Ohlasujte!

SLOVO MLADÝM (sestra Veronika Barátová)
List:
Moji drahí,
svätý pápež Ján Pavol II. – sám ťažko trpiaci – nám pripomína, že Kristov kríž je najhlbším prejavom Božieho milosrdenstva. Prečo? Lebo skrze utrpenie kríža Ježiš zjavuje celé milosrdenstvo Boha k človeku. Človek je totiž hriechom oddelený od Boha, od plnosti života, pre ktorú bol stvorený. A Ježiš, Boží Syn, berie na seba celé toto oddelenie sa, ale i každé utrpenie človeka, aby človek, ktorý uverí v Ježiša a s ním skrze túto vieru spojí svoj život, mal istotu, že v Ježišovi má život.
Lenže toto Peter ešte nie je schopný pochopiť ani teraz, ani neskôr, a preto, keď skutočne príde chvíľa Pánovho utrpenia, Peter utečie. Pána zaprie, pod krížom ho nenájdeme. Toto sa môže stať aj Tebe, aj mne.
Spomeň si, že v momente, keď Peter zapiera Ježiša v Kajfášovej záhrade, Pán sa na neho zahľadel. Čo myslíš, čo bolo v jeho pohľade? Odsúdenie, hnev? Pán vedel, aký je ešte teraz Peter. Slabý, bojazlivý, nechápajúci… ako často ty a ja. Myslím si, že sa na Petra pozrel síce s bolesťou, ale predovšetkým s milosrdenstvom.
Že je to tak, vidíme vo finále Jánovho evanjelia, keď sa vzkriesený Ježiš stretáva s Petrom. A teraz buďme statoční, lebo to, čo sa následne stalo Petrovi, má sa stať i nám. Pán stojí náhle pred Petrom a – nemoralizuje, nemá zdvihnutý prst, nevyčíta, nečistí Petrovi žalúdok. Pýta sa ho len na to, či ho Peter miluje! Teba, mňa, keď zlyhám, padnem. Ježiš sa ma pýta, či ho milujem! Nie, prečo som to urobil, ako som mohol, ako to odčiním, ale či ho milujem!
Čo odpovieš?
Verím, že to bude ono plaché, pokorné Petrovo vyznanie: „Pane, ty vieš všetko, všetko o mne, o mojej biede, o mojej smiešnej pýche… ale vieš i to, že napriek všetkému neobrátenému a hriešnemu vo mne ťa milujem!“

Aktivity:
Buď skalou
Cieľom tejto aktivity je vybudovať u mladých intenzívnejší vzťah k čítaniu Svätého písma a jeho hlbšiemu spoznávaniu.
Pomôcky: Sväté písmo pre každého účastníka, vytlačené zadania biblických kvízov (FB Slova), písacie potreby.

Biblické scénky
Rozdeľ účastníkov do menších skupiniek. Úlohou každej skupinky bude nacvičiť scénku niektorej pasáže z evanjelia, ktorá súvisí s apoštolom Petrom. Nechaj im chvíľku na vybratie úryvku a na nacvičenie scénky (10 – 15 min.). Potom všetky skupinky predvedú svoju scénku a úlohou ostatných bude hádať, o ktorú časť z evanjelia ide.

Biblický kvíz
Účastníkov ponechaj v tých istých skupinkách a rozdaj im vytlačené zadanie kvízu (nájdeš na FB Slova). Vysvetli im, že na riešenie budú mať desať minút a počas poslednej minúty môžu použiť ako pomôcku Sväté písmo. Môžu doň nahliadnuť, ale len na jednu minútu na konci kvízu. Musia si teda dobre pripraviť a rozdeliť medzi sebou to, čo chcú v Písme hľadať. Za každou otázkou je uvedený počet bodov za správnu odpoveď. Najlepšiu skupinku odmeň.

Biblické eSeMeSky
Rozdaj účastníkom Sväté písma. Ich úlohou bude napísať svoj najobľúbenejší biblický citát do mobilu vo forme SMS správy (ak žiadny taký citát nemajú, nechaj im čas na to, aby si nejaký vybrali). Potom si svoje citáty vzájomne prečítajte a zdieľajte sa s tým, prečo je vám blízky práve tento citát. Potom bude vašou úlohou vybrať si jedného blízkeho človeka (priateľa, niekoho z rodiny alebo kohokoľvek iného) a odoslať mu SMS-kou tento citát. Evanjelium je radostná zvesť, ktorú si nesmieme nechať pre seba. V závere Markovho evanjelia je jasná výzva: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu!“ (Mk 16, 15)

Z prameňa milosrdenstva
1396 Ježiš: „Ó, keby hriešnici poznali moje milosrdenstvo, nehynulo by ich tak veľa. Hovor hriešnym dušiam, aby sa nebáli priblížiť sa ku mne, hovor o mojom veľkom milosrdenstve.“
1446 Ježiš: „Nech ťa vôbec nezaujíma, ako kto koná, ty konaj tak, ako ti ja prikazujem. Máš byť mojím živým odrazom skrze lásku a milosrdenstvo.“
(sv. Faustína Kowalská: Denníček)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *