Cirkevné školstvo v Košickej eparchii

ŠKOLSTVO (Peter Orenič) V živote každého národa zohráva škola veľmi dôležitú úlohu. Cirkevná škola nie je len ustanovizňou výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže, ale aj žriedlom a oázou pokoja, radosti a Kristovej lásky.
„Spravodlivých oslobodí vedomosť. Prameň života je poučenie. Ktorí sa vzdelávajú, skvieť sa budú jak jasnosť nebies a tí, ktorí k spravodlivosti mnohých poúčajú, budú ako hviezdy na večné veky…“ Toto sú slová zo zakladajúcej listiny Cirkevnej školy vo Vajnoroch.
Cirkev popri osobnom svedectve svojich členov ponúka osobitné inštitúcie, ktoré sa venujú rôznym činnostiam. Po dlhej nútenej prestávke sa na Slovensku začali znova otvárať cirkevné školy.
Pri napĺňaní svojho spásonosného poslania Cirkev zakladá v rôznych časoch svojej existencie vlastné cirkevné školy, pretože v nich vidí miesto, kde sa tvorí a sprostredkúva špecifické chápanie sveta, človeka a dejín. Je to výborný prostriedok na všestranný rozvoj a formáciu mladého človeka. Špecifický charakter katolíckej cirkevnej školy je v jej náboženskom rozmere, ktorý sa prejavuje:
• vo výchovnom prostredí,
• v rozvoji ľudskej osobnosti mladého človeka,
• vo všestrannej formácii,
• v spojení medzi kultúrou a vierou,
• v prepojení viery a života.
Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Košickej eparchie sa nezameriavajú iba na edukačnú činnosť, ale v duchu evanjelia ponúkajú odpoveď na zmysel života mladého človeka. V tomto duchu sú formované výchovné plány jednotlivých škôl.
Škola teda okrem základného vzdelania dáva i to, čo nám v ostatných desaťročiach uniklo – návrat k prirodzenej spiritualite človeka, k jeho uvedomovaniu si zmyslu života, obrode duchovných hodnôt a komunikácii so Stvoriteľom.
Svojím špecifikom výchovného pôsobenia v duchu zásad kresťanskej výchovy tieto školy predstavujú alternatívu štátnym školám. Základný výchovný cieľ škôl Košickej eparchie je zameraný na udržiavanie a šírenie cyrilo-metodskej, byzantskej tradície medzi žiakmi a študentmi. Školy sú viditeľným pokračovaním tradícií, ktoré na území eparchie mali vždy silné korene a ktoré dnes treba obnoviť a pozdvihnúť ako hlas zvona do duchovného prázdna.
„Neviem, či viem, čo je zázrak!“ Tuto pamätnú vetu vyriekol svojho času prezident ČSFR Václav Havel pri privítaní Svätého Otca Jána Pavla II. na prvej návšteve našej vlasti.
Neviem, či viem, čo je zázrak! Aj mne sa v tejto chvíli natíska táto otázka, keď si uvedomujem, že už dvadsať rokov tu máme Košické biskupstvo a sedemnásť rokov budujeme aj naše cirkevné školstvo. Aj napriek ťažkým začiatkom sme tu – žijeme, stále viac sa vzmáhame a sme konkurencieschopní s inými školami. Prvú školu sme v našej zriaďovateľskej pôsobnosti zriadili v Jubilejnom roku 2000. Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišove bolo zriadené ešte pred vznikom Košického exarchátu. Za ten krátky čas existencie máme mnohých absolventov, ktorí reprezentujú vzdelanú katolícku inteligenciu. Je milé, keď k nám naši absolventi prichádzajú na metodický deň, aby svojim učiteľom odovzdali svoje vedomosti a skúsenosti. Mnohí sa k nám vracajú do našich škôl už ako naši kolegovia – učitelia. Postupne sa napĺňa ideál vychovávať a vzdelávať deti od útleho detstva až po dospelosť v našich materských, základných a stredných školách. Asi už vieme, akú milosť sme dostali od nebeského Otca, a možno už vieme, čo je zázrak.

 

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišove
Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišove začalo svoju činnosť 1. septembra 1995 ako prvé gréckokatolícke gymnázium na Slovensku. 22 rokov jeho existencie potvrdzuje, že úspešne nadväzuje na dobré tradície cirkevného školstva v meste Trebišov a jeho regióne.
Svojím zameraním výchovného pôsobenia v duchu zásad kresťanskej výchovy predstavuje alternatívu štátnej školy. Škola je ekumenická, otvorená všetkým, ktorí sa chcú vzdelávať v rodinnom prostredí, kde sa stráca anonymita a jednotlivec je dôležitý pre celé spoločenstvo. Školský vzdelávací program sa nesie v duchu jeho názvu Moderná škola rodinného typu a v rámci neho je prioritnou snahou, aby inštitúcia bola v určitom zmysle nová a moderná, a zároveň starobylá a tradičná. Škola už niekoľko rokov ponúka kvalifikovanú výučbu piatich cudzích jazykov.

 

Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Michala Archanjela v Stanči
1. septembra 2000 vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, posvätil novozriadenú Cirkevnú základnú školu sv. archanjela Michala v Stanči. Bola to prvá škola zriadená Košickou eparchiou. Škola vznikla v spolupráci farára v Stanči otca Petra Oreniča a pedagóga Ladislava Beňa, ktorý sa stal jej prvým riaditeľom. Školský rok 2004 otvoril brány aj pre deti materskej školy, ktorá sa stala súčasťou cirkevnej základnej školy. Škola odvtedy nesie názov Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Michala Archanjela. Za riaditeľku bola vymenovaná Ľubica Čerepová.
Škola našla svoje významné postavenie v rámci okolia, záujem o ňu postupne narastá. Jej neustála modernizácia a pozitívna klíma v kresťanskom duchu prináša svoje ovocie, ktoré je badateľné na radostných tvárach detí a žiakov, ale aj na spokojnosti rodičov tejto školy.

 

Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta v Trebišove
Košická eparchia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti už dvanásty rok spravuje cirkevnú strednú odbornú školu, ktorej patrónom je sv. Jozafát. Táto škola sa vypracovala za krátky čas existencie na jednu z najlepších škôl v oblasti stredoškolského odborného vzdelávania, ba dokonca sa v nezávislom prieskume stala najlepšou školou na Slovensku v oblasti spolupráce s podnikmi. Svojou návštevou ju poctil prezident Slovenskej republiky aj premiér.
Škola sv. Jozafáta vznikla transformáciou stredného odborného učilišťa a dievčenskej odbornej školy. Svoju činnosť začala 1. septembra 2004. Zmenou zriaďovateľa sa zmenil aj učebný plán vo všetkých študijných i učebných odboroch. Zaviedlo sa vyučovanie povinného všeobecnovzdelávacieho predmetu katolícke náboženstvo počas celého štúdia žiakov, slávenie cirkevných sviatkov účasťou na svätých liturgiách, ako aj na duchovných aktivitách a akciách v rámci školy a eparchie.
Prvoradým cieľom je formovať mladého človeka na základe kresťanských hodnôt na zrelú osobnosť, ktorá je pripravená do života nielen po stránke odbornej – profesionálnej, ale aj osobnostnej a charakterovej. Škola v súčasnosti ponúka pre žiakov štúdium v dvojročných, trojročných, štvorročných a päťročných študijných odboroch.
Po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky sa absolvent učebného odboru môže uchádzať o štúdium v nadstavbových študijných odboroch nadväzujúcich na predchádzajúcu prípravu a získať tak úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou.
• Študijný odbor (päťročný s maturitou): hotelová akadémia
• Študijný odbor (štvorročný s maturitou): škola podnikania, služby v cestovnom ruchu
• Učebné odbory (trojročné ): strojný mechanik, autoopravár mechanik, kaderník, cukrár, predavač, hostinský, hostinská
• Učebné odbory s osobitne upravenými učebnými plánmi (dvojročné): strojárska výroba, výroba konfekcie, obrábanie kovov, spracúvanie dreva, stavebná výroba, technické služby v autoservise
• Nadstavbové štúdium: strojárstvo – výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení, prevádzka obchodu – vnútorný obchod, spoločné stravovanie, vlasová kozmetika
V súvislosti so zmenou zriaďovateľa a s nastavením nového smerovania vzdelávacieho procesu prešiel areál školy v priebehu ostatných rokov viacerými zmenami. Najviac sú viditeľné na vonkajšom vzhľade pavilónov, ale aj v zmenách dispozičného využitia priestorov.
Rekonštrukcia sa zrealizovala vo všetkých učebniach a v školskej reštaurácii Mladosť, ktorá je strediskom praktického vyučovania pre učebné a študijné odbory gastronomického zamerania. Táto zmena pracovného a študijného prostredia vytvorila žiakom aj zamestnancom kvalitnejšie podmienky na vzdelávanie a praktické vyučovanie.
Škola sa zapája do rôznych projektov iniciovaním spolupráce s regionálnymi a zahraničnými partnermi. Žiakom sa umožňuje absolvovať vo svojich priestoroch barmanský, someliersky, baristický a zváračský kurz, ktoré sú prínosom pre odborný profil absolventa.
Získavaniu praktických skúsenosti študentov pomáha aj forma zahraničnej praxe v Poľsku, Grécku, Maďarsku, na Cypre a na Ukrajine. Je to veľká šanca zdokonaliť sa v jazykoch, spoznávať nové miesta a nových ľudí.
V rámci predsedníctva Slovenskej republiky v Európskej únii mali naši študenti možnosť absolvovať týždňové stáže pri rôznych príležitostiach, ako bolo usporiadanie recepcií a zabezpečovanie starostlivosti o čelných predstaviteľov Európskej únie.
V rámci koncepčných zámerov školy sa do budúcnosti plánuje rekonštrukcia školských dielní a vytvorenie centra pre celoživotné vzdelávanie. Realizácia ďalších projektov umožní poskytovať plnohodnotné a príťažlivé podmienky na vzdelávanie a formáciu v kresťanskom duchu svojich budúcich študentov.

 

Cirkevná materská škola bl. biskupa Vasiľa Hopka v Michalovciach
8. septembra 2004, na sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky, vladyka Milan Chautur CSsR slávnostne otvoril a posvätil Cirkevnú materskú školu bl. biskupa Vasiľa Hopka (CMŠ) na Topolianskej ulici 153 v Michalovciach. Po štyroch rokoch jej pôsobenia boli od 1. decembra 2008 vytvorené tri elokované triedy v MŠ na Ulici Jána Švermu 4 v Michalovciach, kam sa následne k 1. septembru 2009 pôsobisko školy presťahovalo a materská škola na Topolianskej ulici zanikla.
CMŠ zabezpečuje výchovu a vzdelávanie deťom od dva a pol do šiestich rokov. Edukačný proces prebieha učením hrou, zážitkovým a projektovým učením so zameraním na pozitívne, morálne, kognitívne, estetické, emocionálne a sociálne formovanie detí. Tento proces sa riadi školským vzdelávacím programom s názvom Na ceste rozvoja s Bambuľkou a jej anjelikom. Cieľom a snahou všetkých jej pracovníkov je vytvoriť deťom priaznivé prostredie na ich harmonický celostný rozvoj v hravej a šťastnej atmosfére.
Keďže sa počet prihlásených detí každoročne zvyšoval, v školskom roku 2011/12 sa škola rozšírila o štvrtú triedu a v súčasnosti školu navštevuje vyše 90 detí. V súlade s týmto pôsobením sa škola snaží vytvárať pokojnú, vyrovnanú klímu a podnetné, láskavé a duchovné prostredie pre šťastné detstvo detí – malých „hopkáčov“, ako sa samy nazvali.

 

Cirkevná spojená škola v Sečovciach
Cirkevná spojená škola vznikla 1. septembra 2009 spojením dvoch škôl – Základnej školy Svätej rodiny a Základnej umeleckej školy sv. Cecílie.

 

Základná škola Svätej rodiny
Dôležitým dňom v histórii Základnej školy Svätej rodiny bol 17. november 2004, keď sa uskutočnila posviacka priestorov, ktorú vykonal vladyka Milan Chautur CSsR.
Hlavným cieľom pôsobenia školy je poskytovanie primárneho a nižšieho sekundárne vzdelania, príprava žiakov na ďalšie štúdium, kresťanská výchova realizovaná v súlade so zásadami, ktoré sú obsiahnuté v deklarácii Gravissimus educationis. Výchova a vzdelávanie je orientované v katolíckom duchu v úzkej spolupráci s rodičmi – prvotnými vychovávateľmi detí.
Žiaci školu reprezentujú na mnohých vedomostných, speváckych, výtvarných, recitačných a športových súťažiach.

 

Základná umelecká škola sv. Cecílie
Základná umelecká škola sv. Cecílie bola zriadená 1. septembra 2006. Zámerom tejto školy je poskytovanie primárneho a nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania.
V základnej umeleckej škole sv. Cecílie pracujú od školského roku 2012/2013 tri odbory – hudobný, výtvarný a literárno-dramatický.
Úspechy sa dostavili najmä vo výtvarných a hudobných súťažiach. Má zriadené elokované triedy v školách po celom území Košickej eparchie.

Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda v Košiciach
Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda, sídliaca na Južnej triede 48 v Košiciach, bola založená 2. septembra 2005. Od svojho vzniku patrí pod zriaďovateľskú pôsobnosť Košickej eparchie. Dôležitosť cirkevného školstva zriaďovateľ prejavil aj tým, že poveril dvoch kňazov starostlivosťou o túto školu. Okrem duchovnej formácie škola vzdeláva a vychováva budúce učiteľky pre materské školy, vychovávateľky pre školské kluby detí, ale aj pracovníkov pre domovy sociálnych služieb, úrady práce, terénnych sociálnych pracovníkov a tiež špeciálnych pedagógov v dennej i diaľkovej pomaturitnej forme.
Všetka táto snaha školy o kvalitu sa odrazila vo výsledkoch celoštátneho prieskumu agentúry INEKO, ktorá zaradila školu medzi osem najúspešnejších škôl v Košiciach.
Napriek krátkej histórii školy sa jej podarilo nadviazať družobné kontakty so školami podobného zamerania v Čechách (Odry), Rumunsku (Budoi – Bodonoš) a Maďarsku (Budapešť). Z tejto spolupráce vznikla myšlienka zorganizovať celoštátnu prehliadku záujmovej umeleckej činnosti katolíckych stredných škôl s medzinárodnou účasťou. Prvý ročník tejto prehliadky sa uskutočnil v apríli 2013 a zúčastnilo sa na ňom šestnásť škôl zo Slovenska, Čiech a Rumunska. Myšlienka sa stretla s vysoko pozitívnym ohlasom, preto škola plánuje organizovať túto prehliadku každoročne. Škola má vlastnú kapelu, zbor a ponúka veľké množstvo mimoškolských aktivít a krúžkov.

 

Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda v Košiciach-Ťahanovciach
Škola bola zriadená 1. septembra 2009 a tvoria ju tri organizačné zložky – materská škola, základná škola a školský klub detí. Bola prvou školou tohto typu v meste Košice a blízkom okolí. Je školou rodinného typu s príjemným a rodinným prostredím – školou pre všetky deti. Poslaním školy je dopĺňať a rozvíjať rodinnú výchovu, spolupracovať s rodičmi, vytvárať v škole príjemné rodinné prostredie preniknuté evanjeliom.
Základ výchovno-vzdelávacieho procesu je aj v názve školského vzdelávacieho programu S vierou k múdrosti a poznaniu. Poslaním školy je okrem kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu aj duchovný rozmer vzdelávania. Škola vydáva aj vlastný časopis Gorko, ktorý vychádza ako občasník spravidla štyrikrát do roka.

 

Cirkevná základná škola sv. Juraja v Trebišove
Cirkevná základná škola svätého Juraja vznikla 1. septembra 2014 transformáciou Základnej školy na Gorkého ulici 55 v Trebišove. Dostala meno po svätom Jurajovi, ktorý sa v kresťanskom svete ctí už od polovice 3. storočia. Škola vytvára priaznivé podmienky na psychický, fyzický a osobnostný rozvoj všetkých žiakov. Jej cieľom je zosúladiť výchovný vplyv rodiny a školy, a tým umocniť výchovno-vzdelávací proces. Škola je otvorená pre žiakov nielen z katolíckych rodín, ale aj pre žiakov, ktorí majú záujem o vzdelávanie v duchu kresťanských tradícií a zásad. Zameranie na vyučovanie žiakov v triedach je rozšírené aj o športovú prípravu. V každom ročníku je jedna trieda športová, ktorú navštevujú chlapci aj dievčatá so záujmom o šport, hlavne futbal. Navštevujú ju aj žiaci, ktorí hrajú hokej, a pribudli aj nové športy, ako napríklad hokejbal, stolný tenis. Študenti – športovci majú na škole veľmi dobré podmienky a ich úspechy doteraz neboli prekonané žiadnou školou v meste a v okolí. Duch odvahy a bojovnosti patróna školy svätého Juraja má práve tu miesto na svoje uplatnenie. V súčasnosti prebieha aj proces zriadenia Cirkevnej materskej školy sv. Juraja.

 

Košická eprachia má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti aj tri centrá voľného času v Strede nad Bodrogom, Veľkých Slemenciach, Košiciach a jednu Školu v prírode sv. Lukáša v Strede nad Bodrogom, kde sa minulého roka organizovalo celoeparchiálne stretnutie gréckokatolíckej mládeže.
Na výkon správy v školách a školských zariadeniach pôsobiacich na území Košickej eparchie bol 1. marca 2003 vladykom Milanom Chauturom CSsR zriadený školský úrad, ktorý zabezpečuje a plní úlohy zriaďovateľa v ekonomickej, pedagogickej, organizačnej, metodickej a personálnej oblasti. Práve pred desiatimi rokmi, 30. januára 2007, boli za patrónov cirkevného školstva vyhlásení traja svätitelia, veľkí veľkňazi a učitelia Cirkvi sv. Ján Zlatoústy, Bazil Veľký a Gregor Teológ. Zároveň sa pri tejto príležitosti koná každý rok oslava Dňa učiteľov.
Pri pohľade na radosti a námahy našich škôl si musíme uvedomiť veľký prínos, ktorý cirkevná škola uskutočňuje pri formovaní mladej generácie. Pripravuje ju, aby si našla miesto v spoločnosti vybudované na kresťanských základoch, lebo od nej závisí budúcnosť sveta a Cirkvi.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *