Archive For The “Zamyslenie” Category

By |

(Peter Šturák ml.) Kristus je ten, ktorý hľadá perlu. Toto podobenstvo plní na kríži. Dáva všetko, čo má – svoj život, aby získal cennú perlu – mňa. V ostatných podobenstvách je Božie kráľovstvo vykreslené ako vzácne, v tomto mi Kristus ukazuje, že som pre neho vzácny ja.

Read more »

By |

(Peter Šturák ml.) Mať uši neznamená počuť. Sú ľudia, ktorí ich majú, a aj tak nepočujú. Koľkokrát v zanietenosti pre nejakú vec nepočujem nič ostatné. Pre nedokonalosť tela. Mať fungujúce uši a počuť ešte neznamená počúvať. Počúvanie vyžaduje môj čas a vedie ma k premýšľaniu.

Read more »

By |

(Peter Šturák ml.) Niekedy trpím megalomanstvom. Úspech meriam počtom ľudí, dobrú kázeň počtom prikyvujúcich, horlivosť účasťou na akciách… Všetkého chcem mať veľa a najlepšie hneď. Kristus mi však neponúka megalomanské sľuby. Hovorí o maličkom stáde verných. Mám byť verný v malom, aby mi bolo zverené veľké, to, čo teraz neviem obsiahnuť – nebeské kráľovstvo.

Read more »

By |

(Peter Šturák ml.) Nemohol Kristus pri vzkriesení vyhrať tak, že by zlému zamedzil možnosť dostať sa k človeku? Už by nemusel zápasiť s hriechom… Nemohol. Veď predsa prišiel darovať slobodu, aby som sa mohol rozhodovať. Neprišiel ma spútať svojím príkazom. Ponecháva mi voľbu, aby som si vybral, s kým chcem žiť. Ak sa rozhodnem pre neho, som vzácna…

Read more »

By |

(Peter Šturák ml.) Aká to nespravodlivosť z Božej strany! Môže sa to zdať ako krivda, pretože sa často stotožňujem s tým, kto nemá. Ale tu nejde o peniaze a majetok, o ktorých si myslíme, že nám zabezpečia dobrý život. Ide aj o Božie slovo. Tomu, kto Božie slovo nepotrebuje na dobrý život, je rozumnejšie vziať ho, a dať tomu, kto z neho žije.

Read more »

By |

(Peter Šturák ml.) Do školy chodíš preto, aby si rástol v poznaní. V práci sa poznanie prehlbuje a ani v manželstve sa nekončí. Aj Kristus hovorí: „Večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.“ Celý život je o poznávaní. No hrozí nebezpečenstvo, že od viery a od lásky k blížnemu nás odradí…

Read more »

By |

(Peter Šturák ml.) Často si myslím, že moje názory sú správne. Nevidím problém v sebe, ale v blížnom. Akoby som Kristovi hovoril: „To on je ten, ktorý potrebuje, aby si ho priviedol na správnu cestu.“ Počas svätej liturgie pred prijímaním vyznávam: „Verím, Pane, a vyznávam, že ty si Kristus, Syn živého Boha, ktorý prišiel na svet spasiť hriešnikov…“…

Read more »

By |

(Peter Šturák ml.) Kristovi ide naozaj o moju spásu. Robí všetko pre to, aby som pochopil, čo mi chce povedať. Aby som sa nemohol vyhovárať, že nerozumiem. Nie je len učiteľom, ktorý vyučuje podľa osnovy, školiteľom, ktorý len ukáže, ako vykonávať činnosť, vedúcim, ktorý dohliada na plnenie plánu. On mi je nablízku, vyučuje ma, povzbudzuje, potešuje…

Read more »

By |

(Peter Šturák ml.) Čo je vôľou Otca? Aby som bol spasený, aby som mu bol najbližšie, ako sa dá. Bolo by rozumné plniť Otcovu vôľu, ktorá smeruje k mojej spáse. Keď sa pozriem na svoj život, musím skonštatovať, že sa často správam nerozumne, pretože nedbám o svoju spásu. Preto mi vždy pomôže pohľad na Bohorodičku, ktorá Božiu…

Read more »

By |

(Peter Šturák ml.) Život kresťana je životom plným paradoxov, o ktorých hovorí Kristus v blahoslavenstvách. Ak chcem vystúpiť hore, musím najprv zostúpiť. Stať sa chudobným. Hlavne na svoje predstavy. Chudobný je ten, kto nemá mnoho, má len toľko, aby akosi prežíval. A takto nechce žiť nikto. Všetci chceme žiť v plnosti a hojnosti. Chceme žiť v raji. Raj – Božie kráľovstvo…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi