Archive For The “Cirkevné právo” Category

Erigovanie kurátorského zboru

By |

CIRKEVNÉ PRÁVO (Jozef Miňo) Za členov kurátorského zboru sa povolávajú veriaci farnosti, ktorí majú náležité vzdelanie, skúsenosť a dobrú povesť (CCEO, kán. 408 § 1). Podľa stanov pre kurátorský zbor Košickej eparchie kurátorský zbor má mať najmenej päť členov. Pri vyššom počte sa má zachovať nepárny počet. Farár môže do kurátorského zboru slobodne vymenovať ďalších…

Read more »

Farská rada – kurátorský zbor

By |

CIRKEVNÉ PRÁVO (Jozef Miňo) Veriaci v Cirkvi majú nezastupiteľné miesto. Popri osobnom duchovnom raste podľa noriem kánonického práva veriaci majú aj povinnosť vysloviť svoju mienku a ponúknuť svoje odborné znalosti v prospech spoločenstva Cirkvi. CCEO, kán. 295 hovorí o konkrétnom spôsobe, ako sa veriaci v Krista môžu zapojiť do budovania spoločného dobra v Cirkvi: „Vo…

Read more »

Účasť na budovaní spoločenstva Cirkvi

By |

CIRKEVNÉ PRÁVO (Jozef Miňo) Veriaci sa samotným krstom začleňujú do živého spoločenstva Cirkvi. Toto spoločenstvo viditeľne žije a funguje cez konkrétne farnosti, ktoré vedie v spoločenstve s eparchiálnym biskupom kňaz – farár a vo väčších farnostiach spolu s kaplánmi. Cirkev po Druhom vatikánskom koncile zdôrazňuje nezastupiteľnú úlohu laikov v živote Cirkvi pri ohlasovaní Božieho slova….

Read more »

Veriaci v Krista

By |

CIRKEVNÉ PRÁVO (Jozef Miňo) Kódex kánonov východných cirkví na úvod v Titule I hovorí o veriacich v Krista, definuje práva a povinnosti, ktoré nás môžu povzbudiť v prežívaní viery. Na tieto práva a povinnosti netreba zabúdať už pri krste, keď veriaci práva a povinnosti dobrovoľne prijímajú. Kán. 7 § 1 CCEO hovorí: „Veriaci v Krista…

Read more »

Pochovávanie – kremácia

By |

CIRKEVNÉ PRÁVO (Jozef Miňo) V druhej časti sa inštrukcia Kongregácie pre náuku viery Ad resurgendum cum Christo venuje otázke pochovávania zomrelých a uchovávania popola v prípade kremácie. Keďže v našich mestách sa stretávame čoraz častejšie s touto formou pochovávania, je dobré si ozrejmiť učenie Cirkvi v tejto oblasti. Inštrukcia v 4. bode hovorí: „Tam, kde…

Read more »

Nádej kresťana na vzkriesenie

By |

CIRKEVNÉ PRÁVO (Jozef Miňo) Kongregácia pre náuku viery v Ríme vydala Inštrukciu Ad resurgendum cum Christo ohľadom pochovávania zomrelých a uchovávania popola v prípade kremácie. Inštrukcia bola schválená Svätým Otcom Františkom 18. marca 2016. V tejto inštrukcii kongregácia odpovedá na aktuálne otázky súčasnosti ohľadom pochovávania a kremácie. Sväté ofícium ustanovilo, aby sa „verne zachovával zvyk…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku