Zdroj života

SLOVO SVÄTÉHO OTCA (Marek Baran) Zastav sa, Ježiš vstal z mŕtvych
Svätý Otec František na Veľkonočnú nedeľu pripomenul Božiemu ľudu poslanie Cirkvi ohlasovať Krista, ktorý vstal z mŕtvych. Povedal: „Dnes Cirkev opakuje, spieva, volá: ,Ježiš vstal z mŕtvych!‘ Nuž ako to je? Peter, Ján i ženy išli k hrobu, a ten bol prázdny. On tam nebol. Šli so srdcom uzatvoreným v smútku, v smútku z porážky: Majster, ich Majster, ten ktorého veľmi milovali, bol popravený, zomrel. A zo smrti sa nevracia. Toto je porážka, toto je cesta porážky, cesta k hrobu. Ale anjel im hovorí: ,Nie je tu, vstal z mŕtvych.‘ To je prvé ohlasovanie: ,Vstal z mŕtvych!‘ A potom zmätenosť, zatvorené srdce, zjavenia. Nuž, učeníci zostávajú zatvorení celý deň vo večeradle, pretože mali strach, že sa im prihodí to, čo sa prihodilo Ježišovi. A Cirkev nám neprestáva hovoriť do našich porážok, prihovárať sa k našim uzavretým a bojazlivým srdciam: ,Zastav sa, Pán vstal z mŕtvych.‘ Ale ak Pán vstal z mŕtvych, ako to, že sa dejú tieto veci? Prečo sa dejú mnohé nešťastia, choroby, obchodovanie s ľuďmi, vojny, ničenia, zohavenia, pomsty, nenávisť? Nuž, kde je Pán? Dnes Cirkev neustáva hovoriť: ,Zastav sa, Ježiš vstal z mŕtvych.‘ A to nie je fantázia. Zmŕtvychvstanie Krista nie je sviatok s mnohými kvetmi. Je to síce pekné, ale toto nie je všetko. Je to viac. Je to tajomstvo odvrhnutého kameňa, ktorý sa nakoniec stáva základom našej existencie. Kristus vstal z mŕtvych – toto to znamená. V tejto kultúre skartácie, kde sa to, čo neslúži, vyhadzuje, tento kameň – Ježiš – je skartovaný. A pritom je to zdroj života. A aj my, kamienky na zemi, na tejto zemi bolesti, tragédií, s vierou v zmŕtvychvstalého Krista nachádzame zmysel uprostred toľkej biedy. Zmysel hľadieť poza to, zmysel povedať: ,Pozri, nie je tu múr, je tu obzor, je tu život, je tu radosť, je tu kríž s touto dvojakosťou. Pozeraj ďalej, nezatváraj sa. Ty, kamienok, máš zmysel v živote, pretože si kamienok pri tom kameni, pri tej skale, ktorú zloba hriechu skartovala.‘ Čo nám hovorí Cirkev dnes vzhľadom na toľké tragédie? Jednoducho toto: skartovaný kameň nie je v skutočnosti naozaj skartovaný. Kamienky, ktoré veria a priľnú k tej skale, nie sú skartované, majú zmysel, a s týmto cítením Cirkev opakuje z hĺbky srdca: ,Kristus vstal z mŕtvych.‘ Zamyslime sa trocha, každý z nás pomyslime na každodenné problémy, na choroby, ktoré sme prežili alebo ktorými trpí niekto z našich príbuzných, pomyslime na vojny, na ľudské tragédie a jednoducho, pokorným hlasom, bez kvetov, sami pred Bohom a pred sebou povedzme: ,Neviem, prečo sa to deje, ale som si istý, že Kristus vstal z mŕtvych a ja som na to vsadil.‘ Bratia a sestry, toto je to, čo som vám chcel povedať. Vráťte sa dnes domov, opakujúc si vo svojom srdci: ,Kristus vstal z mŕtvych‘. (úryvok homílie zo 16. apríla 2017)

Je tu život!
Svätý Otec vo svojom príhovore povzbudil veriacich k tomu, aby boli ľuďmi vzkriesenia: „V dnešnom evanjeliovom úryvku môžeme zachytiť ozvenu slov anjela určených ženám, ktoré prišli k hrobu: ,Rýchlo choďte povedať jeho učeníkom: – Vstal z mŕtvych‘ (Mt 28, 7). Cítime, ako je aj nám adresované pozvanie poponáhľať sa a ísť ohlasovať mužom a ženám dnešných čias toto posolstvo radosti a nádeje. Bezpečnej nádeje, pretože odkedy na úsvite tretieho dňa ukrižovaný Ježiš vstal z mŕtvych, posledné slovo už viac nemá smrť, ale život! A toto je naša istota. Posledným slovom nie je hrob, nie je ním smrť, je ním život! Preto toľko opakujeme: ,Kristus vstal z mŕtvych.‘ Lebo v ňom bol hrob porazený, zrodil sa život. V sile tejto udalosti, ktorá predstavuje opravdivú dejinnú a vesmírnu novosť, sme povolaní byť novými mužmi a ženami podľa Ducha, potvrdzujúcimi hodnotu života. Je tu život! Toto už znamená začať vstávať z mŕtvych! Budeme mužmi a ženami vzkriesenia, mužmi a ženami života, ak uprostred udalostí, ktoré sužujú svet – a je ich dnes tak veľa – uprostred svetskosti, ktorá vzďaľuje od Boha, budeme vedieť prejavovať gestá solidarity, gestá prijatia, živiť celosvetovú túžbu po pokoji a snahu o životné prostredie bez poškodzovania. Ide o spoločné a ľudské prejavy, ale ak majú oporu a podnet vo viere vo vzkrieseného Pána, získavajú účinnosť, ktorá jasne presahuje naše schopnosti. A je to tak, pretože Kristus je živý a činný v dejinách skrze svojho Svätého Ducha: vykupuje naše biedy, dosahuje každé ľudské srdce a opäť dáva nádej každému, kto je utláčaný a trpí.
Panna Mária, tichý svedok smrti a zmŕtvychvstania svojho syna Ježiša, nech nám pomôže byť jasnými znakmi vzkrieseného Krista uprostred udalostí sveta, aby sa tí, čo sú v súženiach a ťažkostiach, nestali obeťami pesimizmu a porážky, rezignácie, ale našli v nás bratov a sestry, ktorí im ponúkajú oporu a útechu. Nech nám naša Matka pomáha pevne veriť v Ježišovo vzkriesenie: Ježiš je vzkriesený, je živý, tu medzi nami, a toto je obdivuhodné tajomstvo spásy schopné premieňať srdcia a život. A nech oroduje osobitným spôsobom za prenasledované a utláčané kresťanské spoločenstvá, od ktorých sa dnes v toľkých častiach sveta žiada náročnejšie a odvážnejšie svedectvo.“ (úryvok príhovoru zo 17. apríla 2017)

Ak Kristus vstal z mŕtvych, môžeme hľadieť novými očami a novým srdcom na všetky udalosti v našom živote, aj na tie najnegatívnejšie. (twitter Svätého Otca Františka z 20. apríla 2017)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *