Matka na prenájom?

SLOVO V RODINE (Jozef Glasa) Kedysi bola náhradnou matkou dobrá žena, ktorá sa postarala o dieťa – sirotu. Dnes väčšiu pozornosť vzbudzujú ženy v pozadí, ktoré sa „postarajú“ o dieťa pre ľudí, čo si ho u nich objednali. Pre solventných jednotlivcov, neplodných manželov alebo aj partnerov rôzneho či rovnakého pohlavia. Ide o matky či živé maternice na dočasný prenájom. Mravný cit sa proti takémuto obchodovaniu s materstvom, dieťaťom a rodinnými vzťahmi prirodzene búri.

Otázkou náhradného – surogátneho materstva sa v roku 2014 zaoberala aj subkomisia pre bioetiku Konferencie biskupov Slovenska. V stanovisku upozornila, že náhradné materstvo sa dnes v niektorých médiách predstavuje v priaznivom svetle. Ako pomoc súčasnej medicíny nešťastným bezdetným. Či už žijúcim v manželstve, alebo aj mimo neho. Aj osamelým jednotlivcom. „Aby mohli mať ,vlastné dieťa‘.“ Vzniká aj pomýlená požiadavka, aby sa táto čudná medicínska a právna procedúra na Slovensku umožnila. Keď to vraj ľudia chcú a zaplatia – alebo keď si chcú na tom zarobiť – prečo im to slobodne neumožniť?!

Surogátne materstvo – podvod na hlavných zúčastnených
Takzvané náhradné materstvo – alebo aj zástupné, surogátne materstvo či prenájom maternice – je medicínsky postup, pri ktorom žena na základe predchádzajúceho dohovoru alebo zmluvy prijme do svojho tela ľudské pohlavné bunky alebo ľudské embryo či embryá s tým, že narodené dieťa či deti krátko po pôrode odovzdá inej osobe alebo osobám, aby si ho osvojili (takzvaní sociálni rodičia).
Z morálneho hľadiska ide o podvod, zneužitie a nemalú krivdu voči všetkým priamo zúčastneným osobám. Voči sociálnym či genetickým rodičom, náhradnej matke aj voči nevinnému objednanému dieťaťu. Procedúra zároveň korumpuje a mravne poškodzuje lekárov, zdravotníckych pracovníkov či osoby z iných profesií, ktoré sa na nej zúčastňujú.
Toto materstvo predstavuje hrubé zneužitie medicíny, biomedicínskej vedy i práva. Považuje sa za jednu z foriem novodobého otroctva a bezohľadného obchodu s ľuďmi – s náhradnými matkami aj s objednanými deťmi. Ide o veľký medzinárodný biznis. Živí aj siete dravých sprostredkovateľských agentúr, nezriedka napojených na organizovaný zločin.

Poníženie a zneužitie prenajatej matky
Voči náhradnej matke ide zvyčajne o morálne neprípustný vzťah zvecnenia, predaja jej tela podľa agentúrneho katalógu. Teda nielen o akýsi dobromyseľný dočasný prenájom maternice. Ide o komerčné zneužitie celého tela ženy, ktorá sa v celistvosti svojej osoby podieľa na všetkých procesoch a záťaži súvisiacich s tehotenstvom.
Po pôrode, keď má odovzdať dieťa ako očakávaný „produkt“ jeho sociálnym rodičom, prerušujú sa všetky prirodzené biologické, emočné, sociálne a ostatné sprievodné väzby, ktoré si matka počas tehotenstva zvyčajne k dieťaťu vytvára. Niektoré biologické a psychologické väzby nepominú po celý život náhradnej matky. Krivda voči žene nosiacej akoby „cudzie“ dieťa, ktoré po pôrode musí odovzdať iným ľuďom, nie je menšia ani vtedy, keď to, pomýlená, robí z altruistických či iných zdanlivo dobromyseľných dôvodov a bezodplatne. Napríklad keď matka vynosí dieťa dcére alebo aj naopak, partnerka partnerke, priateľka dvom partnerom a podobne. V situácii komerčného vzťahu ide vždy o hlboké poníženie ženy matky a pošliapanie jej ľudskej dôstojnosti.

Podvedení sociálni rodičia
Voči sociálnym rodičom dieťaťa ide tiež o podvod. Objednané dieťa, ktoré cestou náhradného materstva napokon dostanú na výchovu, vlastne nie je úplne ich biologickým dieťaťom. Biologicky ide aj o dieťa ženy, ktorá ho nosila pod srdcom. A ak sa použili aj bunky darcu či darkyne, nemá úplne celý ani ich genetický základ. Biologické uskutočnenie tohto genetického základu je však vždy podstatne ovplyvnené životom, biologickými a inými faktormi organizmu matky. Ako hovorí stará múdrosť: „Nie je jedno, ktorá žena dieťa nosila.“
Túžba po vlastnom dieťati, ktorá sama osebe môže byť dobrá, ani utrpenie nechcenej bezdetnosti nikoho neoprávňujú uchyľovať sa k mravne neprijateľným prostriedkom. Ani k postupom, ktoré zahŕňajú nespravodlivosť a ubližovanie nevinným – náhradnej matke, počatému dieťaťu, zúčastneným zdravotníckym pracovníkom či iným osobám. Túžba po dieťati nie je zhodná s „právom na dieťa“. Nikto teda nemá povinnosť takéto domnelé právo druhému plniť. Ani štát, medicína či zdravotnícky systém.
Budúci sociálni rodičia konajú, hoci možno nevedome, v rozpore so základnými morálnymi princípmi slobodnej demokratickej spoločnosti. Nerešpektujú zákaz obchodovania s ľuďmi a komercializácie ľudského tela, zákaz zotročovania, vykorisťovania, ponižovania a zneužívania osôb. Ani ľudskú dôstojnosť, prirodzené práva či skutočné záujmy náhradnej matky a jej dieťaťa. Navyše, nezriedka ide aj o zneužitie ťaživých ekonomických a sociálnych podmienok žien a rodín, z ktorých sa v chudobnejších krajinách alebo komunitách náhradné matky, či dokonca „nízkonákladové“ náhradné matky získavajú. Zodpovednosť objednávateľov dieťaťa nie je zmenšená tým, že sú často „obeťou“ bezohľadnej reklamy a manipulácie či vlastnej nevedomosti.

Objednané dieťa
Krivda voči dieťaťu náhradnej matky znamená, že prichádza na svet počatím v nezvyčajných, ba až bizarných podmienkach. Jeho počatie sa zvyčajne uskutočňuje niektorou z metód asistovanej reprodukcie. Dochádza pritom k umelému, vopred plánovanému rozdeleniu medzi jeho genetickými, biologickými a sociálnymi rodičmi. Po pôrode je odtrhnuté od svojej biologickej matky a odovzdané do výchovy cudzím ľuďom – budúcim sociálnym rodičom. Táto situácia predstavuje pre dieťa početné riziká z hľadiska jeho biologickej a psychickej identity, jeho osobnosti a ďalšieho zdravého vývinu. Nerešpektuje ani právo dieťaťa pravdivo poznať svoj biologický pôvod.
Dieťa náhradnej matky v celej procedúre vystupuje ako vec, ako tovar, ktorého „výrobu“ si niekto objednal, a zaplatí zaň. Vzťahujú sa na neho, aspoň podvedome, aj iné procedúry obvyklé vo výrobných alebo v obchodných vzťahoch. Napríklad „kontrola kvality“ či „reklamácia“. Ako názorne ukázali viaceré medializované prípady, môže to spôsobovať aj ďalšie, ťažko riešiteľné problémy. Čo napríklad s dieťaťom, ktoré sa narodí zdravotne postihnuté? Čo robiť v situácii, keď budúci sociálni rodičia zmenia názor alebo svoje vzájomné vzťahy – a objednané dieťa už nechcú prijať? Keď namiesto jedného objednaného sú na ceste dve alebo tri? Alebo keď sa dieťaťa napokon nechce vzdať jeho náhradná matka?

rodinaNeviditeľné detské obete
Krivda náhradného materstva smeruje aj voči mnohým „obetovaným“ ľudským bytostiam. Tým, ktoré sa na jeho realizáciu síce umelo počali, ale neprenesú sa do maternice, pretože boli označené za chybné alebo nadbytočné. A tak končia v mraziacom boxe alebo v odpade. Aj voči tým, ktorých vývin po prenesení do maternice nepokračuje a odumrú. Ide tu o nenapraviteľný zločin: pre žiadané narodenie objednaného dieťaťa zahynú mnohé iné.
Krivda sa však môže týkať aj žijúcich osirelých detí. Tolerancia či dokonca podpora spoločnosti vo vzťahu k produkcii „vlastných detí“ solventných objednávateľov náhradného materstva totiž znižuje reálne šance mnohých sirôt na nájdenie ochotných adoptívnych rodičov. Zároveň sa v nich i v danej spoločnosti môže posilňovať vedomie, že tieto deti sú skutočne „nechcené“.
Podpora náhradného materstva predstavuje záťaž a podstatné riziko aj pre celú spoločnosť. Vidíme nezodpovedné, komerčne motivované pôsobenie proti zdravej rodine, manželstvu, rodičovstvu aj materstvu. Navyše, biznis náhradného materstva vyviaže nemalé ľudské, medicínsko-zdravotnícke, právne, materiálne aj finančné prostriedky. Tie potom môžu chýbať na zaistenie iných, naozaj potrebných výkonov zdravotnej či sociálnej starostlivosti.

Čo môžeme urobiť?
Povinnosťou každého človeka dobrej vôle, tým skôr kresťana, je mať v uvedených otázkach primerane jasno. Máme si zaobstarať a poskytovať, v rámci svojich možností, overené informácie vo svojom okolí. Treba podporovať úsilie, aby sa zabránilo prieniku takýchto praktík do medicínskeho, zdravotníckeho či právneho prostredia na Slovensku.
Úlohou každého z nás je, aby sme sa podľa svojich možností, kompetencie a zodpovednosti zasadzovali za ochranu slovenského prostredia, našich rodín, osobitne však našich žien a dievčat pred spomínanými hrozbami fyzického, mravného a komerčného zneužitia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *