Katolíci byzantského obradu v Grécku majú nového exarchu

(press.vatican.va, preložil: Martin Mráz, foto: es.zenit.org) Svätý Otec František prijal podľa kán. 210 § 1. CCEO zrieknutie sa úradu apoštolského exarchu pre katolíkov byzantského obradu v Grécku Mons. Dimitriosa Salachasa, a 2. februára vymenoval za nového exarchu a za titulárneho karkabinského biskupa (v dnešnom Tunisku) archimandritu Manuela Nina OSB, doterajšieho rektora Pápežského gréckeho kolégia v Ríme. Katolícka cirkev byzantského obradu v Grécku vznikla v roku 1856, keď Joannes Marangos, latinský katolícky kňaz, zhromaždil v Konštantínopole malú skupinu katolíkov byzantského obradu. Neskôr v roku 1878 sa Marangos presunul do Atén. Už o 2 roky existovali byzantské katolícke spoločenstvá aj v dvoch dedinách v Trácii. V roku 1911 bol pre katolíkov byzantského obradu na území Osmanskej ríše zriadený ordinariát so sídlom v Istanbule. Za prvého biskupa bol vymenovaný Isaias Papadopoulos. V roku 1920 ho nahradil biskup Georgios Kalavazis. V dôsledku grécko-tureckej vojny v roku 1922 sa biskup Kalavazis premiestnil do Atén a ordinariát bol povýšený na Apoštolský exarchát a neskôr v roku 1932 bol rozdelený na exarcháty v Turecku a v Grécku. Jeho exarchami po smrti biskupa Kalavazisa
(1957) boli Hyakinthos Gad (1957 – 1975), Anárghyros Printesis (1975 – 2008) a Dimitrios Salachas (2008 – 2016). Podľa údajov z roku 2014 má Apoštolský exarchát v Grécku 6 000 veriacich v troch farnostiach, sedem kňazov a pätnásť rehoľných sestier. Z celkového počtu veriacich tvoria značnú časť chaldejskí katolíci z Iraku a byzantskí katolíci z Ukrajiny, Rumunska a balkánskych štátov. Exarchát rozvíja svoje pôsobenie v charitatívnej, výchovnej a kultúrnej oblasti. Vlastní nemocnicu, špeciálnu školu pre chlapcov a dievčatá, domov dôchodcov, internát pre študentky a pracujúce dievčatá, vydavateľstvo a školu v prírode. Archimandrita Manuel Nin OSB sa narodil 20. augusta 1956 v katalánskom meste El Vendrell v Španielsku. Po skončení stredoškolských štúdií vstúpil ako novic do benediktínskeho kláštora v Montserrate. Tu v roku 1977 zložil prvé sľuby a v roku 1980 slávnostnú mníšsku profesiu. 18. apríla 1998 bol vysvätený za kňaza. Štúdiá na rímskych cirkevných univerzitách a inštitútoch ukončil doktorátom z teológie so špecializáciou na patristiku. Je profesorom na niekoľkých pápežských univerzitách a inštitútoch, konzultorom Kongregácie pre východné cirkvi, úradu liturgických slávení rímskeho pápeža a členom liturgickej komisie Kongregácie pre východné cirkvi. Od roku 1999 je rektorom Pápežského gréckeho kolégia v Ríme, kde predtým pôsobil ako špirituál, a archimandritom Melchitskej gréckokatolíckej cirkvi. Okrem katalánčiny a španielčiny ovláda aj gréčtinu, latinčinu, sýrčinu, taliančinu, francúzštinu a angličtinu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *