Poďakovanie

SLOVO METROPOLITU (vladyka Ján Babjak SJ)

 

Drahí naši veriaci, zo srdca vás všetkých pozdravujem a žičím vám všetky potrebné milosti v tomto Jubilejnom roku výročí Prešovskej archieparchie.

 

Obraciam sa na vás s veľkou vďakou v srdci za to, že ste živou súčasťou Gréckokatolíckej cirkvi. Verím, že ste hrdí na svoju cirkev, ktorá v nedávnom čase totality obstála v jednote s Petrom, čiže so Svätým Otcom. Vydala tak svedectvo jednoty s jediným živým zakladateľom Cirkvi Ježišom Kristom, ktorý na tretí deň vstal z mŕtvych. Zakladatelia všetkých ostatných „cirkví“ sú dávno mŕtvi, ale Ježiš Kristus je živým Bohom. V tomto čase intenzívnejšie ďakujem Bohu za blahoslavených mučeníkov z tohto obdobia, ktorými Boh ozdobil našu cirkev. Za všetkých vyznávačov, ktorí trpeli za vieru,  a tým získali nemalé milosti pre seba a pre ďalšie generácie Gréckokatolíckej cirkvi. Boh pozná životy všetkých ľudí, pozná naše dobré skutky i naše hriechy. Na hriechy najradšej zabúda, keď nám prejavuje svoje milosrdenstvo vo sviatosti pokánia.

 

V dnešnej neľahkej dobe sekularizmu, keď sa nám tlačí svetský duch nielen do života našej spoločnosti, ale aj do života Cirkvi, do života našich rodín, do medziľudských vzťahov, ale aj do našich sŕdc, je veľmi dôležité byť pevne ukotvenými v Cirkvi. Tá je ako Noemova archa na nepokojnom a rozbúrenom mori života, hoci na ňu útočia z každej strany, hoci ju mnohí nenávidia a snažia sa ju zničiť. A hoci sú v nej aj slabí, biedni a hriešni ľudia, a hoci aj niektorí veriaci, či dokonca kňazi odpadnú, môžeme sa pokojne spoľahnúť na Ježišove slová, že ani brány pekelné ju nepremôžu, lebo Cirkev je postavená na Petrovej skale (porov. Mt 16, 18).

 

Cirkev je božsko-ľudská spoločnosť. Tá božská časť je svätá. Tá ľudská je slabá a hriešna. Ale to nie je dôvod, aby sme Cirkev zatracovali. Naopak, Cirkev tvoríme aj my všetci, pokrstení veriaci ľudia. Všetci ju môžeme vylepšovať tým, že sami sa budeme usilovať lepšie, krajšie a bezhriešne žiť. Nedajme sa pomýliť tými, ktorí ju nenávidia. My ju milujeme, lebo nás vedie cestou života k večnému cieľu. Poukazuje nám nielen na náš telesný život, ale ukazuje nám aj na duchovný a večný rozmer života každého človeka. Cirkev nám sprostredkováva vykupiteľské dielo Ježiša Krista pri každej svätej liturgii. Ohlasuje nám slová Božieho Syna, ponúka nám sviatosti i Božie milosrdenstvo. Je našou záchranou, lebo nás vedie k spáse.

 

Počas tohtoročných najväčších mariánskych pútí v Litmanovej a v Ľutine sme boli poctení návštevou dvoch kardinálov z Ríma. V Litmanovej bol hlavným kazateľom kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov, a v Ľutine zas kardinál Kurt Koch, aktuálny predseda Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov. Obaja cirkevní hierarchovia boli nadšení nielen počtom pútnikov, ale najmä zbožnosťou našich veriacich. Kardinál Kurt Koch mi po návrate do Ríma napísal ďakovný list, v ktorom okrem iného uvádza: „Nádherná liturgia, pobožnosť veriacich, horlivosť kléru a krása svätýň v Ľutine a v Litmanovej zanechali vo mne hlboký dojem. Vzdávajúc vďaku Pánovi za túto nezabudnuteľnú návštevu porúčam Matke Božej vašu archieparchiu a celú drahú Gréckokatolícku cirkev na Slovensku, ktorá tohto roka oslavuje svoje dvojsté výročie.“

 

Aké nádherne slová na adresu vás veriacich. Krása východného obradu oslovuje človeka, ktorý má citlivé srdce a dokáže vnímať cez modlitbu a cez spevy Božiu krásu. Naše liturgické spevy počas svätej liturgie, utierne či večierne sú krásne a hlboké. V ostatných rokoch ich krásu objavilo aj mnoho rímskokatolíckych veriacich, ktorí sa nadchýnajú najmä akatistami a ich spevmi sýtia svoje duše. Tak veľa nám Boh podaroval vo východnom obrade, ktorý ešte ani my sami gréckokatolíci do hĺbky nepoznáme.

 

Sme šťastní za dedičstvo otcov vo viere, našim vierozvestcom sv. Cyrilovi a Metodovi, že našim dávnym predkom Slovanom priniesli dar viery práve vo východnom obrade. A vieme, že nič na svete sa nedeje iba tak nadarmo. Boh už vtedy myslel aj na nás, aj na Gréckokatolícku cirkev, a preto naše vďaky vysielame k Bohu z plnosti svojich sŕdc a voláme slovami Liturgie sv. Jána Zlatoústeho: „Tvoje z tvojho tebe prinášame za všetkých a pre všetko.“ Táto modlitba je mottom tohto jubilejného roka a posilňuje nás v živej viere.

 

Drahí naši veriaci, ešte raz vám ďakujem za vašu horlivosť a živú vieru a zo srdca vám žehnám.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *