Hľadáme priateľov Slova. Môžete sa nimi stať aj vy!

 

Priateľ je človek, ktorý s nami zdieľa dobré i zlé, ktorý nám vždy povie pravdu a keď padáme, podrží nás. Dnes viac ako v minulosti cítiť deficit priateľstva. Je to vzťah, a hoci sa dnes veľa hovorí o potrebe budovania vzťahov, rýchle tempo života, ktoré sa od nás vyžaduje, vzťahom nepraje. Vzťah ako priateľstvo potrebuje čas. Buduje sa pomaly. Je ako dub, ktorý treba prv zasadiť ako semeno a potom čakať dlhé roky, kým sa o neho budeme môcť oprieť. Nie je ako burina, ktorá len čo niekde padne, už klíči a rastie. Priateľstvo má svoju hodnotu.

 

Dúfam, že Slovo a cez neho my v redakcii sme si za päťdesiat rokov vybudovali vzťah s vami, našimi čitateľmi. Áno, práve začíname päťdesiaty rok vydávania časopisu. Jeho prvé číslo vyšlo 14. februára 1969. Pred 49 rokmi. Za ten dlhý čas sme sa všetci zmenili. Mnohí z čitateľov i redaktorov Slova už nie sú medzi nami, najmä tí, čo robili či čítali jeho prvé číslo. Verím, že vďaka odvahe svedčiť i počas neslobody sú teraz slobodní v Božom kráľovstve. Jedni ho v odvahe písali, pripravili, iní roznášali a ďalší čítali. A dnes, po takmer päťdesiatich rokoch treba mať znova odvahu. Vnímam to veľmi intenzívne. My v redakcii potrebujeme odvahu nevzdávať sa, budovať Slovo po kvalitatívnej stránke, aby rástlo a mocnelo. Potrebujeme odvahu veriť v silu vzťahu s vami, našimi čitateľmi.

 

Ľahké je spolu nažívať, ak nie sú problémy, ťažkosti a kríže. Ťažšie je ich zvládať a riešiť alebo iba niesť. Dnes, na prahu jubilejnej päťdesiatky časopisu vás, naši priatelia a čitatelia, pozývam k intenzívnejšej spolupráci na budovaní Slova, na ohlasovaní Božieho slova ďalším ľuďom. Táto výzva prichádza v čase, keď sú už na obzore viditeľné prvé väčšie ťažkosti, ktoré nás čakajú. A sami v redakcii bez vás ich zvládnuť nemôžeme. Potrebujeme vás, vaše priateľstvo, vašu pomoc a podporu.

 

V mnohých farnostiach sa modlievate ruženec. Pozývam vás, aby ste v poslednú nedeľu v mesiaci obetovali ruženec práve za Slovo, za nás jeho redaktorov i za všetkých priateľov tohto časopisu. V tento deň budem sláviť na tento úmysel svätú liturgiu. Zároveň prosím spolubratov v kňazskej službe, aby aj oni v tento deň pridali do suhubej ekténie prosbu za pomoc Svätého Ducha pre nás redaktorov i pre všetkých priateľov časopisu Slovo. Tak sa všetci spojíme do jedného hlasu. V dôvere v Pánovo „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!“ (Lk 11, 9) verím, že Pán vypočuje túto modlitbu a osloví srdcia tých, ktorým už dal potrebné milosti a dary, aby pomohli Slovu aj materiálne.

 

Doteraz Slovo vychádza iba s pomocou Gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove, ktoré hradí väčšinu platov jeho redaktorov, no nie z príspevkov štátu, ale vlastných aktivít. Na plat jedného redaktora by sa musel každý odberateľ poskladať dvomi eurami. A tak, keby sme od odberateľov Slova žiadali ročne o desať eur viac, mnoho z nich by prestalo Slovo čítať. Cieľ, ktorým je ohlasovanie Božieho slova i tým chudobnejším, by bol nenaplnený. Uvedomujeme si to, a preto pozývam vo viere a klopem na dvere sŕdc tých, ktorí môžu finančne prispievať na toto dielo, aby sa stali členmi spoločenstva priateľov časopisu Slovo podobne, ako majú svoje spoločenstvá iné kresťanské médiá.

 

Dúfam, že časom sa nájde aspoň desať percent čitateľov Slova, ktorí budú patriť do tohto spoločenstva. To by nám veľmi pomohlo. V praxi to znamená prispievať mesačne trvalým príkazom aspoň desať eur na účet časopisu Slovo. Ak nemáte účet, pošleme vám poštové poukážky a môžete príspevok realizovať i touto formou. Je prirodzené, že títo dobrodinci budú dostávať časopis Slovo v tlačenej i elektronickej podobe bezplatne. Stačí, ak sa e-mailom alebo listom zaviažu k takejto podpore. Zároveň počas slávenia liturgie v poslednú nedeľu mesiaca budem klásť na oltár aj ich prosby, ktoré mi v priebehu mesiaca pošlú.

 

Verím, že spoločne dokážeme časopis Slovo nielen zachrániť pre ďalšie generácie, ale ho aj vylepšiť, aby bolo stále lepším prostriedkom na ohlasovanie toho nebeského Božieho slova.

ThLic. Juraj Gradoš, PhD., šéfredaktor (úvodník, Slovo č. 3/2018)

 

 

Môžete byť modlitebník. Ak ním chcete byť, v poslednú nedeľu v mesiaci spoločne v chráme alebo individuálne obetujte modlitbu posvätného ruženca za Slovo, jeho redaktorov a tých, ktorí ho finančne podporujú. Ak sa modlitebníkom záväzne stane farské či filiálne spoločenstvo, dajte nám vedieť na telefónnom čísle 051/756 26 42 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Môžete sa stať finančným podporovateľom. Stačí, ak sa písomne alebo e-mailom zaviažete posielať pravidelne každý mesiac sumu aspoň 10 eur bankovým prevodom alebo poštovým poukazom na účet SK45 0200 0000 0032 1020 6959 (SWIFT KÓD: SUBASKBX, KS: 0558, ŠS: 777, do poznámky treba uviesť svoje priezvisko a meno). Bližšie informácie vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

Ak riadite firmu či podnikáte, môžete sa stať zmluvným partnerom. Zmluvou o reklamnej spolupráci podporíte Slovo a zároveň dvakrát v roku (na Paschu a Vianoce) budete mať v Slove svoje logo s webovou adresou alebo telefónom. Veľkosť loga závisí od výšky príspevku. Minimálny pravidelný mesačný príspevok je 50 eur bez DPH.

Je prirodzené, že títo dobrodinci budú dostávať časopis Slovo v tlačenej i elektronickej podobe bezplatne. Viac informácií vám poskytneme na telefónnom čísle 0911 711 263 alebo e-maile sefredaktor@casopisslovo.sk.

 

 

Zoznam priateľov časopisu Slovo:

bohuznámy, Prešov

Čandová Helena

Dudinský Alexander

o. Fedor František

Fedorová Mária

Franko Boris

o. Gradoš Juraj

Helmeczyová Elena

o. Iľko Peter

Jouniaux Eric

Juríčková Valéria

Kamzík Radoslav

Malinčáková Veronika

Ordošová Mária

Romaňáková Martina

rod. Sentivánova

Šecková Jolana

rod.Urbanova

Zelník Juraj

o. Zlacký Martin

 

Zoznam partnerov časopisu Slovo:

Advokátska kancelária – JUDr. Stanislav Kaščák, s.r.o.

 

Zoznam modlitebníkov časopisu Slovo:

ružencové spoločenstvo pri monastieri otcov baziliánov v Trebišove

 

 

ĽUTINA

ĽUTINA02.02. Fatimská sobota (10.00 h) 03.02. Mariánske večeradlo (16.00 h) 10.02. Modlitby so službou oslobodenia a uzdravenia: chvály, svätá liturgia, eucharistická pobožnosť (16.00 h) 15. – 22.02. Ikonopisecký kurz 24.02. Katedra sv. Petra (10.00 h)

UNIPAS

UNIPASKošice, Dominikánske nám. 2/A; unipas.grkatke.sk; mraz.martin@grkatke.sk   Pondelok 19:30 Liturgia (internát) Utorok 19:30 Liturgia (internát) Streda 17.00 Liturgia (katedrála)

Pápežský prelát a kanonik Jozef Mižičko (1847 – 1918)

Pápežský prelát a kanonik Jozef  Mižičko (1847 – 1918)HISTORICKÉ OSOBNOSTI (Peter Krajňák ml.; foto: archív autora)   Pri vzniku gréckokatolíckej eparchie v Prešove bola zriadená aj katedrálna kapitula s piatimi kanonikmi. Jej inštalácia sa konala  6. augusta  1820 a fungovala do roku 1950. ...

Ježiš im povedal: „Pre tvrdosť vášho srdca vám napísal toto prikázanie.“ (Mk 10, 5b)

(Jozef Harvilko) Tvrdosť ľudského srdca zničí nejeden vzťah a spôsobí tak nejednu bolesť. Pravdou je, že z manželstva uteká len slaboch. Boží bojovník či bojovníčka sa postavia čelom k prekážke a robia všetko preto, aby našli riešenie. Vo svete ...

GMPC

GMPCPrešov, Hurbanistov 3; gmpc.grkatpo.sk; gmpc@grkatpo.sk   Pondelok 19.30 Liturgia (nový internát, 11. poschodie)   Utorok: 15.45 Nácvik študentského zboru (sakristia Katedrály sv. Jána ...

Krátke správy z domova (1)

SVIDNÍK ■ Žiaci Cirkevnej základnej škole sv. Juraja pripravili 13. decembra vianočnú akadémiu Hody lásky. (Katarína Hrižová)   TREBIŠOV ■ Cirkevná základná škola sv. Juraja v Trebišove v spolupráci s gréckokatolíckou a rímskokatolíckou ...

BÁRKA

BÁRKAJuskova Voľa; 057/449 02 90; gmcbarka.sk; skolacentrum@centrum.sk   25. – 27.01. Život v Kristovi. Už si sa rozhodol kráčať za Ježišom a byť jeho učeníkom a chceš ...

Rozhovor s Beátou Baranovou, koordinátorkou Dobrej noviny v Prešovskej archieparchii

Rozhovor s Beátou Baranovou, koordinátorkou Dobrej noviny v Prešovskej archieparchiiKRÁTKY ROZHOVOR (Dada Kolesárová)   Ktoré projekty podporia deti z výnosu tohtoročného koledovania? Ťažiskovou krajinou v 24. ročníku Dobrej noviny bude východoafrická Uganda. Je to nádherná krajina nazývaná aj perla Afriky. Z výťažku bude ...

Kráľovstvo srdca

Kráľovstvo srdcaSLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran; foto: wikimedia.org)   Božie kráľovstvo je zakorenené v srdciach V Nedeľu Krista Kráľa Svätý Otec František povzbudil veriacich týmito slovami: „Slávnosť Krista Kráľa celého sveta, ktorú dnes slávime, ...
oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi