Neznalosť Písma je neznalosť Krista

UDALOSŤ (TK KBS; foto: vaticannews.va)

 

V deň, keď latinská Cirkev slávi liturgickú spomienku na učiteľa Cirkvi sv. Hieronyma, autora prvého prekladu Svätého písma do latinčiny – Vulgáty, ustanovil Svätý Otec slávenie Nedele Božieho slova. Výber sviatku sv. Hieronyma, ktorý pripadá na 30. september, nebol náhodný, pretože práve tento svätec povedal: „Neznalosť Písma je neznalosť Krista.“ Tohtoročný sviatok bol zároveň oslavou 1 600. výročia smrti sv. Hieronyma.

 

Konferencia biskupov Slovenska informovala 9. októbra, že na internetovej stránke www.kbs.sk je dostupný slovenský preklad apoštolského listu Aperuit illis vo forme motu proprio. Ten 30. septembra podpísal Svätý Otec František, čím ustanovil slávenie Nedele Božieho slova na 3. nedeľu cezročného obdobia podľa liturgického kalendára latinskej Cirkvi, čo pripadá na jednu z posledných nedelí mesiaca január. Z talianskeho originálu Aperuit illis. Lettera apostolica in forma di motu proprio con la quale viene istituita la Domenica della Parola di Dio dokument preložila Mária Spišiaková.

 

Úmysel tematickej nedele
Názov dokumentu Aperuit illis tvoria úvodné slová z Evanjelia sv. Lukáša, kde evanjelista opisuje, ako sa vzkriesený Ježiš zjavil svojim učeníkom a ako „im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu“. Svätý Otec František pripomína, že Druhý vatikánsky koncil pripisuje dôležitosť znovuobjaveniu Svätého písma pre život Cirkvi. „Týmto listom by som chcel odpovedať na mnohé žiadosti, ktoré mi prišli od Božieho ľudu, aby sa v celej Cirkvi jednotne slávili úmysly Nedele Božieho slova; a aby sa stalo spoločnou praxou prežívanie momentov, v ktorých sa kresťanská komunita sústreďuje na veľkú hodnotu, ktorú Božie slovo zaujíma v jej každodennom živote,“ prihovára sa v liste Svätý Otec.

 

Cesta k jednote
V motu proprio Svätý Otec František vyhlasuje, „aby Tretia nedeľa cezročného obdobia bola venovaná sláveniu, uvažovaniu o Božom slove a jeho rozširovaniu…, keď sme pozvaní posilňovať svoje vzťahy so Židmi a modliť sa za jednotu kresťanov. Nejde len o časovú zhodu: slávenie Nedele Božieho slova má ekumenický význam, pretože Sväté písmo naznačí tým, čo ho počúvajú, cestu na dosiahnutie skutočnej a pevnej jednoty.“

 

Dôležitosť homílie
Svätý Otec pripomína, že veľkú zodpovednosť majú „predovšetkým kňazi, aby vysvetľovali Sväté písmo a všetkým umožnili mu porozumieť, pretože je to kniha ľudu, tí, čo sú povolaní byť služobníkmi Slova, musia cítiť silnú potrebu spraviť ju dostupnou pre vlastné spoločenstvo“. Celkom špecifickú funkciu pritom zohráva homília, pretože má „temer sviatostný charakter“. „To je pastoračná príležitosť, ktorá sa nesmie premrhať… Je preto nevyhnutné, aby sa jej príprave venoval primeraný čas.“

 

Sväté písmo a sviatosti
Scénou zmŕtvychvstalého Pána, ktorý sa zjavuje učeníkom v Emauzoch, Svätý Otec poukazuje na nerozlučné puto medzi Svätým písmom a Eucharistiou. „Pretože Písma hovoria o Kristovi, umožňujú veriť v jeho smrť a vzkriesenie. Nepatria totiž k mytológii, ale k dejinám a stoja v centre viery jeho učeníkov… Keď sú sviatosti uvedené a objasnené slovom, jasnejšie sa javia ako cieľ cesty, na ktorej sám Kristus otvára myseľ a srdce pre spoznanie jeho spásneho diela.“

 

Úloha Svätého Ducha
„Úloha Svätého Ducha v Písme je prvotná,“ píše Svätý Otec. „Bez práce Ducha by vždy existovalo riziko, že zostane obmedzený iba na písaný text.“ Svätý Otec pokračuje: „Toto by otvorilo cestu k fundamentalistickému čítaniu, ktorému sa treba vyhnúť, aby sme nezradili inšpirovaný, dynamický a duchovný charakter posvätného textu.“ Je to Svätý Duch, ktorý „robí zo Svätého písma živé slovo Božie, prežívané a odovzdávané vo viere jeho svätého ľudu… Je nevyhnutné nikdy si neprivyknúť na Božie slovo, ale živiť sa ním, aby sme do hĺbky odhalili a prežívali náš vzťah s Bohom a bratmi“.

 

Výzva lásky
Na záver apoštolského listu zdôrazňuje: „Výzva pochádzajúca zo Svätého písma sa týka lásky. Božie slovo nám neustále pripomína milosrdnú lásku Otca, ktorý od svojich detí žiada, aby žili v láske… Božie slovo je schopné otvoriť naše oči, aby nám umožnilo vyjsť z individualizmu, ktorý vedie k uduseniu a sterilite, a otvára cestu pre zdieľanie a solidaritu.“

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *