Slovenské gréckokatolícke prvotiny

Príspevok na odbornom seminári Slovenské gréckokatolícke prvotiny, 9. február 2002, Michalovce


(Juraj Gradoš) Keď bola v roku 1968 vládnym nariadením obnovená Gréckokatolícka cirkev v Československu, každý očakával, že zlé obdobie už pominulo. Cirkev sa pomaly zviechala z rán utŕžených v minulých rokoch a ukazovala svetu svoju životaschopnosť. Jedným z prejavov života je aj dar reči. Tento dar je veľmi dôležitý pre každé spoločenstvo, no zvlášť pre Cirkev, lebo viera a tradícia sa môžu podávať len skrze vypovedané slovo. Aby sa však vypovedané slovo nemenilo, človek od počiatku svojich dejín sa snažil uchrániť a zachovať toto slovo skrze písmo. Už apoštoli poznali význam písaného slova, ktoré obohacovalo veriacich v rôznych končinách Rímskej ríše, aj keď jeho pôvodca bol neraz vo väzení. Toto písané slovo bolo základom diel, ktoré prehovárali k ľudu jeho rečou bez ohľadu na národnú príslušnosť autora či dobu, v ktorej žil.
Pre nás, gréckokatolíkov, je dôležité práve správne pochopenie a poznanie misie Cyrila a Metoda. Títo solúnski Gréci, verní svojmu Bohu, Cirkvi i národu, na pozvanie nášho ľudu prišli do týchto končín, aby tu hlásali Božie slovo a to v reči pospolitého ľudu. Z tohto dôvodu bolo vytvorené aj písmo, aby sa dané slovo uchovávalo pre generácie, aby sa šírilo v celom slovanskom teritóriu a tak napĺňalo svoj hlavný zmysel – privádzať ľudí k Bohu. Svätí Cyril a Metod tu nepriniesli jeden nemenný jazyk a písmo, ale filozofiu hlásania Evanjelia a slávenia Božích tajomstiev v reči ľudu.
Práve tento odkaz slovanských vierozvestov viedol aj tvorcov myšlienky vydávať vlastný gréckokatolícky a zároveň slovenský časopis. Veď práve 14. februára 1969 vyšlo prvé mimoriadne číslo časopisu Slovo, ktoré bolo venované 1100. výročiu úmrtia svätého Konštantína – Cyrila. V prvom príhovore redakcie k čitateľom sa píše: „Ty, náš apoštol, si poznal moc písaného slova. Jasne si si uvedomil, že slová večnej Pravdy treba ľuďom kázať zrozumiteľnou rečou. Chceme nasledovať tvoj príklad.“ Toto prvé číslo vydal Gréckokatolícky biskupský úrad, ktorý sa v tom čase nachádzal v Košiciach. Od tohto okamihu sa začali písať dejiny prvého oficiálneho slovenského časopisu gréckokato1íkov – Slova. Povolenie na jeho vydávanie bolo dané 23. júna 1969. Na úvod jeho prvého riadneho čísla, ktoré vyšlo v mesiacoch júl – august, sa všetkým veriacim prihovoril otec biskup Vasiľ Hopko a vtedy nedávno menovaný ordinár, terajší otec biskup Ján Hirka. Pôvodný zámer autorov bolo vydávať dvojtýždenník, ale technické dôvody viedli k tomu, že Slovo začalo vychádzať ako mesačník.
Redakcia časopisu sídlila povodne v Košiciach a administrácia v Prešove. Jeho prvým zodpovedným redaktorom sa stal Ladislav Hučko a vydavateľom Spolok svätého Vojtecha a Cirkevné nakladateľstvo. Postupne si časopis vytváral vlastné rubriky a okruh svojich prispievateľov. Od piateho čísla sa v tiráži začína objavovať meno človeka, ktorý svojím postojom a zapálením pomohol zveľaďovať a rozširovať myšlienku tohto časopisu, Dr. Emila Korbu.
Dr. Emil Korba sa narodili. mája 1930 v Bardejove a kňazskú vysviacku prijal 28. júna 1953 v Prahe. Pôsobil ako asistent na CMBF v Litoměřiciach, ako správca farnosti v Otročine a Starej Boleslavi. V prešovskej eparchii pôsobil ako správca farnosti Fulianka. Stál na čele redakčnej rady, ktorá redigovala tento časopis od roku 1970.
Vydanie šiesteho čísla sa deje už iba v Košiciach, kde sa presťahovala administrácia časopisu. Nový druhý ročník sa niesol v znamení nádeje a pôvodnej myšlienky vydávať Slovo ako dvojtýždenník. Prvé číslo vyšlo 15. januára 1970 a druhé I. februára toho istého roku. Už od počiatku tohto roku badať určité náznaky problémov, ktoré prinášala normalizácia. Pôvodný zámer sa však redaktorom vydaril len počas dvoch mesiacov, kedy vyšli dve čísla. Vo februári a apríli 1970 Slovo vychádza ako dvojčíslo na celý mesiac. Táto tendencia obmedziť vydávanie Slova prerástla v máji do reality. Slovo sa na základe výnosu Slovenského úradu pre tlač a informácie s účinnosťou od I. apríla 1970 vrátilo k mesačnej periodicite. Tento fakt vyplýva z prípisu Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SSR, č. 6. 761/1970-18 zo dňa 16. apríla 1970. Od čísla 9 sa v tiráži prestalo spomínať meno zodpovedného redaktora Ladislava Hučku a Slovo po obsahovej stránke preberá na seba Dr. Emil Korba.
Čo sa týka hlavičky časopisu, tak po prvom ročníku, ktorý obsahoval iba prostý text Slovo, sa k textu v rokoch 1970 a 1971 pridáva emblém – otvorená kniha, z ľavej stránky knihy vychádzajúci dvojramenný kríž a na pravej symbolické tri riadky.
V roku 1972 dochádza k niektorým zmenám. Úvodný titul je vytváraný znovu iba textom a názov časopisu Slovo – časopis gréckokatolíkov sa mení na Slovo – mesačník gréckokatolíkov v ČSSR. Ďalšia zmena súvisí s znovuobnovením administrácie v Prešove. Slovo začína redigovať znovu redakčná rada a Dr. Emil Korba sa stáva vedúcim a zodpovedným redaktorom. Po obsahovej stránke od tohto ročníka badať silný vplyv normalizácie. Objavujú sa články a fotografie propagujúce robotnícku ideu komunistického režimu. Takisto sa uzávierka materiálov do čísla presunula z jedného mesiaca na šesť týždňov a od augusta toho istého roku na sedem týždňov. Od toho istého mesiaca sa administrácia presúva z Prešova do Bratislavy.
Nasledujúci rok priniesol predĺženie doby uzávierky o ďalší týždeň, teda skoro na dvojnásobok pôvodnej uzávierky. Redakcia, ktorá od roku 1970 pripravovala pod vedením Dr. Emila Korbu dva nezávislé časopisy Slovo a Blahovistnik, od roku 1973 pripravuje iba jeden, pričom druhý je jeho jazykovou mutáciou s pôvodným označením. Od 6. čísla dochádza nielen k op1itovnému predĺženiu uzávierky o týždeň, ale aj k zmene adresy redakcie, ktorá sa presťahovala z priestorov na Moyzesovej 50 na Šrobárovu 55/1 v Košiciach. Od tohto roku sa so Slovom spája do značnej miery aj meno akademického maliara Mikuláša Klimčáka, ktorý vytvoril pre Slovo na dlhé roky typický emblém otvorená kniha a písmená Alfa a Omega – Začiatok a Koniec.
Počas nasledujúceho roku 1974 je stanovená doba uzávierky na dva mesiace. Slovo sa po obsahovej i grafickej stránke stabilizovalo. Dr. Emil Korba sa stal od roku 1976 jeho šéfredaktorom. V auguste roku 1976 bolo Slovu pridelené indexové číslo ako riadnemu časopisu.
Dňa 27. októbra 1978 nečakane zomiera ThDr. Emil Korba, ktorý v posledných troch rokoch od roku 1976 viedol aj Katolícke noviny. Od roku 1979 sa šéfredaktorom Slova a Blahovistnika stáva Štefan Papp. Takisto je zmenená adresa redakcie. Tá sa presťahovala na Bajkalskú ul. č. 26/111/18 v Košiciach. Zmena šéfredaktora sa odzrkadlila aj v grafickej vizáži časopisu. Stránky sa stávajú strohejšími a obsahujú mnohokrát iba samotný text.
Od roku 1984 dochádza k zmene hlavičky. Nemení sa motív emblému, ani text názvu, iba jeho grafické prevedenie. Tohto istého roku sa v auguste mení aj adresa redakcie, ktorá už sídli na Gréckokatolíckom biskupskom úrade, odd. redakcie, Ul. SRR č. 8 – terajšie priestory Gréckokatolíckeho farského úradu v Prešove na Hlavnej ulici. Už o mesiac sa znovu mení adresa redakcie, čo súvisí so zmenou na poste šéfredaktora. Ním sa stáva František Dancák a redakcia sídli na Farskom úrade v Kružlove, okr. Bardejov. Nový šéfredaktor znovu vnáša od roku 1985 do Slova fotografie a perokresby, čo prispieva k jeho grafickému skvalitneniu.
V roku 1986 dochádza znova ku grafickej zmene hlavičky. Navyše písmená Alfa a Omega vystriedal text v cirkevnej slovančine – Slovo. Malá grafická zmena hlavičky nastáva aj v roku 1988. Od júla 1989 sa František Dancák stáva vedúcim redaktorom. Prvý závan slobody je cítiť až vo februárovom čísle v roku 1990. Od tohto čísla sa titulný list Slova obohatilo ďalšiu farbu. 25. februára 1990 po krátkej a ťažkej chorobe zomrel o. Štefan Papp, šéfredaktor Slova v rokoch 1979-1984.
Júlové číslo reaguje na zmenu štátoprávneho usporiadania Čechov a Slovákov v ČSFR, čím sa mierne mení podnadpis Slova. Takisto sa mení jeho vydávanie. Už sa nevydáva cez Cirkevné nakladateľstvo, ale cez vydavateľstvo Vesna, výrobné družstvo.
Rok 1992 prináša Slovu viacero zmien. Najzákladnejšou je zmena periodicity a podnadpisu – Slovo sa stáva dvojtýždenníkom gréckokatolíckej cirkvi. Jeho prvé číslo má navyše farebnú obálku a zreteľne kvalitnejší papier. Mení sa grafická úprava i obsah jednotlivých čísel. Stúpa však aj cena na dvojnásobok. Novým šéfredaktorom sa sláva Blažej Krasnovský a sídlo redakcie sa presúva do Prešova na Hlavnú ulicu č. 1, leda do priestorov Gréckokatolíckeho biskupstva. Základnou zmenou je však zmena uzávierky, ktorá je stanovená na tri týždne pred výjdením čísla. Od nasledujúceho čísla sa znovu vracia dvojfarebná grafická úprava a v tiráži pribúdajú dvaja noví redaktori: Katarína Maľučká a Anton Mesároš. Číslo II prináša značnú grafickú zmenu hlavičky a znovu pokus o presadenie plnofarebnej obálky. Tá sa opakuje aj v poslednom čísle – Vianoce 1992, pričom je na obálku výnimočne použitý natieraný papier.
V roku 1993 dochádza k redukcii počtu čísel a to tak, že vychádzajú dve čísla v priebehu kalendárneho mesiaca. Zároveň dochádza k úprave podnadpisu Slova. Nasledujúci rok dochádza k výraznej zmene hlavičky a technického prevedenia Slova. Po grafickej stránke ide o jasný krok smerujúci k zvýšení u kvality a naplneniu požiadaviek moderného človeka. Zároveň sa redakcii a sťahuje do priestorov na Hlavnej ulici č. 8 v Prešove. Od apríla 1994 v redakcii už nepracuje Katarína Maľučká a od novembra 1994 má Slovo cirkevného cenzora v osobe Antona Mojžiša. V roku 1995 sa mení iba cena Slova zo 4 Sk na 5 Sk. Toľko k stručným dejinám časopisu Slovo za obdobie rokov 1969 – 1995.

DODATOK: Od roku 2000 vydáva Slovo Náboženské vydavateľstvo PETRA a Gréckokatolícke biskupstvo. Po rozhodnutí o zrušení náboženského vydavateľstva jeho pozíciu vo vydávaní preberá nezisková organizácia PETRA. Slovo prechádza zmenou – prv sa mení na dvojtýždenník, neskôr kvôli rapídnemu poklesu čitateľov súvisiacemu so zmenou na trhu gréckokatolíckych periodík na mesačník a následne od roku 2004 znova na dvojtýždenník. Od roku 2009 je Slovo vydávané v plnofarebnej verzii. Neskôr mu pribúdajú prílohy paterik a Básne.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *