Hlavná púť v Litmanovej

UDALOSŤ (Mons. Ľubomír Petrík)
Program prvého dňa trojdňovej hlavnej púte vyvrcholil večernou archijerejskou svätou liturgiou s hlavným slúžiacim prešovským arcibiskupom metropolitom Jánom Babjakom SJ. Pútnikom sa prihovoril pomocný prešovský biskup Milan Lach SJ. V homílii, vychádzajúc z evanjelia, poukázal na svadobnú radosť a v tomto kontexte povedal, že Kristus ako skutočne milujúci ženích dal život za Cirkev. „Vari sa môžu svadobní hostia postiť, kým je ženích s nimi? Dokiaľ majú medzi sebou ženícha, nemôžu sa postiť.“ Podstatou pôstu je podľa sv. Jána Zlatoústeho miernosť, láska a milosrdenstvo. Potrebujeme to pochopiť a prosiť Boha o skutočné oslobodenie a dozrievanie v láske, povedal vladyka Milan.
Hlavnými dňami púte, keď na horu Zvir zavítalo niekoľko tisíc veriacich, boli sobota a nedeľa 6. a 7. augusta. V bohatom celodennom programe v sobotu na sviatok Premenia Pána nechýbala modlitba Akatistu požehnania rodín, Korunka Božieho milosrdenstva, posvätný ruženec či posvätenie vody. Večer pútnici slávili veľkú večiereň a nasledovala archijerejská svätá liturgia, na ktorej sa pútnikom prihovoril vladyka Ján Babjak. Pripomenul 21. výročie od skončenia zjavení, ktoré boli začiatkom putovania na toto miesto. Bolo to práve na sviatok Premenenia Pána 6. augusta 1995. Hovoril o šťastí. Svet považuje za šťastie rôzne zvrátenosti, ale skutočným šťastím je kráčať cestou Božích a cirkevných prikázaní a žiť v milosti posväcujúcej. „Kristus nás stvoril pre šťastie, preto buďme pozorní na to, čo nám do života prináša skutočné šťastie.“ Ním je život v jednote s Bohom skrze Máriu, ktorá nás k nemu vedie. Poďakoval Panne Márii za to, že nám ukázala, čo ničí naše šťastie a čo nám ho dáva.
Gospelová skupina bohoslovcov Anastasis mala večer hudobno-slovné pásmo, po ktorom bola pobožnosť krížovej cesty a o polnoci svätá liturgia a eucharistická adorácia.
Nedeľná slávnosť
V nedeľu slávnostnej archijerejskej svätej liturgii predchádzala utiereň, potom katechéza, ktorú ohlásil otec Jozef Urvinitka na tému Kristus prišiel, aby obnovil v človeku svoj zničený obraz a posvätný ruženec s vizionárkami Ivetou a Katarínou. S prešovským arcibiskupom metropolitom Jánom Babjakom hlavnú svätú liturgiu, ktorou archieparchiálna odpustová Zvir 7.8 (133)slávnosť vyvrcholila, koncelebrovali trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, eparchiálny biskup z Miškovca v Maďarsku vladyka Atanáz Orosz, pomocný prešovský biskup Milan Lach a desiatky kňazov.
Homíliu ohlásil Mons. Ján Orosch. Okrem iného povedal, že akoby nás niečo stále brzdilo prejaviť navonok svoju vieru. „Človek musí byť v prvom rade disponovaný vnímať znamenia, ktoré Boh posiela. Lepšie to vidia deti. Preto potrebujeme
pokoru ako deti, aby sme sa mohli otvoriť znameniam, ktoré nám Boh posiela, a to aj prostredníctvom Matky Márie.“ Ďalej povedal, že dnes sa vo svete vníma pokora, jednoduchosť, milosrdenstvo ako slabosť. Pýcha sa často nazve zdravým sebavedomím, ambicióznosťou. Trnavský arcibiskup pozval pútnikov, aby boli pokorní a poslušní synovia a dcéry Cirkvi, ktorá ohlasuje pravdu, ktorou je Ježiš Kristus. Hovoril o nežnosti Panny Márie, ktorú tak veľmi potrebujeme zakúsiť. Zdôraznil, že je rozdiel medzi detským detinstvom, ktorým človek vníma nežnosť matky, a naivným detinstvom dnešného človeka. Kazateľ tiež s úctou vyzdvihol liturgiu Gréckokatolíckej cirkvi, v ktorej je veľmi viditeľná zdravá tradícia vychádzajúca z kresťanských koreňov.
Záver slávnosti patril slovám prešovského arcibiskupa metropolitu Jána, ktorý sa poďakoval prítomným a vyzdvihol dôležitosť vedieť v sekularizovanom prostredí života rozpoznať pravdu a verejne sa k nej hlásiť. Bodkou za hlavnou púťou bola modlitba Korunky Božieho milosrdenstva a prijatie plnomocných odpustkov. K sviatosti zmierenia a pokánia pristúpilo počas púte množstvo veriacich. Na hore Zvir sú sväté liturgie a iný duchovný program každý deň v roku a každú nedeľu po prvom piatku sa koná malá púť a pravidelne fatimské soboty. V tomto Svätom roku milosrdenstva sa na hore Zvir nachádza aj brána milosrdenstva.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *