Cena Emila Korbu – štatút

1. Cenu Emila Korbu udeľuje Redakcia časopisu SLOVO pod záštitou PETRY, n. o. a Gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove. Cena sa udeľuje raz za tri roky zvyčajne k 1. máju. Nominácie je možné podávať do konca predchádzajúceho roka.
2. Cena sa udeľuje v troch kategóriách:
– publikačná činnosť (prispievateľ)
– webová stránka – elektronické médium
– vydané dielo
3. Pre jednotlivé kategórie platia nasledujúce podmienky:
a) Do prvej kategórie môžu byť nominovaní prispievatelia, ktorých príspevok bol uverejnený v médiu gréckokatolíckej cirkvi v uplynulom období, prípadne v inom médiu, pokiaľ sa týkal tejto cirkvi. Z obsahu však musí byť zjavné, že prezentuje ľudské a kresťanské hodnoty. Autor musí byť aktívnym a stálym tvorcom.
b) v kategórii webová stránka sa cena udeľuje kolektívu, príp. jednotlivcovi, ktorý obsahovo a graficky spravuje web stránku alebo vytvoril elektronické dielo. Stránka nemusí vzniknúť v uplynulom období, stačí ak je evidentné, že sa na nej ďalej pracuje, že sa vyvíja a kvalitatívne rastie. Obsahovo táto web stránka musí pochádzať z&prostredia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a ponúkať vhodný a pre kresťana osožný obsah.
c) Cena v kategórii vydané dielo môže byť udelená za dielo, ktoré bolo vydané v printovej alebo elektronickej forme v uplynulom roku, alebo aspoň jeho značná časť bola uverejnená v akýchkoľvekprístupných médiách. Obsahovo toto dielo musí prezentovať vieru, cirkev, človeka a pod.
4. Oceneného vyberá komisia zložená z piatich členov. Čestným predsedom komisie je prešovský metropolita Mons. Ján Babjak, SJ. Členov komisie menujú a odvolávajú vydavatelia časopisu Slovo, to jest Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove a Petra, n. o. na dobu neurčitú.
5. Komisia vyberie z&návrhov, ktoré spĺňajú podmienky, prípadne sama doplní návrhy. v každej kategórii určí 3 nominácie a z tých potom vyberie oceneného.
6. Ocenený, ktorý získa cenu tretí krát v tej istej kategórii nemôže byť v danej kategórii nominovaný.
7. Ocenený získa vecnú cenu a finančný dar vo výške 100 eur.
8. Komisia môže udeliť zvláštnu cenu za osobitý prínos pre časopis Slovo. Cena nie je honorovaná.
9. Cenu Emila Korbu finančne zabezpečuje PETRA, n.o.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *