Synoda pre Amazóniu

UDALOSŤ (Vatican News, Jaroslav Girovský; foto: media.voltron.voanews.com)

Mimoriadny misijný mesiac, ktorý vyhlásil Svätý Otec František, sprevádzala aj synoda v Ríme na tému Amazónia: Nové cesty pre Cirkev a pre celostnú ekológiu. Jej cieľom bolo riešiť efektívnu evanjelizáciu so zvláštnym zreteľom na domorodé kmene Amazónie. Účastníci synody vyjadrili, že to, čo sa odohráva v Amazónii, sa týka celého sveta, a preto nemožno zužovať špeciálnu synodu len na regionálnu úroveň, ale má univerzálny dosah.

 

Synodu otvorila 6. októbra svätá omša v Bazilike sv. Petra, ktorú slávil Svätý Otec za účasti 185 synodálnych otcov a ďalších účastníkov synody. Medzi nimi boli aj viacerí príslušníci pôvodných národov, ktorí sa na synode zúčastnili ako audítori. V homílii Svätý Otec zdôraznil potrebu udržiavať v Cirkvi oheň, ktorý predstavuje dar Svätého Ducha. Synodálnym otcom pripomenul, že k týmto darom patrí aj odvážna rozvážnosť, ktorú treba v sebe oživovať. V kontexte témy synody Svätý Otec pripomenul aj otázku správneho postoja ku kultúram a závažné ekologické a sociálne akcenty.

 

Priebeh synody
Prvé dni synody sprevádzali predovšetkým príspevky synodálnych otcov, pričom vždy po štyroch vystúpeniach, z ktorých každé trvalo štyri minúty, nasledovala chvíľa ticha.

 

Do fázy diskusie v menších skupinách vstúpila synoda 10. októbra. Vytvorilo sa celkovo dvanásť skupín: päť diskutovalo v španielčine, štyri v portugalčine, dve v taliančine a jedna v angličtine v kombinácii s francúzštinou.

 

Po dvoch dňoch práce malých skupín sa účastníci synody opäť vrátili do synodálnej auly. Denne tu vystúpilo okolo päťdesiat rečníkov. V sále bol prítomný aj Svätý Otec, ktorý si z času na čas vzal slovo a vyjadril sa k niektorej preberanej otázke.

 

Nasledovalo ďalšie dvojdnie diskusií v skupinách, ktorých závery boli verejne prečítané v synodálnej aule. Spájalo ich prianie, aby sa amazonský spôsob, ako „dobre žiť“, stretol so skúsenosťou blahoslavenstiev: totiž vo svetle Božieho slova tento spôsob dospieva k svojej plnej realizácii.

 

Komisia na vypracovanie záverečného dokumentu bola ustanovená 15. októbra. Mala trinásť členov. Predsedom sa stal prezidentom Celoamazonskej cirkevnej siete REPAM, ďalší štyria boli funkcionári synody, tretinu zvolili spomedzi seba synodálni otcovia a tretinu vymenoval Svätý Otec.

 

Diskusie o navrhnutom texte záverečného dokumentu sa začali 22. októbra. Záverom práce synody bolo 26. októbra hlasovanie o záverečnom dokumente. Zároveň synodálni otcovia zvolili trinásťčlennú posynodálnu komisiu, ktorá má za cieľ uplatniť v praxi výsledky synody o Amazónii. Synoda vyvrcholila slávením svätej omše v Bazilike sv. Petra 27. októbra, ktorej predsedal Svätý Otec.

 

Závery synody
Záverečný dokument synody sa venuje niekoľkým témam. Obzvlášť veľký dôraz kladie na úlohu laikov v živote Cirkvi, či už pri konzultácii, alebo aj v rozhodovacom procese. Synoda obzvlášť žiada, aby v tomto rozhodovacom procese mali väčší priestor ženy a aby mohli vykonávať služby lektoriek a akolytiek. V kontexte tých katolíckych komunít, ktoré vedie žena, sa požaduje vytvoriť „službu ženy, ktorá by viedla komunitu“.

 

Synoda vidí ako veľmi naliehavú formáciu trvalých diakonov, ktorí by sa zapájali do integrálnej ekológie, ľudského rozvoja, sociálnej pastoračnej starostlivosti, a slúžili tým, ktorí sa ocitli v situácii zraniteľnosti a chudoby. Do formácie by mala byť zahrnutá aj manželka a deti kandidáta na trvalého diakona.

 

Podobne sa synoda vyjadruje aj o formácii kňazov pre Amazóniu, do ktorej treba začleniť disciplíny ako integrálna ekológia, ekoteológia, teológia stvorenia, indická teológia, ekologická spiritualita či amazonská kultúrna antropológia.

 

Záverečný dokument navrhuje, aby pre nedostatok kňazov v Amazónii boli svätení aj vhodní muži, ktorí už sú trvalými diakonmi, prinášajú ovocie, prešli zodpovednou kňazskou formáciou a sú schopní mať stabilnú rodinu. Takto by mohli podporovať udržanie kresťanskej komunity hlásaním slova a vysluhovaním sviatostí v najodľahlejších oblastiach Amazónie.

 

Synoda navrhuje zmeniť organizáciu miestnej cirkvi, zmenšiť oblasti diecéz, zjednotiť partikulárne cirkvi v jednom regióne a vytvoriť Amazonský fond na podporu evanjelizácie. Navrhuje vytvoriť „permanentný a reprezentatívny orgán biskupov, koordinovaný Celoamazonskou cirkevnou sieťou REPAM, na podporovanie synodality v Amazónii“. Takýto orgán, začlenený do Latinskoamerickej biskupskej rady CELAM, by slúžil aj na konkretizovanie usmernení, ktoré Svätý Otec František po synode sformuluje. Rovnako by sa venoval aj ochrane práv domorodých kmeňov, celostnej formácii pastoračných pracovníkov a vytváraniu amazonských seminárov.

 

Odporúča sa zriadiť Amazonskú katolícku univerzitu. Kompetentná študijná a dialogická komisia by mohla podľa ľudových zvykov a zvyklostí vypracovať amazonský rítus, ktorý vyjadrí liturgický, teologický, disciplinárny a duchovný odkaz Amazónie. Ten by sa pridal k 23 už existujúcim obradom Katolíckej cirkvi. Synoda tiež vyjadruje naliehavosť sformovať komisiu pre preklad a vypracovanie biblických a liturgických textov do jazykov rôznych oblastí.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *