Krátke správy z domova (7 – 8)

ČERVENÝ KLÁŠTOR ■ Sekretár Kongregácie pre východné cirkvi vladyka Cyril Vasiľ SJ viedol 11. – 15. marca duchovné cvičenia pre klérus Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR. Pozval k obnove kňazského života skrze rozjímanie nad pätnástimi tajomstvami posvätného ruženca od počatia Božieho Syna cez jeho narodenie, umučenie, vzkriesenie až po korunovanie jeho Matky. (G. Benka – Rybár)

 

ŽILINA ■ Na pozvanie predsedu rady KBS pre rodinu vladyku Milana Chautura CSsR sa 13. marca zišli členovia rady zo všetkých diecéz Slovenska na svojom pravidelnom stretnutí. V úvode vladyka Milan odovzdal vymenúvacie dekréty členom rady KBS pre rodinu na obdobie rokov 2019 – 2021, pričom sa poďakoval za túto službu a pripomenul úlohy, ktoré na seba členovia prijímajú. Hlavnou témou stretnutia bolo sprevádzanie mladých manželov. Monika Jucková sa podelila so svojou skúsenosťou sprevádzania rodín svojich detí. Poukázala aj na potrebu formovať vo farnosti manželov k službe sprevádzania mladých manželstiev. Roman Seko na základe štatistických údajov o rozvodovosti poukázal na nutnosť sprevádzania mladých manželstiev a na základe odporučení posynodálnej exhortácie Amoris laetitia načrtol v šiestich okruhoch, čo možno robiť. V diskusii na tému členovia rady sformulovali tri konkrétne odporučenia, ktoré vladyka Milan Chautur predstaví na pléne KBS. V popoludňajšej časti zasadnutia informovala Anna Siekelová o stretnutí zástupcov združení prirodzených metód plánovania rodičovstva. Vyjadrila potrebu sprevádzania a formácie lektorov PPR. Rovnako potrebu doplnenia odbornosti v bioetických otázkach pre bohoslovcov a kňazov. (rada KBS pre rodinu)

 

JUSKOVA VOĽA ■ Stotri účastníkov z protopresbyterátov Prešov a Sabinov sa 15. – 17. marca zúčastnilo na tematickom víkende v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka. Víkend sa niesol v téme Ukáž mi cestu, Pane. Katechézy o správnom životnom smerovaní si pripravili duchovní otcovia Jozef Špes a Patrik Palčo. Na prehĺbenie vzťahu s Bohom, ale i priateľmi nechýbali rôzne hry, aktivity či scénky, ktoré si pripravili animátori. (N. Harmanská)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *