Evanjelium podľa Lukáša v piktogramoch

RECENZIA (Jaromíra Sedláková) Interaktívna učebnica pre stredné a základné školy Evanjelium podľa Lukáša v piktogramoch je hlavným výstupom vedeckého projektu KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR) na tému Odovzdávanie kultúrneho dedičstva v biblickom kontexte hendikepovaným osobám špeciálnym modelom s využitím symbolov, ktorý bol v rokoch 2014 – 2016 riešený na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove (GTF PU). Sú v nej texty o živote a zázrakoch Ježiša Krista.
Projekt bol realizovaný v spolupráci so Spojenou školou internátnou Pavla Sabadoša v Prešove, predovšetkým so špeciálnou pedagogičkou a katechétkou PaedDr. Mgr. Darinou Petríkovou, PhD. Učebnica využíva jej metódu zobrazenia textu formou piktogramov. Ku každému slovu je priradený symbolický obrázok s jednoduchou kresbou, ktorý abstraktnú myšlienku farebne znázorňuje. Metóda bola vyvinutá pre hendikepovaných žiakov, ale môže poslúžiť aj deťom všeobecne.
Autormi učebnice sú Darina Petríková, ktorá je aj editorkou, a Mons. doc. Ľubomír Petrík, ktorý je zároveň vedúcim riešiteľom projektu. Editormi sú aj spoluriešitelia projektu prof. Marek Petro a doc. Marcel Mojzeš. Recenzentmi sú Mons. prof. Anton Tyrol a spoluriešitelia projektu doc. Peter Tirpák a doc. Štefan Paločko. Imprimatur udelil prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak SJ. Publikácia vyšla vo Vydavateľstve Prešovskej univerzity v Prešove v roku 2015. V tomto roku bola urobená jej dotlač a bola prezentovaná na medzinárodnej vedeckej konferencii na GTF PU v Prešove. Má väzbu v špirále, ktorá je praktická práve pre používanie u hendikepovaných detí, ktoré majú niekedy sťaženú aj motoriku.
V úvode autorka metódy uvádza: „Hendikepované deti čítajú slová v texte, ale nerozumejú významu, pretože gramatika s časovaním a skloňovaním dá každému slovu inú podobu. Súčasťou špecifických učebníc sú alternatívne komunikačné prostriedky a náhradné spôsoby osvojovania vedomostí s využitím nepoškodených zmyslov (zraku). Pri poznávaní nových slov sa využíva množstvo kreslených a lepených obrázkov, lebo v zrakovej forme si hendikepované dieťa vytvára jasnejšie predstavy slova.“
Podľa Ľubomíra Petríka môže učebnica „pomôcť obzvlášť rodičom, kňazom a katechétom v komunikácii viery deťom, a stať sa tak evanjelizačným nástrojom a didaktickou pomôckou pri odovzdávaní viery“.
Dnes sa v prostredí vysokého školstva veľa hovorí o potrebe väčšieho prepojenia medzi vedou a praxou. Práve táto učebnica je jedným z príkladov, kde sa spojili teológovia spolu so špeciálnymi pedagógmi v pomoci hendikepovaným žiakom. Metóda je dlhodobo overovaná v pedagogickej praxi a prináša pozitívne zistenia. Dá sa využiť aj v iných jazykoch, aj v iných biblických i nebiblických textoch.
Učebnica je opatrená aj vysvetlivkami, ktoré možno vnímať ako skrátenú metodiku k práci s použitými piktogramami. Neživotné podstatné mená sú v modrom rámčeku, životné v čiernom, prídavné mená v žltom, slovesá v červenom, predložky, spojky, príslovky, častice, citoslovcia a číslovky sú v sivom rámčeku. Je vysvetlené, ako sa tvorí zápor, množné číslo a čas slovies. V učebnici je aj priestor na poznámky. Autorka metódy pripravuje mimo projektu CD nosič, na ktorom bude okrem iného slovník piktogramov, kompletná metodika práce s nimi a Ježišove podobenstvá z Lukášovho evanjelia.
Publikácia je jedinečná svojím špecifickým zameraním a cieľovou skupinou, ktorej je určená. Akcentuje dôležitosť výchovy a vzdelávania hendikepovaných osôb a pripomína často nedocenenú prácu rodičov hendikepovaných detí a špeciálnych pedagógov, ktorú s láskou a múdro vykonávajú v prospech nielen týchto detí, ale aj celej spoločnosti. Máme nádej, že sa táto učebnica stane jednou z konkrétnych pomôcok v ich záslužnom poslaní.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *