Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ (Mt 4, 17)

(Slavko Ganaj) V roku 2017 uplynulo sto rokov od zjavenia Božej Matky malým pastierikom na odľahlom mieste Cova da Iria v chudobnom Portugalsku na sklonku prvej svetovej vojny. „Modlite sa a čiňte pokánie!“ To sú slová Bohorodičky, cez ktorú opätovne hovorí Kristus. Storočie je dlhá doba na to, aby ľudia pochopili vážnosť výzvy. Ale pochopili?! Zdá sa, že nie dostatočne. Aj keď v roku 1917 videlo Boží zázrak tancujúceho slnka na oblohe asi 70 000 zídených ľudí, a bolo tam aj veľa nevercov a pochybujúcich, predsa sa splnili slová Krista: „Majú oči, a nevidia, majú uši, a nepočujú“. V plnosti sa tak prejavuje dedičným hriechom zranená ľudská prirodzenosť.

 

Kristus však nenecháva človeka v jeho slabostiach, ale ide v ústrety vo svojej Cirkvi, ako otec z podobenstva vychádza k svojmu márnotratnému synovi s láskou a odpustením. Z našej strany treba len jedno, a to uznať s márnotratným synom v hĺbke svojho srdca: „Zhrešil som voči nebu i voči tebe, otec, prijmi ma aspoň za jedného zo svojich nádenníkov.“ Teda Boh od nás očakáva, aby sme mu v pokore a ľútosti odovzdali svoje hriechy a prijali od neho dar nekonečného milosrdenstva, ktorým sa opätovne staneme jeho plnohodnotnými synmi i dedičmi.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *