O časopise Slovo

«««             »»»

O časopise Slovo

· časopis mal doteraz šiestich šéfredaktorov ·
· v redakcii pôsobilo vyše 50 redaktorov ·
· redakcia sa sťahovala viac ako desaťkrát ·
· do konca roku 2018 vyšlo 754 čísel a 90 dvojčísel časopisu ·
· v nich bolo viac ako dvadsaťtisíc strán ·
· najvyšší náklad časopisu bol skoro dvadsaťtisíc ·

 

ČO JE ČASOPIS SLOVO?

Časopis Slovo je oficiálnym časopisom Gréckokatolíckej metropolie na Slovensku. Od roku 1969 bol jedným z dvoch povolených gréckokatolíckych časopisov v Československu, pričom Blahovistnik vychádzal ako jeho neúplná jazyková mutácia pre rusínskych gréckokatolíkov. Po roku 1989 došlo k rozmachu gréckokatolíckych náboženských časopisov. Napriek tomu si časopis Slovo dokázal zachovať svoj charakter univerzálneho celocirkevného periodika, keďže vychádzal v sídle jedinej eparchie na území Slovenska. Situácia sa však zmenila v rokoch 1997 a najmä 2008, keď došlo k zriadeniu nových eparchií a vzniku metropolie. To viedlo k diskusiám a rozdielnym názorom na pôsobnosť a charakter časopisu, ktorý si však aj v tom čase stále zachovával svoj univerzálny ráz. Odrážalo sa to v tvorbe spravodajstva i v širokom spektre autorov naprieč Slovenskom. Redakcia 11. marca 2015 požiadala Radu hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku o formálne potvrdenie štatútu časopisu Slovo ako oficiálneho periodika Slovenskej gréckokatolíckej cirkvi. Rada 24. septembra 2019 štatút jednohlasne schválila.

 

VYDAVATELIA

V súčasnosti má časopis Slovo dvoch vydavateľov – neziskovú organizáciu Petra a Gréckokatolícku cirkev na Slovensku, ktorá 1. októbra nahradila v úlohe vydavateľa na základe rozhodnutia Rady hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku Prešovské gréckokatolícke biskupstvo. To spolu s neziskovou organizáciou vydávalo časopis od roku 2005, keďže k 31. decembru 2004 bolo z rozhodnutia vtedajšieho prešovského biskupa Jána Babjaka SJ zrušené Náboženské vydavateľstvo Petra. Práve ono prebralo vydávanie časopisu v závere roku 1999 od Spolku svätého Vojtecha, ktorý vydával časopis v Cirkevnom nakladateľstve od jeho počiatkov. Nulté číslo však vydal Gréckokatolícky biskupský úrad, ktorý v rokoch 1968 – 1969 sídlil v Košiciach.

 

REDAKCIA A PRISPIEVATELIA

Časopis do tlače pripravuje redakčný kolektív. Štandardne nielen rediguje, ale aj tvorí obsah časopisu. Na jej chod dohliada redakčná rada či priamo vydavateľ. Na čele redakcie stojí šéfredaktor. Redakcia časopisu Slovo patrí k menším, kde podstatnú časť príspevkov píšu externí prispievatelia. V roku 2019 ju okrem šéfredaktora tvorí redaktorka, redaktor spravodajstva, redaktorka inzercie a programu, jazykový redaktor, dvaja cirkevní cenzori a pomocný redaktor. Grafickú úpravu, marketing a logistiku časopisu Slovo zabezpečuje šéfredaktor. Úlohou redakcie, najmä jeho hlavnej redaktorky, je koordinovať činnosť prispievateľov. Ich počet sa každý rok mení v závislosti od štruktúry časopisu. Kým v roku … to bolo … , v roku .–. ich už bolo …. prispievateľov.

 

UZÁVIERKY

Uzávierka je termín odovzdania rukopisu príspevku pre konkrétne číslo. Obdobie medzi ňou a vydaním časopisu je zvyčajne v prípade správ kratšie než pri objednaných príspevkoch. Počas nej musí príspevok prejsť celým redakčným procesom, byť umiestnený do časopisu, ten vytlačený a doručený odberateľovi. V roku 1970 bol termín uzávierky päť týždňov pred vydaním čísla. Nasledujúci rok už len sedem, v roku 1972 šesť, neskôr v tom istom roku znovu sedem a v roku 1973 osem týždňov. Od roku 1974 boli medzi uzávierkou a dátumom vydania rovné dva mesiace. To trvalo až do roku 1992, keď sa toto obdobie skrátilo na tri týždne. V súčasnosti je toto obdobie pre objednané príspevky tri a pol týždňa a pre spravodajstvo dva a pol týždňa.

 

PERIODICITA

Vo svojej päťdesiatročnej histórii časopis Slovo vychádzal najdlhšie ako mesačník. Boli to roky 1969, neskôr druhá polovica roku 1970 až po koniec roku 1991 a potom roky 2002 a 2003. V roku 1970 začal vychádzať ako dvojtýždenník s tým, že prvé mesačné číslo vychádzalo k pätnástemu dňu a druhé k prvému alebo k poslednému dňu v mesiaci. To netrvalo dlho – iba niekoľko mesiacov a aj počas nich vyšiel časopis niekoľkokrát ako dvojčíslo. Od roku 1992 sa znova vrátil k dvojtýždňovej periodicite, ale po technických problémoch začal v nasledujúcom roku vychádzať k 1. a 3. nedeli v mesiaci. V roku 2000 bolo snahou redakcie vrátiť sa k riadnemu dvojtýždňovému modelu periodicity. To však nebolo finančne únosné. Preto v druhej polovici roku 2001 došlo k vydávaniu časopisu formou dvojčísel. Od roku 2004 došlo k ustáleniu periodicity časopisu ako riadneho dvojtýždenníka s tým, že štyrikrát v roku vychádzali dvojčísla na štyri týždne. Tento model platil do roku 2018. Od roku 2019 sa model vydávania upravil. Vyžiadala si to zmenená finančná situácia časopisu. Dvojčísla nevychádzajú na štyri, ale na päť týždňov, pričom riadne čísla si zachovali svoju dvojtýždňovú periodicitu.

 

FORMÁT ČASOPISU

I keď sa rozmery časopisu Slovo počas jeho histórie menili, v podstate išlo o formát A4. Do roku 1991 boli rozmery časopisu väčšie, keďže vychádzali z vtedajšej technológie výroby a spoločnosť i čitatelia nemali potrebu striktného dodržiavania formátu. Rozmer sa teda mierne menil v závislosti od dodávaného papiera. Nulté číslo vyšlo vo formáte 30,6 x 21,1 cm. Často nebol formát jednotný ani v rámci ročníka, ba ani výtlačkov jedného čísla. Prakticky mal časopis výšku okolo 30 cm +/- 0,5 cm a šírku medzi 21 a 21,5 cm. Situácia sa zmenila pri prechode na novú technológiu tlače. Rozmery sa ustálili na klasickom formáte A4 najmä po roku 2000, keď sa časopis začal zošívať. Dovtedy ho tvorili jednotlivé voľné hárky. Technicky v rokoch 1990 až 2000 periodikum prekonalo premenu z novín na časopis. Od roku 2007 však došlo k miernej zmene rozmerov časopisu na 29,7 x 20 cm, čo sa však zmenilo už v roku 2008 na 29,7 x 21,5 cm. Takto vychádza časopis dodnes.

 

ROZSAH STRÁN

Riadne číslo časopisu Slovo má v súčasnosti 28 strán a dvojčíslo 44 strán. Na začiatku vydávania časopisu malo riadne číslo 8 strán. Tento počet sa zmenil v roku 1970, keď došlo k nútenej úprave periodicity na mesačník. Vtedy redakcia presadila dvojnásobný počet strán. Šestnásť strán si časopis zachoval i po prechode na dvojtýždenník. V rokoch 2000 – 2002 a 2004 – 2006 malo riadne číslo už 20 strán. Ich počet sa v roku 2007 zmenil na 28 a v rokoch 2016 – 2018 na 32 strán. Výnimkou boli roky 2002 a 2003, keď časopis vychádzal ako mesačník na 44 stranách.

 

PRÍLOHY

Súčasťou dvojčísel časopisu Slovo od roku 2011 sa stali rozličné prílohy, ktoré obohatili jeho ponuku pre čitateľov bez narúšania zvyčajnej štruktúry. Zároveň možno ako prílohu vnímať i nástenný kalendár, ktorý vydavateľ vydáva od roku 2000. Od roku 2011 ho dostávajú všetci odberatelia časopisu. Jeho tematiku, obsah a dizajn schvaľuje redakčná rada časopisu.

 

SPÔSOB TLAČE

Spôsob tlačenia časopisu určovali možnosti, ktoré doba prinášala. Kým v západnej Európe sa už v sedemdesiatych rokoch začínala rozmáhať ofsetová tlač, v Prešove sa časopis tlačil až do roku 1988 kníhtlačou. Ofsetová tlač v rokoch 1988 – 1991 bola naviazaná na technologický postup prípravy kníhtlače. Preto nedošlo k jej plnému využívaniu. To sa zmenilo v roku 1992, odkedy je časopis tlačený ofsetovou tlačou a podklady sa pripravujú priamo v redakcii na DTP (desktop publishing) pracovisku. Tu prebieha proces spracovania grafického návrhu až po export pdf súboru pre ofsetovú tlač. Postupne jednofarebné ofsetové stroje s menším formátom vystriedali viacfarebné, ktoré boli schopné tlačiť naraz aj šesť farieb. Podobne sa formát tlače zväčšil z pôvodného formátu B3. Dnes sa časopis Slovo tlačí na štvorfarebnom ofsetovom stroji formátu A1.

 

FAREBNOSŤ

Spočiatku bol časopis vnímaný ako noviny, čomu zodpovedala i jeho farebnosť. Periodikum bolo tlačené iba v čiernej farbe. Situácia sa začala meniť v roku 1990, keď časopis vyšiel pri príležitosti ustanovenia a vysvätenia prešovského biskupa Jána Hirku s dvojfarebným titulným listom. To sa neskôr až do roku 1999 stalo pravidlom. Počas tohto obdobia časopis niekoľkokrát vyšiel s plnofarebným titulným listom a v roku 1995 pri príležitosti návštevy pápeža svätého Jána Pavla II. v Prešove s dvojfarebným vnútrom. Po roku 2000 sa začal vydávať časopis s plnofarebnou obálkou, ktorá bola z ekonomických dôvodov v druhej polovici roku 2001 nahradená dvojfarebnou. Od dvojčísla 19 – 20 v roku 2006 pribudla vnútri ďalšia doplnková farba, ktorá sa v každom čísle menila. Špeciálne dvojčíslo 5 – 6 v roku 2008 však vyšlo v plnofarebnej verzii. V nej časopis vychádza od roku 2009.

 

PAPIER

Pre súčasného čitateľa je veľmi dôležité kvalitné technické prevedenie akéhokoľvek tovaru. V prípade periodík zohráva významnú úlohu papier, jeho typ a kvalita. V čase socializmu bol časopis tlačený na bežný nebielený papier s približnou gramážou 80 g na m2. Situácia sa zmenila v roku 1992, keď sa časopis začal tlačiť na biely ofsetový papier s gramážou 70 – 80 g na m2. Zároveň sa v časopise objavila obálka na natieranom lesklom papieri s gramážou približne 130 g na m2. Situácia sa zmenila až v roku 2001, keď z finančných dôvodov bielený papier nahradil ľahší, ale aj žltší volumenózny papier s gramážou 60 g na m2. Tým došlo k zníženiu hmotnosti časopisu, a teda k zníženiu nákladov na jeho tlač a zasielanie. Od roku 2004 sa však vydavateľ vrátil nielen k periodicite dvojtýždenníka, ale aj k používaniu bieleho ofsetového papiera vnútri časopisu. Jeho gramáž sa pohybovala medzi 70 a 80 g na m2. Od roku 2009 časopis vychádza v plnej farbe a jeho vnútro je tlačené na natieranom lesklom LWC (Light Weight Coated) papieri s gramážou 70 g na m2, ktorý v roku 2019 vystriedal matný LWC papier. Ide o drevitý papier ľahko natretý matnou či lesklou vrstvou náteru.

 

ADRESA

Korešpondenčná adresa je dôležitá pre kontakt čitateľa či potencionálneho odberateľa časopisu s redakciou. Na začiatku vydávania mal časopis Slovo dve adresy – jednu v Prešove a druhú v Košiciach. Súviselo to s rozdelením redakcie. Neskôr adresa časopisu súvisela s pôsobením šéfredaktora, či už bol na dôchodku, alebo v pastorácii. Napríklad v rokoch 1984 až 1991 sa adresa časopisu nachádzala na farskom úrade v Kružlove. Od roku 1992 redakcia sídli výlučne v Prešove. Najprv to boli priestory miestneho farského úradu (do roku 1999), neskôr biskupstva či priľahlých objektov. Celkovo sa adresa časopisu za päťdesiat rokov menila viac ako desaťkrát. Dnes sídli na poschodí historickej budovy vydavateľstva Petra na Hlavnej ulici číslo 3 v Prešove. V súčasnosti je už však minimálne rovnako dôležitá aj e-mailová adresa. Tá sa v prípade redakcie časopisu menila trikrát. Dnes má už redakcia stabilnú e-mailovú adresu, ktorá súvisí s vlastnou doménou casopisslovo.sk, kde sa nachádza okrem iného kompletný archív časopisu od roku 1969. Ďalšie adresy má redakcia v rámci rôznych sociálnych sietí – na facebooku, twiteri či instagrame.

 

 

«««             »»»

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku