Hľadáme priateľov Slova. Môžete sa nimi stať aj vy!

 

Priateľ je človek, ktorý s nami zdieľa dobré i zlé, ktorý nám vždy povie pravdu a keď padáme, podrží nás. Dnes viac ako v minulosti cítiť deficit priateľstva. Je to vzťah, a hoci sa dnes veľa hovorí o potrebe budovania vzťahov, rýchle tempo života, ktoré sa od nás vyžaduje, vzťahom nepraje. Vzťah ako priateľstvo potrebuje čas. Buduje sa pomaly. Je ako dub, ktorý treba prv zasadiť ako semeno a potom čakať dlhé roky, kým sa o neho budeme môcť oprieť. Nie je ako burina, ktorá len čo niekde padne, už klíči a rastie. Priateľstvo má svoju hodnotu.

 

Dúfam, že Slovo a cez neho my v redakcii sme si za päťdesiat rokov vybudovali vzťah s vami, našimi čitateľmi. Áno, práve začíname päťdesiaty rok vydávania časopisu. Jeho prvé číslo vyšlo 14. februára 1969. Pred 49 rokmi. Za ten dlhý čas sme sa všetci zmenili. Mnohí z čitateľov i redaktorov Slova už nie sú medzi nami, najmä tí, čo robili či čítali jeho prvé číslo. Verím, že vďaka odvahe svedčiť i počas neslobody sú teraz slobodní v Božom kráľovstve. Jedni ho v odvahe písali, pripravili, iní roznášali a ďalší čítali. A dnes, po takmer päťdesiatich rokoch treba mať znova odvahu. Vnímam to veľmi intenzívne. My v redakcii potrebujeme odvahu nevzdávať sa, budovať Slovo po kvalitatívnej stránke, aby rástlo a mocnelo. Potrebujeme odvahu veriť v silu vzťahu s vami, našimi čitateľmi.

 

Ľahké je spolu nažívať, ak nie sú problémy, ťažkosti a kríže. Ťažšie je ich zvládať a riešiť alebo iba niesť. Dnes, na prahu jubilejnej päťdesiatky časopisu vás, naši priatelia a čitatelia, pozývam k intenzívnejšej spolupráci na budovaní Slova, na ohlasovaní Božieho slova ďalším ľuďom. Táto výzva prichádza v čase, keď sú už na obzore viditeľné prvé väčšie ťažkosti, ktoré nás čakajú. A sami v redakcii bez vás ich zvládnuť nemôžeme. Potrebujeme vás, vaše priateľstvo, vašu pomoc a podporu.

 

V mnohých farnostiach sa modlievate ruženec. Pozývam vás, aby ste v poslednú nedeľu v mesiaci obetovali ruženec práve za Slovo, za nás jeho redaktorov i za všetkých priateľov tohto časopisu. V tento deň budem sláviť na tento úmysel svätú liturgiu. Zároveň prosím spolubratov v kňazskej službe, aby aj oni v tento deň pridali do suhubej ekténie prosbu za pomoc Svätého Ducha pre nás redaktorov i pre všetkých priateľov časopisu Slovo. Tak sa všetci spojíme do jedného hlasu. V dôvere v Pánovo „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!“ (Lk 11, 9) verím, že Pán vypočuje túto modlitbu a osloví srdcia tých, ktorým už dal potrebné milosti a dary, aby pomohli Slovu aj materiálne.

 

Doteraz Slovo vychádza iba s pomocou Gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove, ktoré hradí väčšinu platov jeho redaktorov, no nie z príspevkov štátu, ale vlastných aktivít. Na plat jedného redaktora by sa musel každý odberateľ poskladať dvomi eurami. A tak, keby sme od odberateľov Slova žiadali ročne o desať eur viac, mnoho z nich by prestalo Slovo čítať. Cieľ, ktorým je ohlasovanie Božieho slova i tým chudobnejším, by bol nenaplnený. Uvedomujeme si to, a preto pozývam vo viere a klopem na dvere sŕdc tých, ktorí môžu finančne prispievať na toto dielo, aby sa stali členmi spoločenstva priateľov časopisu Slovo podobne, ako majú svoje spoločenstvá iné kresťanské médiá.

 

Dúfam, že časom sa nájde aspoň desať percent čitateľov Slova, ktorí budú patriť do tohto spoločenstva. To by nám veľmi pomohlo. V praxi to znamená prispievať mesačne trvalým príkazom aspoň desať eur na účet časopisu Slovo. Ak nemáte účet, pošleme vám poštové poukážky a môžete príspevok realizovať i touto formou. Je prirodzené, že títo dobrodinci budú dostávať časopis Slovo v tlačenej i elektronickej podobe bezplatne. Stačí, ak sa e-mailom alebo listom zaviažu k takejto podpore. Zároveň počas slávenia liturgie v poslednú nedeľu mesiaca budem klásť na oltár aj ich prosby, ktoré mi v priebehu mesiaca pošlú.

 

Verím, že spoločne dokážeme časopis Slovo nielen zachrániť pre ďalšie generácie, ale ho aj vylepšiť, aby bolo stále lepším prostriedkom na ohlasovanie toho nebeského Božieho slova.

ThLic. Juraj Gradoš, PhD., šéfredaktor (úvodník, Slovo č. 3/2018)

 

 

Môžete byť modlitebník. Ak ním chcete byť, v poslednú nedeľu v mesiaci spoločne v chráme alebo individuálne obetujte modlitbu posvätného ruženca za Slovo, jeho redaktorov a tých, ktorí ho finančne podporujú. Ak sa modlitebníkom záväzne stane farské či filiálne spoločenstvo, dajte nám vedieť na telefónnom čísle 051/756 26 42 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Môžete sa stať finančným podporovateľom. Stačí, ak sa písomne alebo e-mailom zaviažete posielať pravidelne každý mesiac sumu aspoň 10 eur bankovým prevodom alebo poštovým poukazom na účet SK45 0200 0000 0032 1020 6959 (SWIFT KÓD: SUBASKBX, KS: 0558, ŠS: 777, do poznámky treba uviesť svoje priezvisko a meno). Bližšie informácie vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Ak riadite firmu či podnikáte, môžete sa stať zmluvným partnerom. Zmluvou o reklamnej spolupráci podporíte Slovo a zároveň dvakrát v roku (na Paschu a Vianoce) budete mať v Slove svoje logo s webovou adresou alebo telefónom. Veľkosť loga závisí od výšky príspevku. Minimálny pravidelný mesačný príspevok je 50 eur bez DPH.

Je prirodzené, že títo dobrodinci budú dostávať časopis Slovo v tlačenej i elektronickej podobe bezplatne. Viac informácií vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

 

 

Zoznam priateľov časopisu Slovo:

Čandová Helena

Dudinský Alexander

rod. Dudová

o. Fedor František

Fedorová Mária

Franko Boris

o. Gradoš Juraj

o. Iľko Peter

Kamzík Radoslav

Romaňáková Martina

Šecková Jolana

o. Zlacký Martin

 

Zoznam modlitebníkov časopisu Slovo:

ružencové spoločenstvo pri monastieri otcov baziliánov v Trebišove

 

 

Ostatky kardinála Jozefa Berana sa vrátili do Česka

Ostatky kardinála Jozefa Berana sa vrátili do ČeskaV Ríme sa 19. – 20. apríla konala rozlúčka s telesnými ostatkami pražského arcibiskupa a kardinála Jozefa Berana, ktoré od jeho smrti v roku 1969 odpočívali v pápežských kryptách pod Bazilikou sv. Petra. Svätú omšu slávil 19. apríla v českom ...

Transcendentálna meditácia

Transcendentálna meditáciaVAROVANIE (Antónia Haľková)   Transcendentálna meditácia je meditačná technika vychádzajúca z hinduistického učenia a praxe, ktorej cieľom je pomôcť človeku zbaviť sa stresu a priniesť celkové uvoľnenie tela i ducha. Táto meditačná technika ...

Riešenie, nie odsúdenie

Riešenie, nie odsúdenieUDALOSŤ (Silvia Hrabčáková)   V roku 1993 vzniklo v rámci Gréckokatolíckej charity Prešov zariadenie Dom Charitas, ktoré poskytovalo sociálne služby ľuďom v núdzi alebo bez domova. Počas svojho dvadsaťpäťročného vývoja prešlo viacerými ...

Blahoslavení chudobní v duchu… (Mt 5, 3)

(Slavomír Jusko) Za Jánom Krstiteľom ľudia museli ísť na púšť. Ježiš Kristus zasa vychádza medzi ľudí a učí ich, čo je v živote dôležité, čo dáva životu zmysel a ako vyzerá šťastný život. Blahoslavenstvá nám hovoria, kto je skutočne šťastný. ...

Bohoslovci z Prešova navštívili Lublin

Bohoslovci z Prešova navštívili LublinV rámci medzinárodnej spolupráce medzi východnými kňazskými seminármi v Európe navštívili 20. – 22. apríla štrnásti bohoslovci spolu s rektorom a vicerektorom Gréckokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča ...

Výhrada svedomia – vrtoch alebo povinnosť zdravotníka?

Výhrada svedomia – vrtoch alebo povinnosť zdravotníka?BIOETIKA (Jozef Glasa)   V niektorých médiách občas na adresu lekárov či iných zdravotníkov zaznieva zvláštna kritika. Vyčíta im, že pri výkone svojho povolania trvajú na uplatnení výhrady svedomia. Títo kritici dokonca požadujú, aby lekári ...

Slávnym divotvorcom

Slávnym divotvorcom  SLOVO NA ÚVOD (Juraj Gradoš)   O pár dní bude mať sviatok môj patrón, svätý a slávny veľkomučeník a divotvorca Juraj. A teda aj ja. Ako chlapec som sa mu chcel podobať. Nie v mučeníctve. Ktoré dieťa by túžilo zomrieť. A vonkoncom nie ...

Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. (Mt 18, 18)

(Slavomír Jusko) Biblické verše hovoria o maličkých, o stratených ovciach a o tých, ktorých svojím správaním môžeme odradiť od Pána Boha. Vôľa nebeského Otca je, aby nezahynul ani jeden z týchto maličkých. Verše nás chcú upozorniť, že nie je ...

Krátke správy zo sveta (10)

V dvoch čínskych provinciách, v najľudnatejšej Che-nan a v Sin-ťjang i v Ujgurskej autonómnej oblasti, ktorá je najrozľahlejšia, bola 8. apríla uplatnená smernica zakazujúca vstup do kostolov pre mladých ľudí do 18 rokov. Zákaz sa týka aj ...
oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi