Hľadáme priateľov Slova. Môžete sa nimi stať aj vy!

 

Priateľ je človek, ktorý s nami zdieľa dobré i zlé, ktorý nám vždy povie pravdu a keď padáme, podrží nás. Dnes viac ako v minulosti cítiť deficit priateľstva. Je to vzťah, a hoci sa dnes veľa hovorí o potrebe budovania vzťahov, rýchle tempo života, ktoré sa od nás vyžaduje, vzťahom nepraje. Vzťah ako priateľstvo potrebuje čas. Buduje sa pomaly. Je ako dub, ktorý treba prv zasadiť ako semeno a potom čakať dlhé roky, kým sa o neho budeme môcť oprieť. Nie je ako burina, ktorá len čo niekde padne, už klíči a rastie. Priateľstvo má svoju hodnotu.

 

Dúfam, že Slovo a cez neho my v redakcii sme si za päťdesiat rokov vybudovali vzťah s vami, našimi čitateľmi. Áno, práve začíname päťdesiaty rok vydávania časopisu. Jeho prvé číslo vyšlo 14. februára 1969. Pred 49 rokmi. Za ten dlhý čas sme sa všetci zmenili. Mnohí z čitateľov i redaktorov Slova už nie sú medzi nami, najmä tí, čo robili či čítali jeho prvé číslo. Verím, že vďaka odvahe svedčiť i počas neslobody sú teraz slobodní v Božom kráľovstve. Jedni ho v odvahe písali, pripravili, iní roznášali a ďalší čítali. A dnes, po takmer päťdesiatich rokoch treba mať znova odvahu. Vnímam to veľmi intenzívne. My v redakcii potrebujeme odvahu nevzdávať sa, budovať Slovo po kvalitatívnej stránke, aby rástlo a mocnelo. Potrebujeme odvahu veriť v silu vzťahu s vami, našimi čitateľmi.

 

Ľahké je spolu nažívať, ak nie sú problémy, ťažkosti a kríže. Ťažšie je ich zvládať a riešiť alebo iba niesť. Dnes, na prahu jubilejnej päťdesiatky časopisu vás, naši priatelia a čitatelia, pozývam k intenzívnejšej spolupráci na budovaní Slova, na ohlasovaní Božieho slova ďalším ľuďom. Táto výzva prichádza v čase, keď sú už na obzore viditeľné prvé väčšie ťažkosti, ktoré nás čakajú. A sami v redakcii bez vás ich zvládnuť nemôžeme. Potrebujeme vás, vaše priateľstvo, vašu pomoc a podporu.

 

V mnohých farnostiach sa modlievate ruženec. Pozývam vás, aby ste v poslednú nedeľu v mesiaci obetovali ruženec práve za Slovo, za nás jeho redaktorov i za všetkých priateľov tohto časopisu. V tento deň budem sláviť na tento úmysel svätú liturgiu. Zároveň prosím spolubratov v kňazskej službe, aby aj oni v tento deň pridali do suhubej ekténie prosbu za pomoc Svätého Ducha pre nás redaktorov i pre všetkých priateľov časopisu Slovo. Tak sa všetci spojíme do jedného hlasu. V dôvere v Pánovo „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!“ (Lk 11, 9) verím, že Pán vypočuje túto modlitbu a osloví srdcia tých, ktorým už dal potrebné milosti a dary, aby pomohli Slovu aj materiálne.

 

Doteraz Slovo vychádza iba s pomocou Gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove, ktoré hradí väčšinu platov jeho redaktorov, no nie z príspevkov štátu, ale vlastných aktivít. Na plat jedného redaktora by sa musel každý odberateľ poskladať dvomi eurami. A tak, keby sme od odberateľov Slova žiadali ročne o desať eur viac, mnoho z nich by prestalo Slovo čítať. Cieľ, ktorým je ohlasovanie Božieho slova i tým chudobnejším, by bol nenaplnený. Uvedomujeme si to, a preto pozývam vo viere a klopem na dvere sŕdc tých, ktorí môžu finančne prispievať na toto dielo, aby sa stali členmi spoločenstva priateľov časopisu Slovo podobne, ako majú svoje spoločenstvá iné kresťanské médiá.

 

Dúfam, že časom sa nájde aspoň desať percent čitateľov Slova, ktorí budú patriť do tohto spoločenstva. To by nám veľmi pomohlo. V praxi to znamená prispievať mesačne trvalým príkazom aspoň desať eur na účet časopisu Slovo. Ak nemáte účet, pošleme vám poštové poukážky a môžete príspevok realizovať i touto formou. Je prirodzené, že títo dobrodinci budú dostávať časopis Slovo v tlačenej i elektronickej podobe bezplatne. Stačí, ak sa e-mailom alebo listom zaviažu k takejto podpore. Zároveň počas slávenia liturgie v poslednú nedeľu mesiaca budem klásť na oltár aj ich prosby, ktoré mi v priebehu mesiaca pošlú.

 

Verím, že spoločne dokážeme časopis Slovo nielen zachrániť pre ďalšie generácie, ale ho aj vylepšiť, aby bolo stále lepším prostriedkom na ohlasovanie toho nebeského Božieho slova.

ThLic. Juraj Gradoš, PhD., šéfredaktor (úvodník, Slovo č. 3/2018)

 

 

Môžete byť modlitebník. Ak ním chcete byť, v poslednú nedeľu v mesiaci spoločne v chráme alebo individuálne obetujte modlitbu posvätného ruženca za Slovo, jeho redaktorov a tých, ktorí ho finančne podporujú. Ak sa modlitebníkom záväzne stane farské či filiálne spoločenstvo, dajte nám vedieť na telefónnom čísle 051/756 26 42 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Môžete sa stať finančným podporovateľom. Stačí, ak sa písomne alebo e-mailom zaviažete posielať pravidelne každý mesiac sumu aspoň 10 eur bankovým prevodom alebo poštovým poukazom na účet SK45 0200 0000 0032 1020 6959 (SWIFT KÓD: SUBASKBX, KS: 0558, ŠS: 777, do poznámky treba uviesť svoje priezvisko a meno). Bližšie informácie vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Ak riadite firmu či podnikáte, môžete sa stať zmluvným partnerom. Zmluvou o reklamnej spolupráci podporíte Slovo a zároveň dvakrát v roku (na Paschu a Vianoce) budete mať v Slove svoje logo s webovou adresou alebo telefónom. Veľkosť loga závisí od výšky príspevku. Minimálny pravidelný mesačný príspevok je 50 eur bez DPH.

Je prirodzené, že títo dobrodinci budú dostávať časopis Slovo v tlačenej i elektronickej podobe bezplatne. Viac informácií vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

 

 

Zoznam priateľov časopisu Slovo:

Čandová Helena

Dudinský Alexander

o. Fedor František

Fedorová Mária

Franko Boris

o. Gradoš Juraj

o. Iľko Peter

Kamzík Radoslav

Romaňáková Martina

Šecková Jolana

 

Zoznam modlitebníkov časopisu Slovo:

ružencové spoločenstvo pri monastieri otcov baziliánov v Trebišove

 

 

Kedy začať s prípravou a ako dlho máme ďakovať?

Kedy začať s prípravou a ako dlho máme ďakovať?SLOVO BL. V. HOPKA   Je ďaleká i bližšia príprava. Ďaleká príprava nie je nič iné než celý náš život prežitý v posväcujúcej modlitbe. Bližšia príprava pozostáva z modlitieb, spytovania svedomia, rozmýšľania pred svätým prijímaním (v ...

Ján Kováč (1785 – 1827)

Ján Kováč (1785 – 1827)HISTORICKÉ OSOBNOSTI (Michal Glevaňák)   Ján Kováč sa narodil v mešianskej rodine v Jágri (1764). Po skončení gymnázia v roku 1781 odišiel do Viedne študovať právo. V roku 1785 prevzal výchovu troch synov sedmohradského miestodržiteľa grófa ...

Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych… (Mk 8, 31)

(Mikuláš Chanáth) Niekedy sa viac zaoberáme problémami a starosťami. Rozprávame o tom, čo všetko musíme znášať a trpieť. Rozoberáme svoj Veľký piatok a sobotu a nespomenieme si, že veľkonočné ráno sa blíži.

V Stropkove sa uskutočnila duchovná obnova o kňazskom a rehoľnom povolaní

V kláštore redemptoristov v Stropkove sa 2. – 4. februára konala duchovná obnova o kňazskom a rehoľnom povolaní pre mladých mužov. Súčasťou programu boli spoločné rozhovory, modlitby, spovede, katechézy a inšpiratívne aktivity.   Prvým ...

Slovo sv. Jána Zlatoústeho

Slovo sv. Jána ZlatoústehoSLOVO SVÄTÝCH OTCOV   Na svetských zhromaždeniach, kde sa občas povie aj niečo dobré, predsa len medzi množstvom hlúpostí niektorí sotva povedia čo-to dobrého. Vo Svätom písme je to presne naopak: nikdy tu nebudeš počuť žiadne hlúpe slovo, ...

Cez modlitbu za Majstrom

Cez modlitbu za MajstromSLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran)   Odvážna modlitba Svätý Otec František sa vo svojej homílii zameral na odvážnosť pri modlitbe: „Dnešný úryvok z Evanjelia podľa Marka (2, 1 – 12) hovorí o uzdravení ochrnutého človeka. Malomocný Ježiša ...

Ale vaše vnútro je plné lúpeže a neprávostí… (Lk 11, 39b)

(Mikuláš Chanáth) Cítiš sa pred Otcom nečistý, nehodný jeho lásky? Až po spovedi ti odľahlo, že až teraz ťa môže milovať čistého a voňavého. Ale milosrdný Otec sa vešia okolo krku, objíma a bozkáva márnotratného syna špinavého. Až potom ...

V Prešove sa konalo 25. zasadnutie Rady hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi

V Prešove sa konalo 25. zasadnutie Rady hierarchov Gréckokatolíckej cirkviNa Gréckokatolíckom arcibiskupskom úrade v Prešove sa 7. februára konalo 25. zasadnutie Rady hierarchov Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku. Zúčastnili sa na ňom prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, košický ...

Mons. František Fuga

Mons. František FugaSLOVO ZO ŽIVOTA (Daniel Černý)   Narodil sa 9. júna 1923 vo Vinnom. Pôvodom bol rímskokatolík. Kňazskú vysviacku prijal v Ríme v roku 1950 a uvažoval o vstupe ku kartuziánom, no tesne pred vstupom do rehole dostal ponuku ísť pôsobiť ku ...
oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi