Kristus Kráľ

SLOVO METROPOLITU (vladyka Ján Babjak SJ)

 

Svätý Otec Benedikt XVI. hovorí, že Cirkev nás sviatkom Krista Kráľa vyzýva sláviť Pána Ježiša ako Kráľa vesmíru. Volá nás, aby sme zamerali náš pohľad do budúcnosti, či lepšie do hĺbky, k poslednej méte dejín, keď nastane konečné a večné Kristovo kráľovstvo. On bol na počiatku s Otcom, keď bol stvorený svet, a plne zjaví svoju vládu na konci vekov, keď bude súdiť všetkých ľudí.

 

Po rozmnožení chlebov sa ho zástup nadšený zázrakom chcel zmocniť a urobiť ho kráľom, aby premohol rímsku moc a nastolil tak nové politické kráľovstvo. No Ježiš vedel, že Božie kráľovstvo je celkom iného druhu, nezakladá sa na zbraniach a násilí.

 

Keď bol predvedený Židmi pred Piláta, odohral sa medzi nimi zaujímavý rozhovor. Pilátovi ho Židia predstavili ako niekoho, kto túži po politickej moci. Pilát sa opýtal Ježiša: „Si židovský kráľ?“ Ježiš odpovedal: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta… Nie je stadiaľto.“ (Jn 18, 33. 36)

 

Pilát nechápe: môže tu byť moc, ktorá sa nedosahuje ľudskými prostriedkami? Moc, ktorá nezodpovedá logike panovania a sily? Ježiš prišiel, aby zjavil moc iného kráľovstva. Božieho. Prišiel, aby vydal svedectvo pravde o Bohu, ktorý je láska a ktorý chce nastoliť kráľovstvo spravodlivosti, lásky a pokoja (porov. 1 Jn 4, 8. 16). Kto je otvorený láske, počúva toto svedectvo a prijíma ho s vierou.

 

Nám ľuďom 21. storočia sa môže zdať slovné spojenie Kristus Kráľ dosť čudné. To len preto, že ho porovnávame s historickými kráľmi, vládcami sveta. Kristus nechcel byť svetským kráľom, on chcel byť a stále túži po tom, aby bol kráľom našich sŕdc. Chce viesť náš život ku konečnému víťazstvu, ktoré nám on sám vydobyl. Chce nás priviesť k Otcovi do jeho nebeského kráľovstva. Ak sa mu zveríme, pomôže nám žiť v Božej milosti, nie v hriechu. Po tom všetci veriaci túžime.

 

Prorok Daniel predpovedal: „Jeho vláda je večná, nikdy nezanikne a jeho kráľovstvo nebude zničené.“ (Dan 7, 13 – 14) Tieto slová načrtávajú kráľa, ktorý panuje od mora k moru až po kraj zeme a má absolútnu moc, ktorá nebude nikdy zničená. Toto prorocké videnie plne uskutočňuje Kristus: moc pravého Mesiáša, moc, ktorá nikdy nezapadne a ktorá nebude nikdy zničená, nie je moc pozemských kráľovstiev, ktoré povstávajú a padajú, ale kráľovstva pravdy a lásky. Toto kráľovstvo Ježiš ohlasoval v podobenstvách a otvorene pred Pilátom. Buďme šťastní, že patríme do jeho kráľovstva.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *