Budúcnosť Cirkvi

SLOVO METROPOLITU (vladyka Ján Babjak SJ)

 

Počas synody biskupov v Ríme, ktorá sa 3. – 28. októbra venovala aktuálnym témam mladých, vystúpil so svojím príhovorom aj prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ.

 

Drahý Svätý Otče, milí synodálni otcovia a všetci prítomní,

pochádzam zo srdca Európy, zo Slovenska a skúsenosť s mladými v našej Gréckokatolíckej cirkvi je nielen dobrá, ale myslím si, že aj inšpirujúca pre mnohých z vás. Milujeme našu mládež, lebo ju vnímame ako sladké ovocie našej Cirkvi, ktoré sa zrodilo cez utrpenie a bolesť našich blahoslavených biskupov, kňazov a veriacich.

 

Mladým sa venujeme systematicky v rôznych centrách a venujú sa im najmä mladí animátori, ktorých si vychovávame v dvojročnej animátorskej škole v našich mládežníckych centrách. Aktuálne máme v týchto školách 164 účastníkov, ktorí s radosťou prichádzajú na formáciu, aby duchovne porástli a naučili sa odovzdávať mladým ľuďom to, čo sami dostali pri svojej formácii, pri rozlišovaní povolania. Súčasťou tejto školy sú aj seminaristi, ktorí si prostredníctvom tejto formácie vytvárajú vzťahy s laikmi, raz budúcimi spolupracovníkmi vo farnostiach. Doposiaľ absolvovalo animátorskú školu v našej metropolii približne štyristo účastníkov.

 

Animátorom v službe mladým sú nápomocní riaditelia jednotlivých centier a najmä kňazi, členovia komisie pre mládež, ktorí sa pravidelne stretávajú a spolu pripravujú formačné programy. Bez týchto zapálených mladých ľudí, animátorov, si neviem predstaviť prácu s mládežou v archieparchii i metropolii, lebo práve mladí najlepšie rozumejú mladým a vedia s nimi komunikovať ich rečou. Mladých ľudí sa snažíme osloviť už v útlom veku. Letné stretnutia mládeže organizujeme vo viacerých vekových kategóriách, už od deviatich rokov. Len cez tieto prázdniny ich počet presiahol 1 390. Mladí, oslovení a inšpirovaní animátormi, s radosťou vstupujú do formačných programov, aby raz sami slúžili mladým.

 

Naša hlavná animátorka Viktória je tu prítomná na biskupskej synode ako audítorka. Má mnoho vzácnych skúseností s formáciou mládeže, v ostatných rokoch aj zo zahraničia.

 

Mládeži sa venujeme nielen cez prázdniny, keď sú centrá preplnené, ale aj pravidelne celý rok, najmä počas tematických víkendov, formačných kurzov a duchovných cvičení. Tak mladí dozrievajú a stavajú sa z nich zrelí kresťania, ktorí milujú Cirkev a žijú pre ňu. Mnohí sa potom sami venujú mladým vo svojich farnostiach organizovaním a vedením pravidelných týždňových stretnutí pre deti a mládež i miništrantov, vedením detských zborov, prípravou farských dní, výletov a táborov. Animátori sprevádzajú mladých osobným svedectvom a príkladom nezištnej služby a sú im nápomocní pri rozlišovaní ich povolania. Mám nádej, že práve mládež formovaná mladými animátormi dokáže intenzívnejšie napĺňať aj misionárske a evanjelizačné poslanie Cirkvi.

 

Medzi mládežou, ktorej sa venuje naša Gréckokatolícka cirkev, sú aj mnohí Rómovia, čo je, myslím si, veľmi vzácne, lebo boli na okraji spoločnosti. Naša cirkev má už trinásť rokov s formáciou Rómov tie najlepšie skúsenosti a môžem svedčiť, že sú často horlivejší než ostatní. Sú šikovní a zdatní nielen v oblasti hudby a spevu, ale aj v oblasti odovzdávania viery svojim rovesníkom. Keďže Rómovia sú otvorení životu oveľa viac ako majoritná spoločnosť, myslím si, že raz oni môžu byť hlavní misionári pri odovzdávaní viery ďalším generáciám v našej cirkvi.

Ďakujem.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *