Archive For The “Rok milosrdenstva” Category

By |

HISTORICKÉ MIESTA (Darina Petranská)   V južnej časti historického centra Prešova sa nachádza súbor budov patriacich Gréckokatolíckej cirkvi. Jednou z nich je arcibiskupská rezidencia vystavaná na mieste kláštora minoritov, ktorý spolu s priľahlým kostolom rehoľa po zrušení svojho rádu v Prešove v roku 1787 opustila. V roku 1791 sa sem presťahovalo sídlo Košického gréckokatolíckeho vikariátu a v roku 1818, po erigovaní gréckokatolíckeho…

Read more »

By |

HISTORICKÉ OSOBNOSTI (Jaroslav Coranič)   Jozef Gaganec sa narodil 10. apríla 1793 vo Vyšnom Tvarožci pri Bardejove. Štúdium filozofie absolvoval vo Veľkom Varadíne (1810 – 1812) a teológiu v Trnave (1812 – 1816). Pred kňazskou vysviackou sa oženil s Annou Kovalickou, dcérou gréckokatolíckeho kňaza. Kňazské svätenie prijal vo Veľkom Varadíne 8. marca 1817.   Jeho prvé pôsobisko…

Read more »

By |

HISTORICKÉ OSOBNOSTI (Michal Glevaňák)   Ján Kováč sa narodil v mešianskej rodine v Jágri (1764). Po skončení gymnázia v roku 1781 odišiel do Viedne študovať právo. V roku 1785 prevzal výchovu troch synov sedmohradského miestodržiteľa grófa Juraja Bánffyho (1746 – 1822). Vyučoval ich maďarský jazyk, zatiaľ čo on sám sa učil po francúzsky. V roku 1789 vstúpil do slobodomurárskej lóže…

Read more »

By |

HISTORICKÉ MIESTA (Michal Glevaňák)   Prvá zmienka o budovaní kláštora na území obce Lechnica na Zamagurí je z roku 1319. Šľachtic magister Kakoš (Gallus) Berzenczi zo svojho majetku vyčlenil 62 lánov a daroval ich reholi kartuziánov na Skalke útočiska (lat. Lapis refugii), aby zrealizovali stavbu nového kláštora. S touto iniciatívou už v roku 1308 súhlasil…

Read more »

By |

HISTORICKÉ OSOBNOSTI (Jaroslav Coranič)   Gregor Tarkovič sa narodil 20. novembra 1754 v obci Pasika v Berežskej župe (dnešná Zakarpatská oblasť na Ukrajine). Vysokoškolské štúdium filozofie absolvoval vo Veľkom Varadíne (dnes Oradea v Rumunsku). Po jeho úspešnom ukončení ho v roku 1775 mukačevský gréckokatolícky biskup Andrej Bačinský poslal na ďalšie teologické štúdiá do novootvoreného Seminára sv….

Read more »

By |

HISTORICKÉ OSOBNOSTI (Peter Šturák)   Michal Bradáč sa narodil 3. septembra 1749 v Kamienke na Spiši. Bol mladším bratom neskoršieho mukačevského biskupa Jána Bradáča. Študoval v Podolínci, Košiciach a v Trnave. Teologické štúdiá zavŕšil v Seminári svätej Barbory vo Viedni. Po vysviacke v roku 1777 bol vymenovaný za farára v katedrálnom chráme v Užhorode aj za kanonika miestnej kapituly. Na bohosloveckej akadémii v Užhorode…

Read more »

By |

HISTORICKÉ OSOBNOSTI (Peter Šturák)   Jedným z prvých historikov, ktorý odkrýval najstaršie dejiny Gréckokatolíckej cirkvi na našom území, je Michal Lučkaj. Narodil sa 19. novembra 1789 vo Veľkých Lúčkach v dnešnom mukačevskom rajóne na Ukrajine. Pochádzal z rodiny dedinského kantora Michala Popa. Priezvisko Lučkaj prijal neskôr. Po získaní základného vzdelania pokračoval v štúdiu na gymnáziu v Užhorode. Ďalej pokračoval vo…

Read more »

By |

HISTORICKÉ OSOBNOSTI (Mons. Milan Lach SJ)   Baziliánsky mních Juraj Joannikij Bazilovič je nepochybne jednou z najvýznamnejších osobností Gréckokatolíckej cirkvi v minulosti. Narodil sa 6. júna 1742 v obci Hlivištia v okrese Sobrance. Po štúdiách na jezuitských školách v Užhorode a v Košiciach vstúpil do baziliánskeho noviciátu v Krásnom Brode a pri mníšskych sľuboch prijal meno Joannikij. Po…

Read more »

By |

HISTORICKÉ OSOBNOSTI (Jaroslav Coranič)   Jozef II. (* 13. marec 1741 – † 20. február 1790) bol najstarším synom cisárovnej Márie Terézie a Františka I. Lotrinského. Od roku 1764 bol kráľom a od roku 1765 cisárom Svätej rímskej ríše národa nemeckého, od roku 1765 aj spoluvládcom Márie Terézie v habsburskej monarchii. Po matkinej smrti v roku 1780 sa stal…

Read more »

By |

HISTORICKÉ OSOBNOSTI (Juraj Gradoš)   Biskup Andrej Bačinský sa narodil 14. novembra 1732 vo východoslovenskej obci Beňatina v niekdajšej Užskej župe, dnes v okrese Sobrance, pri slovensko-ukrajinských hraniciach, kde bol jeho otec Teodor Bačinský kňazom. Základné humanitné vzdelanie dostal počas rokov 1752 – 1758 na jezuitskom gymnáziu v Užhorode. Štúdium filozofie a teológie ukončil na uni­verzite v Trnave a v seminári Adalbertinum…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi