Redakcia

Vydavatelia:
Gréckokatolícke arcibiskupstvo a Petra, n. o. Prešov
Cirkevné schválenie:
Gréckokatolícky biskupský úrad Prešov, č.j. 3317/99.
Šéfredaktor:
prot. ThLic. Juraj Gradoš, PhD.
Cenzori:
prot. PaedDr. František Dancák
ThDr. Miroslav Dancák, PhD.
ThDr. Peter Vansáč, PhD.
Redaktori:
Mgr. Drahomíra Kolesárová
ThLic. Jaroslav Girovský
PaedDr. Helena Krenická
Miroslav Chorendžák
Jazyková úprava:
PhDr. Adriana Matoľáková, PhD.
Adresa redakcie:
SLOVO, Hlavná3 3, 080 01 Prešov
tel.: 051/756 242, 0911 711 263
e-mail: redakcia@casopisslovo.sk

Číslo účtu:
BBAN: 321 020 69 59/0200, SWIFT KÓD: SUBASKBX
IBAN: SK45 0200 0000 0032 1020 6959
variabilný symbol: 2017; konštantný symbol: 0558; špecifický symbol: vaše PSČ

Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu príspevkov.
Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame.

Tlač a distribúcia: AlfaPRINT, Martin

ISSN 1335-7492