Krst ako tajomstvo Paschy

LITURGICKÁ KATECHÉZA (Marko Durlák) Viacerí možno vedia, že v prvotnej cirkvi sa krst udeľoval iba vo svätej noci, ktorá predchádzala radostný deň Kristovho vzkriesenia a o ktorej svätý Gregor Nysský hovorí, že je jasnejšia než deň. Neskôr, vzhľadom na veľký počet krstencov, sa začal krst udeľovať aj na iné sviatky, ako je Narodenie Pána, Bohozjavenie či Päťdesiatnica. To však nič nemení na veci, že krst je predovšetkým tajomstvom úzko súvisiacim s Paschou. Niektoré obrady, ktoré sa nám spájajú so slávením Paschy, sú totiž obrady, ktoré v prvotnej cirkvi boli súčasťou krstných obradov. V dávnych časoch sa krst neudeľoval v chráme, ale v osobitnej budove v blízkosti chrámu, v tzv. baptistériu. Keď bol obrad krstu a myropomazania uskutočnený, biskup spolu s kňazmi privádzali novopokrstených v sprievode do chrámu, kde ich už čakala komunita pokrstených veriacich, aby ich s radosťou prijala medzi seba a aby všetci spoločne mohli pristúpiť k Eucharistii. Počas tohto slávnostného sprievodu všetci spievali verš z listu sv. Pavla: „Ktorí ste v Krista pokrstení, Krista ste si obliekli“. V niektorých krajinách, kde je prítomný byzantský obrad, po krste a myropomazaní, keď sa spieva: „Ktorí ste v Krista pokrstení“, kňaz i krstní rodičia spolu s dieťaťom obchádzajú krstiteľnicu trikrát dookola. Je to práve pozostatok či spomienka na niekdajší slávnostný sprievod z baptistéria do chrámu. Je to ten istý sprievod, ktorý robíme na začiatku Utierne vzkriesenia, keď so sviecami obchádzame chrám, ktorého dvere sú zatvorené. Dnes, keď sa vytratilo toto pôvodné puto medzi sviatkom Paschy a sviatosťou krstu, sa mnohí domnievajú, že sprievod okolo chrámu pred začiatkom utierne symbolicky predstavuje putovanie žien myronosičiek ku Kristovmu hrobu. Pravdou však je, že ide o pôvodný sprievod nových pokrstených z baptistéria do chrámu. Svedčí o tom aj ďalšia skutočnosť: pred začiatkom paschálnej utierne, keď sa urobil sprievod okolo chrámu, kňaz a všetci veriaci zastanú pred chrámovými dverami, ktoré sú zatvorené. Tu treba pripomenúť ďalší dôležitý fakt. V minulosti sa práve tieto hlavné dvere do chrámu volali kráľovskými či cárskymi dverami. Až neskôr sme takto začali volať hlavné dvere na ikonostase. Celý chrám predstavuje Božie kráľovstvo. Zatvorené dvere na začiatku utierne Paschy majú svoj význam len v súvislosti s krstom. Kto doteraz nebol pokrstený, nemal plnú účasť na Božom kráľovstve. Až krst je tým kľúčom, ktorý pokrstenému otvára brány kráľovstva a umožňuje mu doň vstúpiť a byť jeho obyvateľom. Teraz už môže smelo vstúpiť do svadobnej hodovnej siene a sýtiť sa dosýta Božím slovom i Pánovým telom a krvou. Práve tento sprievod a vstup do chrámu, a teda do Božieho kráľovstva nám ukazuje, že život s Kristom nie je statický, nehybný, ale že je to ustavičný pohyb, kráčanie a napredovanie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *