života, je svojou prirodzenou povahou zameraná na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí. § 2 Z Kristovho…

Read more »

By |

Z CIRKEVNÉHO PRÁVA (Jozef Miňo)   Nevyhnutným predpokladom slávenia manželstva popri zodpovednej predmanželskej príprave je zodpovednosť farárov – kňazov za to, aby manželstvo bolo slávené platne a dovolene. CCEO, kán. 785, § 1 hovorí: „Duchovní pastieri majú povinnosť, berúc do úvahy okolnosti miesta a času, chrániť manželstvo zodpovedajúcimi prostriedkami pred nebezpečenstvom neplatného a nedovoleného slávenia; preto pred…

Read more »

By |

Z CIRKEVNÉHO PRÁVA (Jozef Miňo)   Pre večernú, dennú a víkendovú formu školy snúbencov – prípravy na manželstvo – je spoločný obsah prípravy. Témy sú vhodne vybraté, aby sa dotýkali najdôležitejších problémov prirodzenej a kresťanskej náuky o manželstve: téma: Povolanie do manželstva, predpoklady dobrého manželstva téma: Ľudská pohlavnosť, rozdielnosť a doplnkovosť muža a ženy téma: Manželská láska téma: Komunikácia v manželstve a riešenie…

Read more »

By |

Z CIRKEVNÉHO PRÁVA (Jozef Miňo)   Pápežská rada pre rodinu dáva biskupským konferenciám možnosť vydávať usmernenia pre formovanie budúcich manželov. Konferencia biskupov Slovenska v roku 2007 vydala Pastoračný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku 2007 – 2013, kde je definovaný pastoračný zámer pripravovať mladých ľudí na život v manželstve. Rada pre rodinu a mládež pri KBS vydala pastoračnú pomôcku…

Read more »

By |

Z CIRKEVNÉHO PRÁVA (Jozef Miňo)   Dnes má skoro každý deficit času. Ponáhľame sa a často zanedbávame dôležité skutočnosti. Často sa aj kňazi stretávajú so snúbencami, ktorí síce chcú uzatvoriť sviatostné manželstvo kánonickou formou (v chráme s požehnaním kňaza), ale hneď povedia, že sú tak pracovne zaneprázdnení, že nemajú čas chodievať na predmanželskú prípravu. Treba si uvedomiť, ako…

Read more »

By |

CIRKEVNÉ PRÁVO (Jozef Miňo) Za členov kurátorského zboru sa povolávajú veriaci farnosti, ktorí majú náležité vzdelanie, skúsenosť a dobrú povesť (CCEO, kán. 408 § 1). Podľa stanov pre kurátorský zbor Košickej eparchie kurátorský zbor má mať najmenej päť členov. Pri vyššom počte sa má zachovať nepárny počet. Farár môže do kurátorského zboru slobodne vymenovať ďalších…

Read more »

By |

CIRKEVNÉ PRÁVO (Jozef Miňo) Veriaci v Cirkvi majú nezastupiteľné miesto. Popri osobnom duchovnom raste podľa noriem kánonického práva veriaci majú aj povinnosť vysloviť svoju mienku a ponúknuť svoje odborné znalosti v prospech spoločenstva Cirkvi. CCEO, kán. 295 hovorí o konkrétnom spôsobe, ako sa veriaci v Krista môžu zapojiť do budovania spoločného dobra v Cirkvi: „Vo…

Read more »

By |

CIRKEVNÉ PRÁVO (Jozef Miňo) Veriaci sa samotným krstom začleňujú do živého spoločenstva Cirkvi. Toto spoločenstvo viditeľne žije a funguje cez konkrétne farnosti, ktoré vedie v spoločenstve s eparchiálnym biskupom kňaz – farár a vo väčších farnostiach spolu s kaplánmi. Cirkev po Druhom vatikánskom koncile zdôrazňuje nezastupiteľnú úlohu laikov v živote Cirkvi pri ohlasovaní Božieho slova….

Read more »

By |

CIRKEVNÉ PRÁVO (Jozef Miňo) Kódex kánonov východných cirkví na úvod v Titule I hovorí o veriacich v Krista, definuje práva a povinnosti, ktoré nás môžu povzbudiť v prežívaní viery. Na tieto práva a povinnosti netreba zabúdať už pri krste, keď veriaci práva a povinnosti dobrovoľne prijímajú. Kán. 7 § 1 CCEO hovorí: „Veriaci v Krista…

Read more »

By |

CIRKEVNÉ PRÁVO (Jozef Miňo) V druhej časti sa inštrukcia Kongregácie pre náuku viery Ad resurgendum cum Christo venuje otázke pochovávania zomrelých a uchovávania popola v prípade kremácie. Keďže v našich mestách sa stretávame čoraz častejšie s touto formou pochovávania, je dobré si ozrejmiť učenie Cirkvi v tejto oblasti. Inštrukcia v 4. bode hovorí: „Tam, kde…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi