Vo Vyšnom Tvarožci sa stretli príbuzní bl. Vasiľa Hopka