Boh má starosť o rodinu

PRE RODINU (Pavol Hric) Už krátko po vysviacke v roku 1992 bol otec biskup Milan Chautur vymenovaný biskupskou konferenciou za predsedu komisie pre rodinu a mládež, neskôr rady KBS pre rodinu. Dnes, po dvadsiatich rokoch, môžeme s určitosťou povedať, že to bola Božia prozreteľnosť, že gréckokatolícky a vtedy najmladší biskup dostal na starosť rodiny na Slovensku.
Gréckokatolícky biskup pozná život ženatých kňazov, ich rodín, rodín svojich veriacich aj mnohých ďalších rodín po celom Slovensku. Manželstvá a rodiny gréckokatolíckych kňazov v minulosti priniesli veľké obety za Cirkev, pretože v päťdesiatych rokoch boli mnohé rodiny aj s malými deťmi poslané do vyhnanstva. V týchto ťažkých skúškach preukázali, že sviatosť kňazstva a manželstva sú také mocné, že ani agresívna moc ich nepremohla.
A Gréckokatolícka cirkev, ktorej rodiny v minulosti znášali prenasledovanie a vyhnanstvo, dostala znova poslanie aj dnes preukázať silu sviatosti manželstva, s ktorou možno prekonať aj novodobé útoky na rodinu.
Otec biskup Milan Chautur bol mnohokrát v blízkosti pápeža a pozorne počúval učenie o rodine svätého Jana Pavla II., pápeža rodiny, ktorý neustále zdôrazňoval starostlivosť o rodiny. Rok 1994 OSN vyhlásila za Svetový rok rodiny. V tom istom roku sa konalo aj prvé svetové stretnutie rodín so Svätým Otcom Jánom Pavlom II., ktorý pri tejto príležitosti napísal známy a krásny List rodinám. Na tomto prvom svetovom stretnutí rodín sa zúčastnil aj otec biskup Milan, ktorý nechýbal ani na druhom stretnutí v roku 1997 v Riu de Janeiro a v Jubilejnom roku 2000 znovu v Ríme. Otec biskup bol aj na ďalších svetových stretnutiach rodín, už nie iba sám, ale aj s manželmi a kňazmi, zástupcami zo Slovenska, ktorí mali možnosť vidieť a počuť pápeža aj rodiny z celého sveta. Tieto stretnutia prinášali mnoho inšpirácií v tom, ako sa vykonáva pastorácia rodín v iných krajinách sveta. K svetovým stretnutiam rodín ponúkal pápež dôležité témy rozpracované v katechézach pre rodiny, ktoré boli prekladané do slovenčiny, šírili sa do všetkých farností na Slovensku a dostávali sa tak aj do rodín. Rovnako to bude aj pred nasledujúcim 9. svetovým stretnutím rodín v roku 2018, ktoré sa bude konať v Dubline. Aj emeritný pápež Benedikt XVI. a Svätý Otec František venujú rodinám veľkú pozornosť a ponúkajú konkrétne podnety, ako má Cirkev v súčasnosti pomáhať rodinám.

Práca v rade pre rodinu
Rada KBS pre rodinu pod vedením otca biskupa Milana Chautura vytvorila koncept pastorácie rodín, ktorý sa neskôr stal súčasťou Pastoračného plánu Katolíckej cirkvi na Slovensku a pastorácia rodín sa stala v pastoračnom pláne prvou a najvyššou prioritou. Niekoľko rokov pracovala rada pre rodinu na tvorbe jednotnej prípravy na manželstvo a v roku 2010 vznikla metodika, ktorá odporúča všetkým biskupstvám Kurz prípravy na manželstvo, ktoré vedú kňazi spolu s laickými manželskými pármi a odborníkmi – lekármi, psychológmi či pedagógmi. Dobrá príprava na manželstvo môže snúbencov zasvätiť do toho, čo je poslaním manželov a rodiny, ako rozvíjať lásku v manželstve, ako objaviť rozdiely medzi mužom a ženou nielen v telesnej oblasti, ale najmä v duševnej oblasti a ako vytvárať jednotu manželov podľa Kristových princípov – bezvýhradnej lásky, zodpovednosti za svoje správanie a vzájomné odpúšťanie. Dnes tieto kurzy prebiehajú v mnohých mestách v rímskokatolíckych aj gréckokatolíckych farnostiach. Rada pre rodinu KBS pripravila aj príručky pre rodičov pred krstom a pred slávnostným či prvým svätým prijímaním detí, aby rodičia prehlbovali svoje rodičovské schopnosti a učili sa byť prvými ohlasovateľmi evanjelia svojim deťom. Rada pre rodinu sa podieľala aj na príprave Pochodu za život v Košiciach v roku 2013 a v Bratislave v roku 2015, ako aj pri rozširovaní podpory rodiny v spoločnosti zavedením Dňa rodiny, ktorý sa slávi v mnohých mestách aj obciach Slovenska.

Príprava na manželstvo pre bohoslovcov
Po vzniku exarchátu/eparchie otec biskup zaviedol prípravu na manželstvo pre bohoslovcov Košickej eparchie, ktorí pred prijatím sviatosti kňazstva chceli prijať sviatosť manželstva. Snúbenecká príprava sa konala najskôr pre bohoslovcov a ich snúbenice v budove exarchátu v Košiciach, neskôr sa táto príprava konala pre všetkých bohoslovcov a ich snúbenice v seminári. Dnes je v seminári Kurz prípravy na manželstvo súčasťou prípravy bohoslovcov na manželstvo. Príprava na kňazstvo trvá sedem rokov, príprava na manželstvo iba pár týždňov. Určite aj tento kurz snúbencom umožňuje oboznámiť sa so základmi manželského a rodinného spolužitia. Dnes, po dvadsiatich rokoch, by bolo treba diskutovať, ako ponúknuť bohoslovcom či laikom napr. trojročný kurz zameraný iba na teológiu manželstva a rodiny, pretože sviatosť manželstva si v súčasnosti vyžaduje dôkladnejšiu prípravu.

Rada pre rodinu Košickej eparchie
Radu pre rodinu v exarcháte/eparchii zriadil otec biskup na pomoc pri pastorácií rodín a vymenoval jej predsedu aj členov rady. Prvým predsedom rady pre rodinu bol otec Dušan Seman, protopresbyter z Trebišova, a druhým predsedom sa v roku 2001 stal otec Peter Labanič. V rade je zastúpený jeden presbyter z každého protopresbyterátu a sú v nej zastúpení aj laici. Kňazi sú zodpovední za rodiny vo svojich farnostiach a usilujú sa o zlepšovanie pastorácie rodín v protopresbyterátoch. Laici žijú v profánnom prostredí a poznajú súčasné starosti aj radosti života rodín. Aj keď dialóg medzi kňazmi a laikmi nie je vždy jednoduchý, je veľmi potrebný, lebo morálne a teologické otázky treba premieňať na riešenie praktických problémov súčasných rodín. Tento dialóg priniesol veľa konkrétnych odporúčaní, ako zlepšovať pastoráciu rodín. Rada pre rodinu sa stretáva štyri až päťkrát do roka a pripravuje podnety pre pastoráciu rodín a pripravuje program pre rodiny v eparchii, napr. Deň rodiny či fatimskú sobota pre prvoprijímajúce deti.
Rada pre rodinu v eparchii pomáha pri organizovaní Kurzov prípravy na manželstvo v Košiciach, Trebišove a Michalovciach. Niekoľko kurzov sa uskutočnilo aj v Spišskej Novej Vsi a v Helcmanovciach. Kurzami prešli už stovky snúbeneckých párov a mnohí sú vďační, že dostávajú podnety na zlepšenie a rozvíjanie svojho vzťahu na Božích princípoch, pretože len tak sa dá vytvoriť pevný a trvalý manželský vzťah.

Duchovné cvičenia
V rokoch 2006 až 2008 rada zorganizovala spolu s Hnutím kresťanských rodín originálne manželské rekolekcie pre kňazské a laické manželské páry. Manželské rekolekcie sú postavené na obnove manželského dialógu, na jeho zlepšení a zintenzívnení, lebo len vzájomná komunikácia manželov posúva ich vzťah dopredu a napĺňa túžbu „nebyť sám“ vo dvojici. Otvorený dialóg manželov je aj vhodnou prípravou na dialóg s Bohom v modlitbe. V súčasnosti sa konajú pre kňazské manželské páry duchovné obnovy s prednáškami členov rady pre rodinu a členmi spoločenstva Skala, ktoré združuje kňazské a laické rodiny.
V druhej polovici roka 2016 sa uskutočnilo mapovanie pastorácie rodín na celom Slovensku a aj keď sa z celého Slovenska vrátilo len asi 12 % odpovedí, z Košickej eparchie to bolo 40 %. V tom je určitý signál, že o pastorácii rodín sa iba nerozpráva, ale veľa kňazov v eparchii sa naozaj snaží venovať rodinám určitú starostlivosť. Asi by nebolo celkom správne, keby sa pastorácia rodín posudzovala len cez zorganizované aktivity, aj keď sú, samozrejme, dôležité. To najpodstatnejšie je, že rodina je vnímaná vážne, že jej poslanie v Cirkvi aj spoločnosti je nenahraditeľné a že jej patrí skutočná priorita.
Základ slovenských dejín tvorili silné a pevné rodiny, ktoré dokázali prežiť meniace sa hranice na našom území aj časté zmeny spoločenských systémov. Gréckokatolícka cirkev na Slovensku je toho dôkazom a dúfajme, že bude aj naďalej. Boh sa stará o naše rodiny, ak mu zostaneme verní, nemusíme sa obávať o našu budúcnosť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *