Archive For The “Rok milosrdenstva” Category

By |

HISTORICKÉ OSOBNOSTI (Michal Glevaňák)   Alexander Duchnovič sa narodil v roku 1803 v Topoli v kňazskej rodine, po smrti otca odišiel na gymnázium do Užhorodu, kde mal v pláne stať sa zememeračom. Na prosby matky absolvoval filozoficko-teologické štúdiá v Košiciach (1821 – 1823) a Užhorode (1823 – 1827). Po vysvätení pôsobil ako biskupský aktuár v Prešove. Tu sa často…

Read more »

By |

HISTORICKÉ MIESTA (Peter Borza)   Udalosti v Ľutine z roku 1852 spôsobili, že sa skromná dedinka zmenila na najvýznamnejšie gréckokatolícke pútnické miesto na Slovensku. Na sviatok sv. Eliáša po svätej liturgii išla Zuzana Feketeová zbierať huby. Keď sa vracala domov, na okraji lesa uvidela starca v nezvyčajnom svetle. Muž odetý do bieleho rúcha s jasným krížom na hrudi…

Read more »

By |

HISTORICKÉ MIESTA (Peter Šturák)     Na mieste dnešného Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa existovala už koncom 14. storočia špitálska kaplnka postavená v neogotickom štýle, ktorá bola zasvätená Panne Márii a patrila karmelitánom. Počas reformácie používali objekt chrámu slovenskí evanjelici striedavo s rímskokatolíkmi. Na základe kráľovského rozhodnutia sa od roku 1673 stal chrám a nemocnica majetkom…

Read more »

By |

HISTORICKÉ MIESTA (Darina Petranská)   V južnej časti historického centra Prešova sa nachádza súbor budov patriacich Gréckokatolíckej cirkvi. Jednou z nich je arcibiskupská rezidencia vystavaná na mieste kláštora minoritov, ktorý spolu s priľahlým kostolom rehoľa po zrušení svojho rádu v Prešove v roku 1787 opustila. V roku 1791 sa sem presťahovalo sídlo Košického gréckokatolíckeho vikariátu a v roku 1818, po erigovaní gréckokatolíckeho…

Read more »

By |

HISTORICKÉ OSOBNOSTI (Jaroslav Coranič)   Jozef Gaganec sa narodil 10. apríla 1793 vo Vyšnom Tvarožci pri Bardejove. Štúdium filozofie absolvoval vo Veľkom Varadíne (1810 – 1812) a teológiu v Trnave (1812 – 1816). Pred kňazskou vysviackou sa oženil s Annou Kovalickou, dcérou gréckokatolíckeho kňaza. Kňazské svätenie prijal vo Veľkom Varadíne 8. marca 1817.   Jeho prvé pôsobisko…

Read more »

By |

HISTORICKÉ OSOBNOSTI (Michal Glevaňák)   Ján Kováč sa narodil v mešianskej rodine v Jágri (1764). Po skončení gymnázia v roku 1781 odišiel do Viedne študovať právo. V roku 1785 prevzal výchovu troch synov sedmohradského miestodržiteľa grófa Juraja Bánffyho (1746 – 1822). Vyučoval ich maďarský jazyk, zatiaľ čo on sám sa učil po francúzsky. V roku 1789 vstúpil do slobodomurárskej lóže…

Read more »

By |

HISTORICKÉ MIESTA (Michal Glevaňák)   Prvá zmienka o budovaní kláštora na území obce Lechnica na Zamagurí je z roku 1319. Šľachtic magister Kakoš (Gallus) Berzenczi zo svojho majetku vyčlenil 62 lánov a daroval ich reholi kartuziánov na Skalke útočiska (lat. Lapis refugii), aby zrealizovali stavbu nového kláštora. S touto iniciatívou už v roku 1308 súhlasil…

Read more »

By |

HISTORICKÉ OSOBNOSTI (Jaroslav Coranič)   Gregor Tarkovič sa narodil 20. novembra 1754 v obci Pasika v Berežskej župe (dnešná Zakarpatská oblasť na Ukrajine). Vysokoškolské štúdium filozofie absolvoval vo Veľkom Varadíne (dnes Oradea v Rumunsku). Po jeho úspešnom ukončení ho v roku 1775 mukačevský gréckokatolícky biskup Andrej Bačinský poslal na ďalšie teologické štúdiá do novootvoreného Seminára sv….

Read more »

By |

HISTORICKÉ OSOBNOSTI (Peter Šturák)   Michal Bradáč sa narodil 3. septembra 1749 v Kamienke na Spiši. Bol mladším bratom neskoršieho mukačevského biskupa Jána Bradáča. Študoval v Podolínci, Košiciach a v Trnave. Teologické štúdiá zavŕšil v Seminári svätej Barbory vo Viedni. Po vysviacke v roku 1777 bol vymenovaný za farára v katedrálnom chráme v Užhorode aj za kanonika miestnej kapituly. Na bohosloveckej akadémii v Užhorode…

Read more »

By |

HISTORICKÉ OSOBNOSTI (Peter Šturák)   Jedným z prvých historikov, ktorý odkrýval najstaršie dejiny Gréckokatolíckej cirkvi na našom území, je Michal Lučkaj. Narodil sa 19. novembra 1789 vo Veľkých Lúčkach v dnešnom mukačevskom rajóne na Ukrajine. Pochádzal z rodiny dedinského kantora Michala Popa. Priezvisko Lučkaj prijal neskôr. Po získaní základného vzdelania pokračoval v štúdiu na gymnáziu v Užhorode. Ďalej pokračoval vo…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi