Archive For The “Cirkevné právo” Category

By |

Z CIRKEVNÉHO PRÁVA (Jozef Miňo)   Pre večernú, dennú a víkendovú formu školy snúbencov – prípravy na manželstvo – je spoločný obsah prípravy. Témy sú vhodne vybraté, aby sa dotýkali najdôležitejších problémov prirodzenej a kresťanskej náuky o manželstve: téma: Povolanie do manželstva, predpoklady dobrého manželstva téma: Ľudská pohlavnosť, rozdielnosť a doplnkovosť muža a ženy téma: Manželská láska téma: Komunikácia v manželstve a riešenie…

Read more »

By |

Z CIRKEVNÉHO PRÁVA (Jozef Miňo)   Pápežská rada pre rodinu dáva biskupským konferenciám možnosť vydávať usmernenia pre formovanie budúcich manželov. Konferencia biskupov Slovenska v roku 2007 vydala Pastoračný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku 2007 – 2013, kde je definovaný pastoračný zámer pripravovať mladých ľudí na život v manželstve. Rada pre rodinu a mládež pri KBS vydala pastoračnú pomôcku…

Read more »

By |

Z CIRKEVNÉHO PRÁVA (Jozef Miňo)   Dnes má skoro každý deficit času. Ponáhľame sa a často zanedbávame dôležité skutočnosti. Často sa aj kňazi stretávajú so snúbencami, ktorí síce chcú uzatvoriť sviatostné manželstvo kánonickou formou (v chráme s požehnaním kňaza), ale hneď povedia, že sú tak pracovne zaneprázdnení, že nemajú čas chodievať na predmanželskú prípravu. Treba si uvedomiť, ako…

Read more »

By |

Z CIRKEVNÉHO PRÁVA (Jozef Miňo)   Kódex dáva za povinnosť veriacim počas nedieľ a prikázaných sviatkov zúčastniť sa na božskej liturgii alebo podľa predpisov či legitímneho zvyku vlastnej cirkvi sui iuris na slávení božských chvál. Aby mohli veriaci v Krista ľahšie splniť túto povinnosť, ustanovuje sa užitočný čas, ktorý plynie od večierne vigílie až do…

Read more »

By |

Z CIRKEVNÉHO PRÁVA (Jozef Miňo)   V pastoračnej praxi sa mnohokrát stretávame s ľudským strachom či bázňou pred sviatosťou pomazania chorých. Podľa CCEO, kán. 737 „sviatostným pomazaním chorých, ktoré kňaz vykoná spolu s modlitbou, veriaci v Krista, postihnutí vážnou chorobou a skrúšení srdcom dostávajú milosť, ktorou sa posilnení nádejou večnej odmeny a oslobodení od hriechov pripravujú na…

Read more »

By |

Z CIRKEVNÉHO PRÁVA (Jozef Miňo)   Nevieme presne určiť, v ktorom čase sa v Cirkvi zaviedol tento pôst pred prijatím Najsvätejšej Eucharistie. Svätý Augustín je toho názoru, že eucharistický pôst nebol nariadený ani Ježišom Kristom, ani apoštolmi, treba však tento zvyk zachovávať. Tak sa k tomu postavila aj Cirkev. V stredoveku sa definoval ako absolútna zdržanlivosť od…

Read more »

By |

Z CIRKEVNÉHO PRÁVA (Jozef Miňo)   Žijeme dobu, keď niektoré základné a podstatné veci treba opakovať, lebo sa stáva, že na nich zabúdame. Jednou zo základných vecí je aj manželstvo a jeho slávenie kánonickou formou – manželstvo uzatvárané v chráme a požehnané kňazom. Kódex (CCEO, kán. 834) hovorí, že právom predpísaná forma slávenia manželstva má byť zachovaná, ak aspoň…

Read more »

By |

Z CIRKEVNÉHO PRÁVA (Jozef Miňo)   Katechizmus Katolíckej cirkvi hovorí: „Bohom ustanovenú ekleziálnu službu vykonávajú v rozličných stupňoch (diversis ordinibus) tí, čo sa už od dávnych čias volajú biskupi, kňazi a diakoni.“ Katolícke učenie vyjadrené v liturgii, v Učiteľskom úrade a v nepretržitej praxi Cirkvi dosviedča, že jestvujú dva stupne služobnej účasti na Kristovom kňazstve: stupeň biskupov (episkopát) a stupeň kňazov (presbyterát). Diakonát…

Read more »

By |

Z CIRKEVNÉHO PRÁVA (Jozef Miňo)   Sme svedkami toho, že vo väčších farnostiach popri farárovi pastoračne pôsobí jeden alebo aj viac kňazov – kaplánov. CCEO v kánone 301 v 1 § hovorí, že keď je to pre náležité plnenie pastoračnej starostlivosti o farnosť potrebné alebo vhodné, farárovi možno prideliť jedného alebo viacerých kaplánov, ktorí musia byť…

Read more »

By |

  Z CIRKEVNÉHO PRÁVA (Jozef Miňo)   Kánonické právo CCEO v kán. 292 dáva povinnosť farárovi rezidovať vo farskej budove blízko farského chrámu. Ak je však oprávnený dôvod, miestny hierarcha môže dovoliť, aby sa farár zdržiaval inde, ak tým farská služba neutrpí žiadnu škodu. V našich farnostiach je dobrým pravidlom, že farár reziduje – býva v zverenej farnosti….

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi