Rok košických výročí

UDALOSŤ (TSKE) Pred dvadsiatimi rokmi zriadil pápež sv. Ján Pavol II. v Košiciach apoštolský exarchát pre katolíkov byzantského obradu

 
V utorok 21. februára uplynulo dvadsať rokov od vyhlásenia Košického apoštolského exarchátu, priameho predchodcu Košickej eparchie. Pápež sv. Ján Pavol II. vyčlenením územia Košického samosprávneho kraja z Prešovskej eparchie zriadil na Slovensku novú cirkevnoprávnu jednotku – apoštolský exarchát. Na jeho čelo bol vymenovaný dovtedajší pomocný biskup Prešovskej eparchie vladyka Milan Chautur CSsR.

Kňazský deň v znamení osláv
Pri príležitosti osláv 20. výročia vzniku Košického exarchátu, priameho predchodcu Košickej eparchie, sa kňazi 25. februára zúčastnili na kňazskom dni v dominikánskom kultúrnom centre Veritas na Dominikánskom námestí v Košiciach. Na stretnutí sa pri tejto slávnostnej príležitosti zúčastnili kňazi spolu s celými svojimi rodinami.
Program sa začal spoločnou modlitbou tretej hodinky, ktorú viedol košický eparcha Mons. Milan Chautur CSsR. Potom v príhovore predstavil tému prijatia kríža ako obety a pôstu v zmysle snahy vnútornej premeny, pričom upozornil, že odhodlanie a silu na tieto veľké skutky človek nemôže hľadať sám v sebe, ale len v tajomstve duchovnej eucharistickej posily.
Riaditeľ eparchiálneho úradu otec Marko Rozkoš informoval o nasledujúcom programe rozdelenom do dvoch častí. V prvej – prednáškovej časti programu otec Marcel Gajdoš, predseda liturgickej komisie Košickej eparchie, uviedol prítomných do problematiky podávania Eucharistie deťom. Druhú prednášku venoval téme Veľký pôst z liturgicko-duchovného aspektu. Pre deti bola pripravená prehliadka prvých priestorov biskupského úradu a výstava umeleckých diel o sv. Cyrilovi a Metodovi v Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach, ktorú pripravili žiaci slovenských a maďarských gréckokatolíckych cirkevných škôl.
Po prestávke nasledovala spomienková časť programu, v ktorej otec Martin Mráz, duchovný správca pri UPJŠ, priblížil historické pozadie a obsah osláv výročí Košickej eparchie. Vladyka Milan obdaroval výhercov fotografickej súťaže i dievčatko na víťaznej fotografii. Na záver vladykovi pri príležitostí výročí eparchie i osobných výročí za prítomných zablahoželal protosynkel Košickej eparchie otec Vladimír Tomko a dary mu odovzdali riaditeľ Školského úradu Košickej eparchie otec Peter Orenič s manželkou a farár farnosti Poráč otec Milan Gábor s manželkou. Program sa zavŕšil slávnostným obedom.

Štyri vzácne výročia
V nedeľu 26. februára vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, predsedal v Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach slávnostnej archijerejskej svätej liturgii, ktorá sa niesla v duchu vďačnosti za štyri významné medzníky, ktoré si Košická eparchia v roku 2017 pripomína.
V tomto roku uplynulo 230 rokov od zriadenia Košického vikariátu mukačevským biskupom Andrejom Bačinským a 20 rokov od vzniku Košického apoštolského exarchátu, ktorý je priamym predchodcom Košickej eparchie. Tento rok si tiež vladyka Milan Chautur pripomína 25. výročie biskupskej chirotónie – vysviacky a zároveň oslavuje svoje životné jubileum – 60 rokov života.
Prvou časťou slávnosti bola vernisáž výtvarných diel o svätom Cyrilovi a Metodovi, ktorých stvárnili vo svojich prácach žiaci slovenských cirkevných škôl, ktoré má v zriaďovateľskej pôsobnosti Košická eparchia, a žiaci gréckokatolíckych škôl z Maďarska.
Na slávnostnej liturgii, ktorá bola vysielaná v živom prenose RTVS, sa zúčastnili mnohí metropoliti, arcibiskupi a biskupi zo Slovenska i zahraničia, ako aj významní predstavitelia spoločenského života. Hlavným kazateľom pri tejto príležitosti bol vladyka Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme. V kázni priblížil históriu a okolnosti vzniku Košického exarchátu, neskoršej Košickej eparchie, a život vladyku Milana.
V závere slávnosti nitriansky biskup Mons. Viliam Judák odovzdal vladykovi Milanovi relikviu sv. Cyrila Konštantína. Bola umiestnená do ikony, ktorá bude počas roka putovať po jednotlivých farnostiach Košickej eparchie. Svoje gratulácie poslal aj Svätý Otec František, ktorého list sa pri tejto slávnosti prečítal. Sekretár apoštolskej nunciatúry prečítal príhovor apoštolského nuncia Mons. Maria Giordanu a slávnosť zavŕšili gratulačné príhovory vladyku Jána Babjaka SJ, prešovského arcibiskupa metropolitu, a Mons. Bernarda Bobera, košického arcibiskupa metropolitu.
Vladyka Milan Chautur prijal biskupskú chirotóniu 29. februára 1992 a pôsobil ako pomocný biskup Prešovskej eparchie.
Košický apoštolský exarchát zriadil pápež sv. Ján Pavol II. bulou Ecclesiales communitates 21. februára 1997 vyčlenením územia Košického samosprávneho kraja z Prešovskej eparchie.
Za jeho exarchu bol vymenovaný vladyka Milan Chautur, ktorý bol následne 2. marca 1997 uvedený do úradu.

Pozdrav apoštolského nuncia

Preosvietený vladyka Milan Chautur, košický eparchiálny biskup,
excelencie otcovia arcibiskupi a biskupi,
kňazi, bohoslovci a zasvätené osoby,
predstavitelia občianskeho života,
milovaní bratia a sestry v Kristovi!
Keďže nemôžem byť dnes prítomný medzi vami v Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky, kde ste sa zišli, aby ste oslávili niektoré významné jubileá týkajúce sa vašej eparchie, chcem vás všetkých – a najmä eparchiálneho biskupa vladyku Milana – uistiť o svojej duchovnej prítomnosti a o svojej modlitbe.
Dôvody dnešnej liturgickej slávnosti sú naozaj významné. Je to už 230 rokov, čo sa územie dnešnej Košickej eparchie rozhodnutím mukačevského biskupa, pod ktorého správu patrilo, v perspektíve účinnejšej pastoračnej práce stalo súčasťou novovzniknutého Košického vikariátu.
Takisto v týchto dňoch uplynulo 20 rokov odvtedy, ako pápež Ján Pavol II. ustanovil tzv. apoštolský exarchát, ktorý bol predchodcom dnešnej Košickej eparchie. Okrem týchto dvoch výročí tu dnes ďakujeme Bohu aj za 25 rokov biskupskej služby vladyku Milana a 60 rokov jeho života, ktoré v tomto roku dovŕši.
V histórii tejto mladej cirkevnej jednotky, ktorej štruktúry sa vybudovali až na súčasnú eparchiu, môžeme vidieť skutočný záujem Cirkvi o duchovné potreby Božieho ľudu žijúceho na tomto území. Áno, Cirkev vždy bola a je vnímavá na tieto potreby. Vždy postupovala tak, aby tým, ktorí sú na ceste do nebeskej vlasti, nikdy nechýbalo svetlo ako ovocie počúvania Božieho slova a sila, ktorej prameňom sú sviatosti.
S týmto zámerom bol pred viac ako dvesto rokmi vytvorený Košický vikariát. S týmto zámerom pápež Ján Pavol II. ustanovil Košický apoštolský exarchát, ktorého 20. výročie si pripomíname.

Vaša preosvietenosť vladyka Milan!
V týchto dňoch slávite 25. výročie svojej biskupskej vysviacky. Dvadsaťpäť rokov vašej neúnavnej služby Cirkvi, najprv ako pomocný prešovský biskup, neskôr ako historicky prvý a jediný apoštolský exarcha Košického apoštolského exarchátu a teraz ako eparchiálny biskup tejto mladej Košickej eparchie.
Vieme veľmi dobre, ako vám vždy ležalo na srdci – a záleží vám na tom aj dnes –, aby táto Cirkev bola živá a prekvitajúca. Mnohí si ešte dnes pamätajú váš mladícky apoštolský a pastoračný zápal, keď ste pred dvadsiatimi piatimi rokmi začínali svoju biskupskú službu. A tento zápal nestrácate ani dnes.
Za všetko, čo ste počas tohto obdobia svojej biskupskej služby vykonali pre šírenie Božieho kráľovstvo uprostred tých, ktorí dnes žijú na území niekdajšieho Košického vikariátu, sa vám dnes chcem úprimne poďakovať. Vyslovujem vám svoje poďakovanie predovšetkým za váš príklad dobrého pastiera, pastiera verného Kristovi, Cirkvi, jej učeniu a Svätému Otcovi.
V tejto súvislosti by som rád pripomenul, že dnes tu medzi nami chcel byť duchovne prítomný aj Svätý Otec František, a preto vám, preosvietený vladyka Milan, už vopred zaslal svoj gratulačný pozdravný a ďakovný list spolu so svojím apoštolským požehnaním.
Chcem vám takisto už vopred popriať všetko dobré v Pánovi pri príležitosti 60 rokov života, ktoré v tomto roku dovŕšite. Iba Kristus pozná naše srdcia a najlepšie vie, čo potrebujeme. Nech vám on sám udelí všetko potrebné pre váš život a nech na vás vyleje bohatstvo svojho požehnania a svojich milostí, a to tak do vašej biskupskej služby, ako aj do vášho osobného života.
Tak ešte raz všetko dobré!
Na mnohaja i blahaja lita, vladyko!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *