Krátko z domova

TRNAVA (TSKE) V sobotu 10. apríla v jezuitskom Kostole Najsvätejšej Trojice v Trnave prijal vkladaním rúk vladyku Cyrila Vasiľa SJ, apoštolského administrátora Košickej eparchie, kňazskú vysviacku Martin Benko SJ. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa slávnosť konala iba v úzkom kruhu najbližších a bola vopred nahlásená na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Trnave. Martin Benko sa narodil 22. januára 1985 v Košiciach. Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil 6. septembra 2003.

PREŠOV (P. Tirpák) Na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove sa 15. apríla konala medzinárodná vedecká konferencia s názvom Farská a školská katechéza v spásnom diele človeka. Nosnou myšlienkou podujatia bolo znovuobjavenie tej skutočnosti, že katechéza bola a je neoddeliteľnou súčasťou života a Cirkvi. Tento fakt potvrdili aj vzácni hostia − vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita, a Mons. Marek Jędraszewski, krakovský arcibiskup metropolita. Pred ukončením online prenosu podujatia sa Peter Tirpák, ktorý celú konferenciu moderoval, poďakoval za aktívnu i pasívnu účasť kolegom z Poľska a Slovenska.

PREŠOV (DKU PA) Členovia katechetickej komisie Prešovskej archieparchie pripravili sériu katechéz, skrze ktoré chcú ponúkať lepšie spoznávanie Božieho slova. Formou krátkych katechetických textov, kvízov či doplňovačiek mieria na cieľovú skupinu detí zo základných škôl, ktoré v tomto pandemickom čase zvlášť pocítili absenciu spoločenstva. Prvá katechéza vyšla k Nedeli o myronosičkách 18. apríla. Následne budú na stránke www.grkatpo.sk zverejňované katechézy k nedeliam až do konca tohto školského roka.

SLOVENSKO (TM) Od pondelka 19. apríla sú znova povolené verejné bohoslužby s obmedzeniami: počet návštevníkov v chráme v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m² plochy priestoru určeného návštevníkom. Slávenie verejných bohoslužieb sa obnovilo po takmer štyroch mesiacoch, po tom ako sa výrazne začala zlepšovať pandemická situácia na Slovensku.

KOŠICE (J. Ducár) 23. apríla bola vyhodnotená výtvarná súťaž Biblia očami detí a mládeže v školskom roku 2020/2021. Prvé tri miesta v jednotlivých kategóriách v súťaži postúpili ďalej do celoslovenského kola. Vyhodnotiť súťaž pomáhal výtvarník Marek Moučka, za čo mu patrí veľká vďaka.

PREŠOV (DKU PA) 27. apríla  sa v Prešove uskutočnil odborný online seminár s názvom Apologetika katolíckej viery. Ten pre učiteľov náboženstva, náboženskej výchovy v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom, regionálnym pracoviskom Prešov pripravil Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie. Lektorom seminára bol doc. Štefan Paločko, ktorý poslucháčov oboznámil s históriou apologetiky. Taktiež poukázal na fakt, že k systematickému spracovaniu tejto problematiky došlo až na prelome 19. a 20. storočia. Následne ponúkol náhľad do racionálnych zdôvodnení, ktoré potvrdzujú základné body apologetiky, ako je existencia Boha, existencia všeobecne záväzného morálneho zákona alebo zdôvodnenie autenticity katolíckeho kresťanstva.

PREŠOV (DKU PA) Aj napriek súčasnej pandemickej situácii sa v Prešove uskutočnilo archieparchiálne kolo súťaže Biblia očami detí a mládeže 2020/2021. Porota vybrala 17 z 35 prác, ktoré postúpili na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční v máji tohto roka. V tomto školskom roku boli predmetom tejto súťaže biblické knihy: Kniha Jozue a Kniha Tobiáš. Celoslovenská súťaž, ktorú v spolupráci s diecéznymi katechetickými úradmi každoročne organizuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o., je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu spoznávania Svätého písma v dimenziách citlivého rozletu duše dieťaťa a mladého človeka. Zámerom je nápaditosť a originálnosť vnímania Biblie, nie kopírovanie výjavov z ilustrovaných Biblií. Cieľom súťaže je zaangažovať do vnímania a prežívania biblických dejín čo najviac detí a mládeže; aj tie, ktoré sa priamo nezapojili do vedomostnej súťaže biblická olympiáda, privádzať ich k poznávaniu Biblie a k záujmu o túto knihu kníh.

TRHOVIŠTE g V rámci osláv 300. výročia farnosti Trhovište sa 2. mája konala svätá božská liturgia. Do farnosti zavítal v Nedeľu o Samaritánke otec Vladimír Skyba, protosynkel Bratislavskej eparchie. Slávenie sa začalo v sobotu večer Veľkou večierňou, pokračovalo utierňou a vyvrcholilo svätou božskou liturgiou. V homílii na tému Cirkev otec Vladimír poukázal na majstrovsky zvládnutý rozhovor Krista so Samaritánkou pri studni. Viedol s ňou dialóg, po ktorom v živote tejto ženy nastalo oslobodenie a záchrana z klamstva, v ktorom sama žila. Kristus prišiel na tento svet, aby nám ukázal lásku v rozmere kríža a recept, ako milovať. Takto premenení budeme ako Cirkev pomyselnou horiacou zápalkou v tme a soľou, ktorá dochucuje tento svet láskou. Na záver sa prítomné spoločenstvo pomodlilo Moleben k svätému Jozefovi pri príležitosti mimoriadneho roka – 150. výročia od vyhlásenia sv. Jozefa za patróna univerzálnej Cirkvi. (A. Horňák)

SKALKA N. VÁHOM (TK KBS) Starobylá Nitrianska diecéza má nového pomocného biskupa. Stal sa ním doterajší farár a dekan v Skalke nad Váhom Mons. Peter Beňo. Vysvätili ho 24. apríla vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou v Diecéznej svätyni svätých Andreja-Svorada a Beňadika v Skalke nad Váhom. Hlavným svätiteľom počas slávnostnej svätej omše na poľnom oltári pred svätyňou bol nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák, spolusvätiteľmi apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Giacomo Guido Ottonello a banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec, trenčiansky rodák.

MICHALOVCE (TK KBS) 4. mája sme si pripomenuli osemdesiate výročie udalosti, keď gréckokatolícki veriaci a priekopníci cyrilo-metodského hnutia založili Jednotu svätého Cyrila a Metoda v Michalovciach. Jednota rozvíjala od svojho vzniku náboženskú, kultúrnu, výchovno-vzdelávaciu a organizačnú činnosť medzi gréckokatolíkmi na Slovensku a v zahraničí. Zachovávala a zveľaďovala dedičstvo svätých Cyrila a Metoda, upevňovala náboženské a národné povedomie gréckokatolíkov. Ustanovujúce valné zhromaždenie sa konalo 4. mája 1941 v kláštore redemptoristov v Michalovciach.  Za prvého predsedu bol zvolený Jozef Zorvan-Karpaty.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *