Špeciálnopedagogické poradenstvo

SLOVO V RODINE (Peter Borovský) Deväťdesiate roky minulého storočia znamenajú výrazný obrat v prístupe k základným otázkam výchovy a vzdelávania zdravotne postihnutých a postihnutím ohrozených detí v podmienkach Slovenska. Do úzadia ustupujú ekonomické a rôzne „racionálne“ dôvody oficiálneho preferovania špeciálnych škôl a zaslúžená pozornosť sa dostáva právu dieťaťa vyrastať v prostredí vlastnej rodiny a prirodzenom prostredí svojich rovesníkov v podmienkach bežných škôl, ako aj právu rodičov môcť rozhodnúť o spôsobe vzdelávania.

O mimoriadnej aktuálnosti a celospoločenskej závažnosti potreby zrovnoprávnenia segregovaného a integrovaného spôsobu výchovy a vzdelávania zdravotne postihnutých detí a mládeže svedčí skutočnosť, že už od roku 1991 sa riešenie tohto problému stáva predmetom viacerých uznesení vlády SR.
Snaha rodičov a ochota pedagógov vzdelávať zdravotne postihnuté deti v podmienkach bežnej školy sa ukázali ako veľmi pozitívny trend. Zároveň však treba konštatovať, že samotné prijatie bez doplnenia o nevyhnutný špeciálnopedagogický poradenský servis je praktická realizácia experimentom na báze pokusu a omylu, kde je (a to i pri najlepších úmysloch) „pokusnou osobou“ postihnuté dieťa.
Dosiahnutie požadovanej úrovne integrovaného spôsobu výchovy a vzdelávania zdravotne postihnutých detí bolo na základe skúseností odborníkov z krajín, ktoré majú dlhoročné praktické skúsenosti s uplatňovaním integrovaného spôsobu vzdelávania, jednoznačne podmienené vybudovaním systému podporných služieb.

Ciele a zámery špeciálnopedagogického poradenstva
● zefektívnenie činnosti zariadení špeciálnopedagogického poradenstva (ZŠPP),
● čo najväčšie priblíženie odborníkov ku klientom v ich prirodzenom prostredí,
● mobilita špeciálnopedagogických poradenských služieb,
● prepojenie na existujúce špeciálne školy a špeciálne materské školy,
● prepojenie na bežné školy amatérske školy, optimálne využívanie odborných a materiálnych kapacít špeciálnych škôl,
● reprofilácia dvoch typov ZŠPP, a to špeciálnopedagogických poradní a detských integračných centier do jedného zariadenia – centra špeciálnopedagogického poradenstva (CŠPP)
● prepojenie služieb CŠPP na systémy ochrany a podpory zdravia verejnosti a systémy poskytovania zdravotnej starostlivosti podľa osobitných predpisov rezortu zdravotníctva.
Špeciálnopedagogické poradenstvo ako neoddeliteľná súčasť poradenského systému v rezorte školstva by malo svoje poslanie aj naďalej plniť v dvoch hlavných rovinách:
1. vo vertikálnej rovine by malo poskytovať odborné intervencie a služby všetkým vekovým kategóriám jednotlivcov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, a to od narodenia až po uspokojenie týchto ich potrieb,
2. v horizontálnej rovine by malo obsiahnuť všetky druhy a vzájomné kombinácie týchto potrieb.

Vo vzájomnom priemete uvedených rovín by sa mala nachádzať problematika vyhľadávania, včasnej diagnostiky a podchytenia jednotlivcov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, individuálna práca s týmito deťmi, odborná pomoc ich rodinám, predškolským zariadeniam, ich príprava na vstup do školy, aktívna pomoc rodičom a pracovníkom škôl pri výbere optimálneho spôsobu zaškolenia, multidisciplinárne a viacrezortne charakterizovaný kompletný poradenský servis deťom, ich rodičom a pedagógom počas celej školskej dochádzky, ako aj v procese výberu povolania a prípravy na povolanie (vrátane vysokoškolskej). Vzťah poradenského zariadenia so svojím klientom by nemal byť ukončený jeho vstupom do života – pracovného pomeru, ale tieto zariadenia by s ním mali udržiavať aj naďalej neformálny kontakt, pomáhať mu pri prekonávaní rozličných životných situácií a aj takýmto spôsobom spätne získavať cenné informácie na obohatenie a skvalitnenie vlastnej činnosti.
Samotný charakter cieľov a úloh, ktoré špeciálnopedagogické poradenstvo plní, naznačuje, že by jeho zariadenia nemali pôsobiť ako relatívne izolované odborné pracoviská, ale ako otvorené súčasti systému komplexnej starostlivosti o jednotlivcov so špeciálnymi potrebami. Mali by sa postupne vyprofilovať ako súčasť ich bežného života, ako niečo, čo nebudú chápať ako „zariadenie“, ale ako prirodzené spojenie medzi špeciálnou školou, bežnou školou, zdravotníctvom a každodenným životom.
V tomto chápaní sa pôsobnosť zariadení špeciálnopedagogického poradenstva posúva ďaleko za hranice bežného pohľadu na školské zariadenia a stáva sa súčasťou filozofie prístupu k riešeniu základných otázok starostlivosti spoločnosti o jednotlivcov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Takto komplexne chápaný prístup vyžaduje určité korekcie v koncepcii špeciálnopedagogického poradenstva.
Analýza jeho súčasného stavu poukázala okrem iného na tendenciu postupnej konvergencie činnosti špeciálno-pedagogických poradní a detských integračných centier a zdravotníckych pracovníkov a pracovísk.
V detských integračných centrách, ktoré sú orientované na pomoc všetkým jednotlivcom s týmito potrebami, sa popri zdravotníckych pracovníkoch a iných pedagogických odborníkoch, ako sú špeciálni pedagógovia v rámci jednotlivých -pédií postupne profilujú odborníci na úsek priamej práce a poradenských služieb.
Naopak, v špeciálnopedagogických poradniach, ktorých činnosť je legislatívne viazaná na jeden príslušný druh postihnutia, každodenná prax poukázala (vzhľadom na mimoriadne vysoký počet viacnásobne postihnutých klientov) na potrebnosť zabezpečiť v regióne integrované vzdelávanie detí s rôznymi výchovno-vzdelávacími potrebami, resp. na potrebu rozšírenia ich pôsobnosti aj na iné -pédie a súvisiacu zdravotnú starostlivosť a iné služby. V tomto ponímaní dochádza viac-menej k vzájomnému prekrytiu činností oboch typov týchto zariadení do jedného typu (CŠPP).

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Špeciálnopedagogické poradenstvo poskytované centrom špeciálnopedagogického poradenstva (CŠPP) tvorí systém odborných činností a služieb deťom, žiakom a študentom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré vykonáva prostredníctvom interdisciplinárnych špeciálnopedagogických, liečebno-pedagogických, psychologických, poradenských, výchovno-vzdelávacích, lekárskych, ošetrovateľských, fyzioterapeutických, rehabilitačných, preventívnych, metodických a iných odborných činností s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj osobnosti a sociálnu integráciu svojich klientov.
Centrá realizujú odbornú činnosť formou ambulantnej poradenskej starostlivosti, formou starostlivosti o jednotlivca so špeciálnymi potrebami v rodine, škole alebo školskom zariadení a formou krátkodobých pobytov dieťaťa, žiaka alebo študenta (prípadne spoločne s jeho zákonnými zástupcami) v tomto zariadení, pričom sa vyžaduje spolupráca s ďalšími rezortnými a inorezortnými, najmä zdravotníckymi, poradenskými zariadeniami, školami, zdravotníckymi zariadeniami, licencovanými zdravotníckymi pracovníkmi a inými inštitúciami zameranými na pomoc ľuďom so špeciálnymi potrebami.
CŠPP je v horizontálnej rovine zamerané na súbor špeciálnopedagogických intervencií a služieb pre všetky druhy, stupne a vzájomné kombinácie postihnutí realizovaných v podmienkach škôl a školských zariadení a v rodinnom prostredí, a vo vertikálnej rovine na poskytovanie špecializovaných aktivít a služieb prakticky všetkým vekovým kategóriám detí a mládeže so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, a to od narodenia až po ich uspokojenie.
Odborno-metodickú pomoc osobám so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (v rámci príslušného druhu a stupňa postihnutia klientov) CŠPP poskytujú zdrojové centrá vytvorené z odborných zamestnancov špeciálnych škôl. (Vo väčšine krajín Európskej únie sa špeciálne školy postupne reprofilovali na zdrojové centrá, ktoré podľa druhu a stupňa postihnutia klientov poskytujú odbornú pomoc špeciálnym pedagógom, ktorí pracujú v školách bežného typu alebo priamo v rodinách s deťmi, žiakmi a študentmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.) Odborno-metodickú pomoc budú tiež poskytovať zdravotnícki pracovníci a splnomocnené, určené alebo akreditované organizácie rezortu zdravotníctva.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *