Archive For The “Rok milosrdenstva” Category

By |

HISTORICKÉ OSOBNOSTI (Peter Šturák)   Jedným z prvých historikov, ktorý odkrýval najstaršie dejiny Gréckokatolíckej cirkvi na našom území, je Michal Lučkaj. Narodil sa 19. novembra 1789 vo Veľkých Lúčkach v dnešnom mukačevskom rajóne na Ukrajine. Pochádzal z rodiny dedinského kantora Michala Popa. Priezvisko Lučkaj prijal neskôr. Po získaní základného vzdelania pokračoval v štúdiu na gymnáziu v Užhorode. Ďalej pokračoval vo…

Read more »

By |

HISTORICKÉ OSOBNOSTI (Mons. Milan Lach SJ)   Baziliánsky mních Juraj Joannikij Bazilovič je nepochybne jednou z najvýznamnejších osobností Gréckokatolíckej cirkvi v minulosti. Narodil sa 6. júna 1742 v obci Hlivištia v okrese Sobrance. Po štúdiách na jezuitských školách v Užhorode a v Košiciach vstúpil do baziliánskeho noviciátu v Krásnom Brode a pri mníšskych sľuboch prijal meno Joannikij. Po…

Read more »

By |

HISTORICKÉ OSOBNOSTI (Jaroslav Coranič)   Jozef II. (* 13. marec 1741 – † 20. február 1790) bol najstarším synom cisárovnej Márie Terézie a Františka I. Lotrinského. Od roku 1764 bol kráľom a od roku 1765 cisárom Svätej rímskej ríše národa nemeckého, od roku 1765 aj spoluvládcom Márie Terézie v habsburskej monarchii. Po matkinej smrti v roku 1780 sa stal…

Read more »

By |

HISTORICKÉ OSOBNOSTI (Juraj Gradoš)   Biskup Andrej Bačinský sa narodil 14. novembra 1732 vo východoslovenskej obci Beňatina v niekdajšej Užskej župe, dnes v okrese Sobrance, pri slovensko-ukrajinských hraniciach, kde bol jeho otec Teodor Bačinský kňazom. Základné humanitné vzdelanie dostal počas rokov 1752 – 1758 na jezuitskom gymnáziu v Užhorode. Štúdium filozofie a teológie ukončil na uni­verzite v Trnave a v seminári Adalbertinum…

Read more »

By |

HISTORICKÉ OSOBNOSTI (Peter Šturák) Biskup Ján Bradáč sa narodil 14. februára 1732 v Toryskách vo vtedajšej Spišskej župe. Jeho otec  Simeon bol v kráľovských službách a neskôr sa stal  pohraničným komisárom. Tento úrad zastával čestne a svedomito. Jeho matka Katarína, rodená Vislocká, sa narodila v Toryskách. Pokrstený bol jarabinským farárom Teodorom Ihnatovičom. Po získaní základného vzdelania, ktoré nadobudol v Kamienke,…

Read more »

By |

HISTORICKÉ OSOBNOSTI (Jaroslav Coranič) Mária Terézia, panovníčka v habsburských dedičných krajinách v r. 1740 – 1780, sa vo Viedni 13. mája 1717 narodila a 29. novembra 1780 zomrela. Jej celý titul bol Mária Terézia, cisárovná Svätej ríše rímskej nemeckého národa, kráľovná Uhorska, Česka, Chorvátska a Slavónska, arcivojvodkyňa Rakúska, vojvodkyňa Parmy a Piacenzy a veľkovojvodkyňa Toskánska. Mária Terézia sa…

Read more »

By |

HISTORICKĚ MIESTA (Martin Mráz) Máriapócs je jedno z najstarších mariánskych pútnických miest v dnešnom Maďarsku. Prvá písomná zmienka o obci pochádza už z roku 1280, jej dejiny sú však späté s gréckokatolíkmi žijúcimi v súčasnosti na území niekoľkých štátov stredovýchodnej Európy. Všetci gréckokatolíci pod Karpatmi boli stáročia spojení v jednej materskej Mukačevskej eparchii. Územie tohto…

Read more »

By |

HISTORICKÉ OSOBNOSTI (Peter Šturák) Zaiste je určitou raritou, ak nájdeme v dejinách Cirkvi dvojicu bratov, ktorí stáli na čele eparchie ako jej biskupi. Takouto dvojicou sú bratia Oľšavskí, ktorí boli biskupmi Mukačevskej eparchie v 18. storočí. Pochádzali z Oľšavice na Spiši. Podľa nej prijali aj svoje mená. Starší z dvojice bratov bol Šimon Štefan, mladší…

Read more »

By |

HISTORICKÉ OSOBNOSTI (Jaroslav Coranič) Juraj Bizanci (Bizancij, Bizanský) sa narodil v roku 1657 vo Veľkom Rakovci (Велікій Раковец) vo vtedajšej Berežskej župe na Podkarpatskej Rusi. Kňazskú vysviacku prijal v roku 1701 z rúk mukačevského biskupa Jána Jozefa de Camillisa. Ako farár pôsobil vo farnosti Veľký Kalov (Nagy Kalló) v Sabolčskej župe, odkiaľ neskôr ako archidiakon…

Read more »

By |

HISTORICKÉ MIESTA (Michal Glevaňák) Ján Jozef Hodermarský sa narodil v Hodermarku (dnes súčasť Ihlian, okr. Kežmarok) v rodine kantora učiteľa. Filozofické a teologické štúdiá absolvoval na univerzite v Trnave. V roku 1701 prijal kňazské svätenie a biskup Jozef Ján de Camillis (1678 – 1711) ho vymenoval za svojho synkela. Po smrti biskupa (1706) na žiadosť…

Read more »

oficiálny časopis Gréckokatolíckej cirkvi