Turíce

SLOVO METROPOLITU (Mons. Ján Babjak SJ) Na Veľkej večierni svätej Päťdesiatnice spievame vystihujúcu slohu sviatku: „Oslavujeme Päťdesiatnicu, príchod Svätého Ducha, ponuku sľubu a splnenie nádeje. Tajomstvo, ktoré je veľké a úžasné. Preto ti, Stvoriteľ všetkého, spievame: ,Pane, sláva tebe.‘“
Pán Ježiš pri odchode z tohto sveta do neba prisľúbil svojim učeníkom, že im pošle Svätého Ducha, ktorý im pripomenie všetko, čo on robil a učil. Apoštoli spolu s Pannou Máriou čakali v modlitbách vo večeradle na jeho príchod. Ježiš splnil svoj prísľub na desiaty deň po svojom nanebovstúpení, čiže na päťdesiaty deň od svojho vzkriesenia, a zoslal apoštolom Svätého Ducha.
Zostúpenie Svätého Ducha na apoštolov sa prejavilo ohnivými jazykmi nad hlavou každého z nich. Vonkajší znak bol iba predzvesťou vnútornej odvahy a sily, ktorú v tom momente všetci dostali. To ich úplne zmenilo. Z ustráchaných apoštolov sa zrazu stali nebojácni muži, ohlasovatelia zomrelého a vzkrieseného Ježiša Krista. Dostali dar jazykov, lebo ľudia všetkých národov a národností ich počuli ohlasovať Krista vo svojej reči.
„Preslávne veci dnes videli všetky národy v Dávidovom meste, keď Duch Svätý zostúpil v ohnivých jazykoch, ako zvestuje Boha ohlasujúci Lukáš, keď píše: ,Na mieste, kde sa zišli Kristovi učeníci, sa ozval hukot, ako keď sa ženie búrka, a naplnil celý dom, v ktorom boli. A nadprirodzenými jazykmi začali všetci hlásať nadprirodzené učenie a nadprirodzené príkazy svätej Trojice.‘“
Vzkriesený Ježiš nielen sľúbil, ale aj splnil svoje sľuby a zoslal Svätého Ducha na apoštolov. On je ochotný darovať svojho Svätého Ducha aj nám všetkým, ktorí v neho veríme. Podobajme sa preto apoštolom. Zotrvávajme na modlitbách a úpenlivo prosme, aby nás naplnil svojimi darmi a milosťami, aby sme sa stali zrelými kresťanmi, ochotnými svedčiť o svojej viere vo vzkrieseného Ježiša Krista. Dnes všetci kresťania potrebujeme práve svetlo a silu Svätého Ducha, aby sme neboli vlažní vo viere, ale aby sme ju nebojácne vyznávali a dokázali o ňu aj bojovať milosťami a Božím slovom. Lebo dnes je veľa vlažných a zakríknutých kresťanov, ktorí si vieru chránia iba v skrytosti svojho srdca. Ale to nestačí. Dnes je čas triedenia duchov a kresťania sa majú nebojácne hlásiť ku Kristovi, jedinému víťazovi a Spasiteľovi ľudstva.
Duchu Svätý, vylej svoje dary na svoju Cirkev, na každého, kto v teba verí, aby sme vydávali tomuto svetu jasné svedectvo o Ježišovi Kristovi, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, a otvoril nám cestu k spáse.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *