Les je Božie dielo

ÚVODNÍK (Ing. Milan Lichý) Človek stavia krásne kamenné chrámy, aby sa v nich mohol rozprávať s Bohom. Boh stvoril krajší, živý chrám stvorenstva – les. Dielo, v ktorom sa zjavuje Božia múdrosť a dokonalosť.
Les je spoločenstvom stromov, rastlín, živočíchov, v ktorom fungujú vzájomne prospešné vzťahy. Chráni pôdu, priaznivo vplýva na ovzdušie, obeh vody, prostredie, zdravie. Stromy znižujú hlučnosť, prašnosť, vylučujú fytoncídy, látky, ktoré odpudzujú škodlivé mikroorganizmy.
Ťažba dreva, často nezákonná, najmä v tropických krajinách (pľúca Zeme) a tiež vypaľovanie lesov napríklad kvôli pestovaniu palmy olejnej, predstavujú hrozbu pre svetové lesy. Zvyšuje sa odlesňovanie a znehodnocovanie lesa, čo vplýva na klimatické zmeny (otepľovanie, extrémy počasia, záplavy), znečistenie ovzdušia, ohrozenie biologickej rozmanitosti. Rozširujú sa púšte, poškodzuje pôda. Vplyv na hospodárske, sociálne, životné podmienky je veľmi tvrdý.
Svätý Otec sa v encyklike Laudato si touto témou zaoberá: „Klíma je spoločným dobrom všetkých a pre všetkých“ (LS 18) a upozorňuje, že „ľudstvo je povolané uvedomiť si nevyhnutnosť zmien v životnom štýle, vo výrobe a spotrebe, aby bolo možno bojovať s otepľovaním alebo aspoň s ľudskými príčinami, ktoré ho spôsobujú a zosilňujú“ (LS 18).
V krajinách Európskej únie sa uvedomelo zvyšuje výmera lesov aj zásoba dreva. U nás na Slovensku sa na lesných pozemkoch odborne hospodári podľa programov starostlivosti o lesy, obhospodarovanie väčšiny lesov je certifikované. Okrem hospodárskych lesov určených na produkciu dreva máme vyhlásené lesy osobitného určenia i ochranné lesy na plnenie mimoprodukčných funkcií. Výmera lesných pozemkov sa za ostatných desať rokov zvýšila o 0,46 %. Plocha lesov s výškou nad päť metrov na všetkých pozemkoch však v rokoch 2001 – 2014 klesla o 6 %. Na lesných pozemkoch to súvisí s plánovanou ťažbou aj s veľkými kalamitami. Tieto pozemky sa zalesňujú. Stály tlak drevárov a obchodníkov na vyššie ťažby nie je však únosný. Horšie je to mimo lesných pozemkov, kde sa čistia pasienky často nie pre dobytok, ale na biomasu, štiepku na kúrenie alebo dosky. Niekedy pre drevo akoby ľudia nechceli vidieť les.
Svätý Otec pripomína: „Vo svete sa množia vonkajšie púšte, pretože sa veľmi rozšírili púšte vnútorné… Povolanie strážiť Božie dielo je podstatnou súčasťou cnostného života a nie niečím voliteľným alebo druhotným aspektom kresťanského života.“ (LS 129) Človek ako strážca lesa pre púšť vo svojom vnútri zlyháva. „V niektorých krajinách existujú pozitívne príklady zlepšovania životného prostredia, ako je ozdravenie niektorých riek, ktoré boli desiatky rokov znečistené, obnova pôvodných lesov, skrášlenie krajiny ozdravnými zásahmi do životného prostredia, stavebné projekty s veľkou estetickou hodnotou, pokroky v produkcii čistej energie a v zlepšovaní verejnej dopravy. Tieto diela neriešia globálne problémy, ale potvrdzujú, že človek je ešte stále schopný pozitívne zasahovať. Bol stvorený pre lásku a uprostred jeho ohraničenosti nevyhnutne klíčia aj skutky veľkodušnosti, solidarity a starostlivosti,“ (LS 37) hovorí Svätý Otec. Vyzýva nás konať každodenné malé skutky starostlivosti, ktoré môžu zmeniť svet (LS 126 – 127).
Ako? Pre vlastníkov lesa je víziou prírode blízke obhospodarovanie. Všetci by sme mali chrániť les, sadiť stromy, recyklovať papier, nepoškodzovať prírodu, neznečisťovať ju odpadmi. Správať sa v lese zodpovedne, s úctou a pokorou ako v chráme. Zdravý les je oslávením Božej lásky a vizitkou gazdu – dobrého človeka.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *