Archive For The “Rok milosrdenstva” Category

By |

HISTORICKÉ OSOBNOSTI (Peter Krajňák ml.; foto: archív autora)   Pri vzniku gréckokatolíckej eparchie v Prešove bola zriadená aj katedrálna kapitula s piatimi kanonikmi. Jej inštalácia sa konala  6. augusta  1820 a fungovala do roku 1950. Jedným z jej veľprepoštov (Praepositus Maior) bol aj Jozef Mižičko.   Narodil sa 7. januára 1847 v obci Okružná pri Prešove. Po skončení ľudovej školy…

Read more »

By |

HISTORICKÉ OSOBNOSTI (Peter Šturák; foto: archív p. Rochlitza)   Jednou z najvýznamnejších osobností v dejinách kňazského seminára v Prešove po jeho založení bol kanonik Michal Kotradov (1831 – 1901). Narodil sa 30. novembra 1831 v Toryskách. Jeho otec, vidiac nadanie svojho syna, odviedol ho do dediny Jakubany, v tom čase význačnej najlepším učiteľom, ktorý nadaného žiaka vyučoval modlitbe časoslova,…

Read more »

By |

HISTORICKÉ OSOBNOSTI (Michal Glevaňák; foto: archív F. Dancáka)   Dr. Mikuláš Beskid, kňaz, historik, publicista, literárny vedec, scenárista a osvetovo-kultúrny činovník, sa narodil 28. marca 1883 v meste Boldogkőváralja (Boršodsko-abovsko-zemplínska župa v Maďarsku) v rodine gréckokatolíckeho kňaza Alexandra Beskida. V rokoch 1892 – 1900 študoval na Kráľovskom gymnáziu v Prešove a podľa rodinnej tradície sa rozhodol pre kňazskú službu. Mladý Mikuláš…

Read more »

By |

HISTORICKÉ OSOBNOSTI (Jaroslav Coranič)   Štefan Novák sa narodil 4. decembra 1879 v obci Ubľa v Zemplínskej župe v rodine gréckokatolíckeho kňaza Jána Nováka. Stredoškolské štúdiá absolvoval na gymnáziu v Užhorode, kde sa ho po skorej smrti jeho otca ujal a finančne podporoval kanonik Mukačevskej kapituly Július Drohobecký (neskorší biskup v Križevaci) a kancelár Mukačevského biskupstva Anton Papp (neskorší mukačevský biskup)….

Read more »

By |

HISTORICKÉ OSOBNOSTI (Juraj Gradoš)   Juraj (Ján) Répaši (Répássy) sa narodil 5. mája 1837 v maďarskej obci Boldogkőváralja, kde v rokoch 1836 – 1838 po svojej kňazskej vysviacke pôsobil jeho otec Ján Répaši (ml.). Jeho mama Mária Mankovičová pochádzala z rodiny mukačevského biskupa Juraja Gabriela Blažovského (Mankoviča). Teta Anna Répašiová sa vydala za Štefana Gaganca, mladšieho brata druhého…

Read more »

By |

HISTORICKÉ OSOBNOSTI (Milan Jasik)   V polovici 20. storočia sa pri oprave farského chrámu v Beloveži našla vo veži medená nádoba, v ktorej bola uložená dlhá báseň makovického slávika. Takto sa sám nazval Alexander Pavlovič, jeden z najvýznamnejších rusínskych básnikov 19. storočia.   Narodil sa 19. septembra 1819 v obci Šarišské Čierne, v rodine gréckokatolíckeho kňaza. Ako štvorročný osirel, preto sa…

Read more »

By |

HISTORICKÉ MIESTA (Miroslav Janočko)   Potreba inštitútu, ktorého cieľom bolo pripraviť kvalifikovaných učiteľov vyučujúcich na dedinských školách, sa požadovala už dávnejšie. Na gréckokatolíckych školách v Prešovskej eparchii, ktoré boli takmer v každej farnosti, bol v tom čase veľký nedostatok kvalifikovaných učiteľov. Tí, ktorí učili, navštevovali kantorsko-učiteľský ústav v Užhorode založený v roku 1794. Do otvorenia učiteľského ústavu v Prešove pracovalo…

Read more »

By |

  HISTORICKÉ OSOBNOSTI (Jaroslav Coranič)   Ján Váli (Vályi) sa narodil 22. septembra 1837 v malej farnosti Mukačevského biskupstva Ovéncselö v Sabolčskej župe (dnes v Maďarsku) v rodine miestneho gréckokatolíckeho kňaza Jána Váliho. Po ukončení základného vzdelania pokračoval v gymnaziálnych štúdiách v Debrecíne a vo Veľkom Varadíne. V roku 1857 začal štúdium teológie na Užhorodskej teologickej akadémii. V rokoch 1862 – 1865 pokračoval…

Read more »

By |

HISTORICKÉ OSOBNOSTI (Juraj Gradoš)   Ignác Roškovič sa narodil 28. septembra 1854 na Zemplíne, v Slavkovciach v rodine rovnomenného gréckokatolíckeho kňaza. Jeho otec sa stal v roku 1866 riaditeľom kňazského seminára v Užhorode a veľprepoštom užhorodskej kapituly. Mladý Ignác tak gymnázium absolvoval v Užhorode. Počas štúdia ochorel na týfus. Jeho mimoriadny talent v kreslení ocenil napr. Ferenc Heverdle či Ferdinand Vydra. V roku…

Read more »

By |

HISTORICKÉ MIESTA (Peter Šturák)   Cirkev od svojho počiatku dostala poverenie od Ježiša Krista, aby sa v každom čase venovala starostlivosti o kňazské povolania, lebo budúcnosť Cirkvi závisí od svätých a vzdelaných kňazov. Táto formácia v dejinách Cirkvi prechádzala mnohými vývojovými etapami. V službách evanjelizácie našich vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda táto príprava na kňazstvo pokračovala aj na našom území….

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi